Nyheter

Under luppen: Vad säger statistiken om deltagandet i småbarnspedagogik och ordnandet av småbarnspedagogik i Finland?

Aktuellt Småbarnspedagogik Statistik
En allt större del av barn i åldern 1–6 år deltar i småbarnspedagogik, men antalet barn som deltar minskar i och med att åldersklasserna krymper. Av statistiken i statistiktjänsten Vipunen framgår att deltagandegraden varierar i olika delar av landet och att majoriteten av barn deltar i småbarnspedagogik som erbjuds av ett kommunalt daghem.
Under luppen - seriemärke

Sedan 2021 har anordnarna av småbarnspedagogik fört in uppgifter om barn som deltar i småbarnspedagogik i informationsresursen inom småbarnspedagogik Varda som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. Den första årsrapporten baserad på uppgifterna i Varda publicerades i Vipunen hösten 2022. Även Statistikcentralen har använt uppgifterna i Varda i sin senaste statistik.

Deltagandegraden inom småbarnspedagogik har höjts, men antalet barn sjunker

En allt större del av barn i åldern 1–6 år i Finland deltar i småbarnspedagogik: år 2021 uppgick deltagandet till 75 procent, medan deltagandet tio år tidigare uppgick till 62 procent. 

Trots att andelen barn som deltar i småbarnspedagogik har ökat, sjunker antalet barn som deltar på grund av de allt mindre åldersklasserna. År 2021 deltog totalt 229 100 barn i småbarnspedagogik i Fastlandsfinland, vilket är 14 700 färre barn än året innan.

I statistiken i Vipunen ingår inte Åland, som tidigare år ingått i siffrorna som samlats in av Institutet för hälsa och välfärd. År 2020 deltog knappt 1 400 barn i småbarnspedagogik på Åland, vilket innebär att landskapets andel av skillnaden mellan 2020 och 2021 är liten. 

Deltagandegraden i småbarnspedagogik har stigit, men antalet barn som deltar i småbarnspedagogik minskar. Deltagandet började öka efter 2014 och har sjunkit något sedan 2020. År 2010 deltog 62 procent av alla barn i åldersgruppen i småbarnspedagogik och år 2021 deltog 75 procent. Högst var antalet barn 2019, då nästan 253 600 barn deltog i småbarnspedagogik.

Figur 1: Barn som deltar i småbarnspedagogik och deras andel av 1–6-åringarna 2010–2021. Källa: År 2010–2020 Institutet för hälsa och välfärd, år 2021 Vipunen. I Institutet för hälsa och välfärds siffror ingår Åland, men inte i siffrorna i Vipunen.

Deltagandet i småbarnspedagogik ökar kraftig mellan ett och tre års ålder: år 2021 deltog 38 procent av alla 1-åringar i småbarnspedagogik, medan andelen bland 3-åringar uppgick till hela 83 procent. 

Vanligast var deltagande i småbarnspedagogik bland 5-åringar, för vilka deltagandet uppgick till 88 procent. Bland 6-åringarna var andelen 77 procent. En liten del av barnen i 6-årsåldern har redan börjat i skolan. Minskningen förklaras dock främst av förskoleundervisningen, som inte statistikförs i Varda. I statistiken ingår dock även de barn som deltar i småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisning.

Deltagandegraden varierar i olika delar av landet

Det finns stor variation i deltagandet i småbarnspedagogik bland barn i 16 års ålder i olika delar av Finland. Den högsta deltagandegraden finns i Kajanaland, där 82 procent av alla barn deltar i småbarnspedagogik, och den lägsta deltagargraden i Södra Karelen, där 64 procent deltar i småbarnspedagogik

Finlands karta, som visar deltagandet i småbarnspedagogik bland 1–6-åringar i olika delar av landet. Deltagandegraden varierar vanligtvis mellan 75 och 85 procent. Den högsta deltagandegraden finns i Kajanaland, där över 80 procent av alla barn deltar i småbarnspedagogik. Den lägsta deltagandegraden finns i Södra Karelen, där färre än 65 procent av alla barn deltar i småbarnspedagogik.

Figur 2: Andelen barn i åldern 1–6 år som deltar i småbarnspedagogik enligt landskap 2021 (%). Källa: statistiktjänsten Vipunen

Majoriteten av barnen deltar i småbarnspedagogik på daghem

Kommunerna kan ordna småbarnspedagogik på daghem, som familjedagvård eller som gruppfamiljedagvård. En klar majoritet av barnen som deltar i småbarnspedagogik, 94 procent, går i dagis. Daghemsverksamhetens andel är störst i Nyland (97 procent) och minst i Södra Österbotten (85 procent). 

