Nyheter

Yrkesutbildningen i Ukraina förnyas med finsk hjälp även mitt i kriget

Utbildning och examina Yrkesutbildning Ukraina
Målet med projektet EU4Skills – Better Skills for Modern Ukraine, som genomfördes under ledning av Utbildningsstyrelsen, har varit att stödja arbetet med att förnya och modernisera den ukrainska yrkesutbildningen. Projektet inleddes 2020 och avslutas i maj 2023. Ett fortsatt samarbete planeras dock redan.
Ryhmä opettajia seisomassa Ukrainan lipun kanssa valkoisen infinity wall-taustan edessä
Under ett studiebesök till Finland besokte ukrainska lärare yrkesinstitutet LIVE på Alberga campus. I bilden tagen av studerande Toni Juusola står gruppen framför LIVEs "Infinity Wall'".

Under projektseminariet ”Ukrainas utbildningssektor under utveckling: stöd och återuppbyggnad av den ukrainska utbildningssektorn” (Ukrainan koulutussektoria kehittämässä: Ukrainan koulutussektorin tuki ja jälleenrakennus) som hölls i Helsingfors den 21 april 2023 sammanfattades lärdomarna av de utvecklingsprojekt inom den grundläggande utbildningen och yrkesutbildningen som är på slutrakan samt skissades upp utsikter för framtiden.

- Projektet EU4Skills har varit Ukrainas första projekt med flera aktörer inom sektorn för yrkesutbildning. Det var naturligt för Finland att ta ansvar för centrala utvecklingsobjekt eftersom vi själva nyligen genomfört en omfattande reform av dem, berättade direktör Samu Seitsalo vid Utbildningsstyrelsen.

I början av projektet ansvarade Finland särskilt för att förnya de yrkesinriktade examina och läroplanerna samt för att utveckla lärarutbildningen och utbildningen för läroanstaltens ledning. För lärarutbildningen erhölls som samarbetspartner genom konkurrensutsättning ett konsortium som leddes av Omnia Education Partnerships (OEP), som omfattar Esboregionens samkommun för utbildning Omnia och Yrkeshögskolan Haaga-Helia. Det ryska anfallskriget som inleddes i februari 2022 påverkade dock genomförandet av projektet och dess mål, och till följd av kriget låg fokus utöver på att utveckla yrkesutbildningen även på krishjälp.

Inom projektet producerades sammanlagt 33 webbkurser för utbildning för lärare och läroanstaltens ledning samt sammanlagt 20 självstudiekurser för yrkesutbildning på webben. Innehållet i dessa kurser fokuserar bland annat på återuppbyggnad, företagande och informationsteknik. Under de första tre månaderna studerade cirka 19 000 studerande på kurserna. Kursen i livräddande första hjälpen har varit den populäraste kursen. 

- Vi värdesätter de finländska samarbetspartnernas snabba reaktion på de utmaningar som pandemin medfört och som lett till att våra samarbetsformer år 2021 utökades med digitalt lärande och lärande på distans, berättade ambassadör Olga Dibrova från den ukrainska ambassaden när hon öppnade projektseminariet. - Det här har varit ytterst värdefullt också senare, när det brutala krig som Ryssland inlett har berövat hundratusentals barn och unga möjligheten till skolgång. Många av dem har kunnat fortsätta studera digitalt.

Finlands styrkor och sätt att samarbeta till heders

I en diskussion som leddes av utbildningsambassadören Marjaana Salli funderade man på vilket mervärde just finländarna har gett projektet med flera aktörer. Vad skulle inte ha åstadkommits utan Finlands medverkan?

Undervisningsrådet Hanna Autere vid Utbildningsstyrelsen leder Finlands andel i projektet och hon anser att Finlands insats har varit särskilt stark på två punkter: för det första har finländarna haft den substanskompetens som är central för att genomföra en omfattande reform som syftar till att modernisera yrkesutbildningen. Samarbetet gjorde det således möjligt att öka ukrainarnas förståelse för vad kompetensbaserat, flexibelt och kontinuerligt lärande innebär. 

