Nyheter

Varje polisman har nytta av internationell kompetens

Erfarenheter Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen
Polisyrket är en expertuppgift som kräver förståelse för de internationella dimensionerna inom sektorn. Man kan utvidga sin erfarenhet särskilt väl genom att åka utomlands på utbyte. Överkommissarie Jarmo Puustinen, som utför internationellt arbete, har en karriär som definierats starkt av hans utbytesår i USA.
Kaksi poliisia ulkona yöllä.
Polisen patrullerar Helsingfors järnvägsstation under kvällen.

Internationell kompetens är viktig i allt polisarbete i Finland. Så säger utbildningsplanerare Maija Ohvo vid Polisyrkeshögskolan (Polamk).

– Ingen sektor håller sig nuförtiden inom ett lands gränser. Även polisyrket är en expertuppgift som kräver förståelse för de internationella dimensionerna inom sektorn.

Ohvo ger ett exempel: Även ett vanligt fältpolisuppdrag någonstans i landet kan plötsligt bli internationellt om det är förknippat med internationell brottslighet eller internationella datasystem, eller om kunden till exempel talar något annat språk än finska. Finländska poliser utför också internationella uppdrag bland annat med Europol och Interpol där man arbetar över gränserna.

Enligt Ohvo är ett av de bästa sätten att utveckla internationell kompetens att åka på studentutbyte redan under polisstudierna. 

Lärdomar och personlig utveckling under utbytet

Polisyrkeshögskolans studerande har haft möjlighet att åka utomlands på utbyte i några år. För närvarande erbjuder Polisyrkeshögskolan både Erasmus+- och Nordplus-utbytesmöjligheter för polisstuderande. 

Det erbjuds långa utbyten som räcker en termin och korta utbyten som oftast räcker en vecka vid flera Erasmus+-partnerhögskolor, bland vilka det finns såväl egentliga polisläroanstalter som tvärvetenskapliga universitet. 

– Under utbytet kan man studera till exempel så kallade polisämnen, säkerhetsbranschen i större utsträckning eller olika internationella fenomen som relaterar till polisarbetet såsom terrorism, digital polisverksamhet eller människohandel. Man kan också studera andra ämnen, till exempel språk eller juridik. Alla studier utomlands ökar kompetensen inom polisyrket, som är mycket omfattande och förknippat med många samhällsfrågor. 

Utöver studierna lär man sig också det lokala språket och den lokala kulturen och får utveckla nya sidor av sig själv. 

Enligt Ohvo är det en fantastisk möjlighet på personlig nivå att få bo utomlands. 

– Det kan vara lättare för många att åka utomlands just under studietiden när man inte är bunden i livet och den som åker på utbyte också erbjuds finansiering, säger Ohvo. 
Intresset för studentutbyte håller på att öka vid Polamk. Alla kan inte åka för en hel termin, så i synnerhet korta utbyten har gjort det möjligt att utvidga utbytesverksamheten.

Polisyrkeshögskolan tar också emot utländska polisstuderande på utbyte och andra studerande från partnerläroanstalterna. På de engelskspråkiga kurserna får utländska studerande bekanta sig med den finländska polisutbildningen och den finländska polisens verksamhet. 

– Vi försöker bland annat förklara för dem varför den finländska polisen är en så pålitlig institution. 

Personalen vid Polisyrkeshögskolan kan också åka utomlands för mobilitetsperioder, och utländska polisläroinrättningars personal deltar i personalutbyten vid Polamk. 

– Målet är att utveckla kompetensen, främja internationellt samarbete och skapa kontakter. Till exempel i våra internationella forskningsprojekt behövs internationell kompetens, berättar Ohvo.

Att åka utomlands och lösgöra sig från den egna miljön ger självständighet

Överkommissarie Jarmo Puustinen, som arbetar hos Polisstyrelsen och inrikesministeriet, har ett väldigt internationellt arbete. Han utbyter kunskap och utvecklar tekniker som är viktiga för polisarbetet, brottskontrollen och den inre säkerheten i nära samarbete med europeiska myndigheter och andra aktörer. 

Puustinen är nationell kontaktperson i EU-kommissionens tekniknätverk för de europeiska brottsbekämpande myndigheterna (ENLETS) och i Europols Innovation Lab, som följer upp utvecklingen av polisens teknik och ansvarar för distributionen av god praxis. Han hämtar också olika projekt till Finland där det deltar internationella partner inom polis-, forsknings- och industrisektorerna via EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizons samarbetsnätverk.

