Nyheter

Studerande som höjer vitsord i en yrkesinriktad grundexamen får i fortsättningen ett nytt slags betyg

Utbildning och examina Yrkesutbildning Bedömning och betyg
De studerande som höjer vitsord i ett examensbetyg för en yrkesinriktad grundexamen får ett betyg över avlagda examensdelar. Från och med 1.7.2023 ska det ur betyget framgå vilket vitsord i examensbetyget som har höjts och vilket det nya viktade medeltalet i examensbetyget blir efter höjningen. I Utbildningsstyrelsens föreskrift om uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildningen har man förutom ändringarna gällande höjningen av vitsord även infört andra ändringar.
En flicka bland blommor.

Efter reformen av antagningen av studerande till högskolor år 2020 har de som avlagt en yrkesinriktad grundexamen antagits som studerande till yrkeshögskolor på basis av betygsurval. Yrkeshögskolorna har ändå inte i sina betygsurval kunnat beakta höjningar av vitsord som gjorts efter att den sökande avlagt sin yrkesinriktade grundexamen.

Utbildningsstyrelsen har uppdaterat betygsföreskriften om hur uppgifterna om de höjda vitsorden ska föras in i betygen. Målet med ändringen i föreskriften är att det i fortsättningen ska vara lättare att beakta de höjda vitsorden i yrkeshögskolornas betygsurval.

De höjda vitsorden i betyget över avlagda examensdelar

Den som fått ett examensbetyg över en yrkesinriktad grundexamen kan höja vitsorden för de examensdelar eller delområden av de gemensamma examensdelarna som hen har avlagt. En höjning av vitsorden är möjlig i de fall då den studerande har avlagt de ursprungliga studieprestationerna enligt de examensgrunder som är i kraft eller på övergångstid.

Från och med 1.7.2023 utfärdas ett nytt slags betyg över avlagda examensdelar vid höjning av ett vitsord. Ur betyget ska det framgå vilket vitsord i examensbetyget som har höjts och vilket det nya viktade medeltalet blir efter höjningen. Vitsorden för delområdena av de gemensamma examensdelarna förs in på utdraget ur studieprestationsregistret.

För bedömningen av kunnandet och utfärdandet av betyget ansvarar en utbildningsanordnare som har tillstånd att anordna den examen, där examensdelen som ska höjas ingår. Utbildningsanordnaren kan uppbära en avgift på högst 150 euro av den som vill höja ett vitsord.

Andra ändringar i betygsföreskriften

I betygsföreskriften infördes även en ändring som gäller införandet av uppgifter i betyget då den studerande avlagt grundläggande yrkeskompetens för förare endast genom prov. Därtill ströks uppgifterna om utbildning som handleder för yrkesutbildning (Valma) ur föreskriften. De här ändringarna trädde i kraft från och med 3.2.2023.

Från och med 1.7.2023 ska man även i betyget över avlagda examensdelar föra in uppgiften om på vilken nivå i referensramen för examina och övriga samlade kompetenser den ifrågavarande examen placerar sig.

Stöd genom anvisningar och webbinarium

De nya uppgifterna som ska föras in i betygen kräver ändringar i utbildningsanordnarnas studieadministrationssystem. Utbildningsstyrelsen ordnar 13.4.2023 ett webbinarium (på finska), där man behandlar betygen som utfärdas för höjda vitsord i examensbetygen samt de uppgifter som ska föras in i datalagret Koski.