-Å andra sidan tvingade pandemin och kriget oss att utnyttja fördelarna med lärande på webben, och med hjälp av finländarnas exempel kunde man i Ukraina se hur man kan genomföra en multimedial, aktiverande webbundervisning som bygger upp en inlärningsstig och i samband med vilken kompetensen kan testas i stället för att webbundervisningen endast skulle bestå av en samling webbmaterial som utnyttjas under ledning av en lärare, anser Autere.

Finländska företag för undervisningsteknologi involverades för att bygga upp digitala lärområden. EU4Skills-projektet har omfattat ett ovanligt mångsidigt konsortium av aktörer. Vilket mervärde har samarbetet mellan flera aktörer gett?
Mervi Jansson från Omnia Education Partners anser att man utan ett smidigt konsortium inte skulle ha uppnått de resultat som nu uppnåtts. - Finlands låga hierarki och samarbetskultur gjorde det möjligt att till exempel snabbt omorganisera programmet efter att kriget inletts, berättar Jansson.

Även Hanna Autere anser att en förutsättning för att utvecklingsarbetet skulle lyckas var att många olika aktörer medverkade. - I det finländska konsortiet hittades motparter/diskussionspartner på alla nivåer från ministeriet till enskilda lärare. Det långsiktiga samarbetet gav ett bättre resultat än kortvariga besök av sakkunniga som ofta byttes.

Modellen med en flexibel och inkluderande utbildning öppnades upp under studiebesöken

Vid årsskiftet gjorde ukrainska utbildningsledare och lärare två studiebesök vid yrkesläroanstalter i huvudstadsregionen och Tammerfors. Deltagarna i det första besöket var direktören för yrkesutbildning vid det ukrainska undervisningsministeriet, direktören för kvalitetscentret Laatukeskus samt direktörer vid ministeriet och inom yrkesutbildningen inom lokalförvaltningen. Gruppen bekantade sig med yrkesutbildning bland annat vid Esboregionens samkommun för utbildning Omnia och vid lärarutbildningen vid Haaga-Helia. Särskilt intressant var besöket vid vuxenutbildningscentret i Tammerfors, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, som har specialiserat sig på yrkesutbildning för vuxna. 

- I Ukraina riktar sig yrkesutbildningen främst till unga. Till följd av krigstillståndet uppstod ett behov av att också utbilda vuxna genom korta och intensiva kurser, kommenterade Iryna Shumik, direktör för yrkesutbildning vid undervisningsministeriet i Ukraina. Även Hanna Autere bekräftar att krigstillståndet har visat att man genom examina i form av moduler eller mindre helheter snabbare kan svara på nya kompetensbehov och i synnerhet behov av omskolning.  

Under det andra studiebesöket blev den ukrainska lärargruppen mest intresserad av att besöka yrkesinstitutet LIVE på Alberga campus. Där bekantade sig gästerna med utbildning för personer som behöver krävande särskilt stöd. Olika former av personligt stöd, studier i utbildning som förbereder för examina och i smågrupper i huvudsak genom praktiskt arbete var nytt för de ukrainska lärarna. Vid Omnia fick lärarna bekanta sig med åtta olika yrkesinriktade utbildningsområden och samtidigt träffa yrkesstuderande i samband med besök på platser för inlärning i arbetet. 

Hanna Autere berättar att studiebesöken har spelat en stor roll för att föra reformen framåt. - Det känns som om ukrainarna först i samband med besöket här förstod vad våra sakkunniga hade försökt berätta om under projektet.

Fortsatt samarbete skissas redan upp

Även om projektet EU4Skills är på slutrakan, försäkrade båda parterna att samarbetet kommer att fortsätta.  Kriget har orsakat många olika utvecklingsbehov.
- Vår blick är redan riktad framåt och för närvarande pågår en process där man identifierar områden där Finlands stöd till undervisningssektorn i Ukraina fortsätter från och med 2024, berättar avdelningschef Marja Liivala vid utrikesministeriet.

Attachments