År 2021 deltog 14 400 barn i familjedagvård eller gruppfamiljedagvård. Störst popularitet åtnjuter familje- eller gruppfamiljedagvård i Södra Österbotten (15 procent av alla barn inom småbarnspedagogik), Satakunta (11 procent) och Norra Karelen (11 procent). På riksnivå har andelen familje- och gruppfamiljedagvård minskat redan under en längre tid.

Variationen inom ordnandet av småbarnspedagogik är större mellan enskilda kommuner än mellan landskap. I nästan 40 kommuner ordnas småbarnspedagogik uteslutande på daghem, men i några kommuner uteslutande som familje- eller gruppfamiljedagvård. 

Största delen av småbarnspedagogiken ordnas av kommunen

Kommunerna kan själva producera tjänsterna inom småbarnspedagogik, skaffa dem som köpta tjänster av en privat serviceleverantör eller erbjuda familjerna servicesedlar för att ersätta kostnader för deltagande i privat småbarnspedagogik. I stället för servicesedlar kan familjer även få stöd för privat vård av FPA. Totalt 78 procent av den privata småbarnspedagogiken produceras av företag.

Av alla barn som deltar i småbarnspedagogik i Finland, deltar i genomsnitt 81 procent i kommunal småbarnspedagogik. I Mellersta Österbotten ordnas hela 94 procent av småbarnspedagogiken av kommunen. Även i Österbotten och Södra Österbotten är andelen klart högre än genomsnittet. Minst är den kommunala småbarnspedagogikens andel i Egentliga Finland, där den uppgår till 73 procent.

Näst vanligast är att använda servicesedel, som i mångt och mycket ersatt modellen med köpta tjänster. Användningen av servicesedel uppgår nationellt till 14 procent, men i sex landskap redan till minst 20 procent. Störst är användningen av servicesedel i Norra Savolax, Södra Savolax och Norra Österbotten (23 procent i respektive landskap). Användningen är minst i Nyland (6 procent) och Mellersta Österbotten (5 procent).

Nationellt deltar endast en procent av alla barn i småbarnspedagogik som produceras som en köpt tjänst. Vanligare än detta är det endast i Egentliga Finland.

I genomsnitt fyra procent av alla barn som deltar i småbarnspedagogik får stöd för privat vård av FPA. Stöd från FPA är vanligare än genomsnittet i Nyland (8 procent) och Päijänne-Tavastland (7 procent). 

I figuren visas andelen småbarnspedagogik som ordnas av kommunen, småbarnspedagogik som produceras som en köpt tjänst och småbarnspedagogik som stöds med servicesedel och stöd för privat vård i de olika landskapen i Finland. Andelen småbarnspedagogik som ordnas av kommunen varierar mellan 73 och 94 procent och är störst i Mellersta Österbotten och minst i Egentliga Finland. Näst vanligast är användning av servicesedel för privat småbarnspedagogik, vars andel på riksnivå uppgår till 14 procent.

Figur 3: Form för ordnande av småbarnspedagogiken enligt landskap år 2021 (%). Källa: statistiktjänsten Vipunen

Variationen är större på kommunnivå. Ungefär hälften av kommunerna i Finland ordnar sina småbarnspedagogiktjänster helt på egen hand. Å andra sidan deltar färre än 60 procent av alla barn i kommunal småbarnspedagogik i några kommuner.

Servicesedel och köpta tjänster är arrangemang som utesluter varandra, eftersom kommunerna inte satsar på båda. Som mest används servicesedlar för att ersätta nästan hälften (47 procent) av platserna inom småbarnspedagogiken. I några kommuner är andelen köpta tjänster betydlig och omfattar som mest 39 procent av kommunens tjänster inom småbarnspedagogik. 

Stödet för privat vård spelar inte en avgörande roll på riksnivå, men i vissa kommuner används stödet för att finansiera en betydande del av småbarnspedagogiken. Som högst är dess andel 22 procent. 

Mer information

  • specialsakkunnig Irma Garam, tfn 029 533 8549, irma.garam [at] oph.fi
  • undervisningsråd Petra Packalen, tfn 029 533 1162, petra.packalen [at] oph.fi

I serien Under luppen går vi med hjälp av statistiska uppgifter djupare in på olika intressanta teman som berör utbildning, lärande och internationalisering. Vi lyfter fram perspektiv från olika statistik- och forskningskällor och granskar närmare hur världen ser ut i siffror.