– På det här sätt bildas nätverk mellan den finländska expertisen och så kallade kontrollaktörer. Samtidigt kopplas utländska aktörer till projekt som leds i Finland.

Han arbetar huvudsakligen på engelska i nätverk med internationella kollegor, och reser också mycket runt i Europa och ibland utanför Europa.

I gymnasieåldern tillbringade Puustinen ett år som utbyteselev i USA. Enligt Puustinen har året definierat hans karriärväg avsevärt. 

– Utbytesstudentåret hade en avgörande effekt på mig. Att åka utomlands och lösgöra sig från den egna miljön ger mycket självständighet, och man kan inte uppleva det på annat sätt än genom att ge sig ut och leva sitt dagliga liv i ett annat samhälle. Efter året där var internationalism en del av mig, säger Puustinen.

Utvecklar förmågan att kombinera saker på bred front 

Redan under sin vistelse i USA visste Puustinen att han senare skulle söka sig till säkerhetsbranschen.
Han började sin karriär som fältpolis i Östra Finland. Senare genomförde han ledarutbildningen för polis, avlade magisterexamen vid sidan av lednings- och expertuppgifter inom polisbranschen och doktorerade 2017 om föreställningar om polisen och polisens image samt medierelationer. Han har också undervisat finländska och utländska polisstuderande i ledarskap och internationell kompetens.

Han har kunnat dra nytta av lärdomarna från ungdomen i olika skeden av karriären.

– Jag ser det som en styrka att jag lärde mig att bli internationell redan innan jag blev polis. Min tröskel till internationellt samarbete har varit mycket låg, och det är också mycket intressant att förstå säkerhets- och kriminalfenomen som uppstår i USA. 

Tack vare de praktiska språkkunskaperna som han lärde sig som ung är diskussioner på engelska, även small talk, naturliga.

Puustinen har också senare bott utomlands och skaffat sig ett internationellt perspektiv i praktiken: 1998–2000 arbetade han som fredsbevarare för FN och 2006–2007 som militärobservatör. 

– Tidigare erfarenhet av internationalism gav mig mod att åka i väg.

Det ger mod att vara på ett obekant område 

Enligt Puustinen lönar det sig alltid att åka utomlands och utveckla både personliga och yrkesmässiga färdigheter – vare sig det är fråga om ett utbytesår eller andra utbildningsvägar, såsom Erasmus-utbyte eller yrkesinriktad fortbildning utomlands. 

– Att bo utomlands lär dig förstå olika samhällsstrukturer och kulturer samt utvecklar förmågan att kombinera saker på bred front och följa internationella fenomen på ett djupare plan. Jag har själv fått mod att vara på ett obekant område och stå ut med det. Jag har också lärt mig färdigheter i nätverkande och mänskliga relationer. 

– Naturligtvis måste man också själv vara aktiv, ställa upp mål för sig själv under utbytesperioden och söka sig till umgänge.

Puustinen har senare sysslat med en ganska exceptionell form av nätverkande med sina utländska kollegor ur finländskt perspektiv: han bjuder då och då en kollega hem till sig på besök eller över natten. 

– Det öppnar ett helt nytt förtroende även för den yrkesmässiga gemenskapen. 

Internationell erfarenhet borde utnyttjas bättre på arbetsplatserna 

Även om man inte eftersträvar en internationell poliskarriär behövs internationella nätverk och samarbetskompetens i polisarbetet även på gräsrotsnivå: bland annat nätbrottsligheten är gränsöverskridande, och även brottslingarnas rörlighet och fysiska närvaro är internationell.
Det finns också utrymme för utveckling i att man bättre ska kunna utnyttja människors nätverk och erfarenheter på arbetsplatserna. 

– Det lönar sig alltid för arbetsgivarna att fråga arbetstagarna om de har vistats utomlands. Annars kommer det inte nödvändigtvis fram vilka internationella specialkunskaper folk har.

Serien Insikter och kunnande genom internationell erfarenhet

I serien presenteras erfarenheter av internationella miljöer hos personer med olika karriärer. Texterna beskriver vilka slags färdigheter och kunnande som de internationella erfarenheterna har gett personerna.


Text: Elina Jäntti