Nyheter

Ansökningsomgången våren 2024 för programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren vittnar om ett stort intresse för internationell mobilitet och internationellt samarbete

Aktuellt Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport EU:s ungdomsprogram
Henkilö kirjoittaa kannettavalla tietokoneella

Inom den allmänbildande utbildningen mottogs totalt 36 ansökningar för småskaliga partnerskapsprojekt. Det sökta finansieringsbeloppet uppgick till 2,01 miljoner euro. Bland Erasmus+-prioriteringarna var miljöansvar den prioritering som väckte störst intresse bland de sökande. Totalt 30 ansökningar lämnades in för partnerskapsprojekt inom den allmänbildande utbildningen och det sökta finansieringsbeloppet uppgick till 7,47 miljoner euro. I dessa ansökningar betonades programmets teman inkludering och aktivt medborgarskap. 

Inom yrkesutbildningen mottogs rekordmånga ansökningar för partnerskapsprojekt (KA2), 42 stycken, och det sökta finansieringsbeloppet uppgick till totalt 11 miljoner euro. När det gäller mobilitetsinsatser (KA1) mottogs 68 ansökningar från ackrediterade organisationer och fyra ansökningar från organisationer som inte ackrediterats. Det sökta finansieringsbeloppet för mobilitetsinsatser uppgick till knappt 17 miljoner euro. Internationell mobilitet genomförs aktivt och intresserar fortsättningsvis organisationer som anordnar yrkesutbildning. En nyhet den här ansökningsomgången är gruppmobilitet, där en gemensam mobilitetsperiod planeras för studerandegrupper i två länderna under ledning av lärare vid läroanstalterna i båda länderna. 

Inom ungdomssektorn tog man emot totalt 28 ansökningar för partnerskapsprojekt (KA2). För mobilitetsprojekt (KA1) mottogs 69 ansökningar och för programmet Europeiska solidaritetskåren (solidaritetsprojekt och volontärverksamhet) mottogs totalt 32 ansökningar. Ansökningsomgången intresserade många olika aktörer inom ungdomssektorn, med början från fria ungdomsgrupper och små föreningar. Teman i ansökningarna om partnerskapsprojekt var bland annat digitalisering och spelifiering. 

Inom Erasmus+ Sport mottogs 22 ansökningar och det totala antalet sökta mobiliteter uppgick till 187. 

Inom vuxenutbildningen mottogs totalt 58 ansökningar för mobilitetsprojekt (år 2023 var antalet 48). Detta är fler än någonsin tidigare och vittnar om ett ökat intresse för internationalisering. Antalet nya sökande var elva.

'Inom ackrediterade mobilitetsprojekt ansökte man om flerformsmobilitet för 13 procent av mobilitetsdeltagarna, vilket är en stor ökning jämfört med tidigare noll procent.

Besluten meddelas de sökande senast i början av juli och de nya projekten inleds i september–december 2024.

Europeisk och global mobilitet för högskolor

Alla 37 finländska högskolor som har anslutit sig till Erasmusstadgan för högre utbildning ansökte om bidrag för europeisk mobilitet för högskolor. Antalet mobilitetsdeltagare som omfattades ökade inom alla typer av mobilitet med tio till tolv procent jämfört med året innan, förutom inom mobilitet för praktik, som minskade med lika många procent. 

En nyhet den här ansökningsomgången är att högskolestuderande som åker på utbyte utöver stipendium för utbytet även får ett separat avståndsbaserat resebidrag och stipendium för resdagarna. Dessutom har en stor del av de populäraste målländerna för mobilitetsdeltagare från Finland (Tyskland, Frankrike, Holland, Belgien, Italien och Österrike) flyttats upp till en högre dyrortsklass, vilket innebär att även stipendiet för studerande som åker till dessa länder har höjts.

Den globala mobiliteten inom Erasmus+ stöder perioder utomlands och flerformsmobilitet för studerande och personal i högskolor till länder som inte ingår i Erasmus+-programländerna. År 2024 mottogs 21 ansökningar, 20 från högskolor och en från ett mobilitetskonsortium. Finansieringen uppgick till ungefär 3,8 miljoner euro. Det sökta finansieringsbeloppet år 2024 var totalt cirka 6 140 000 euro. Det utlysta beloppet var något mindre än år 2023, men i år har finansieringen fördelats jämnare.

Rekordmånga ansökningar om partnerskapsprojekt lämnades in inom högskolesektorn, totalt 45 stycken. År 2023 mottogs 28 ansökningar, vilket innebär att antalet ansökningar ökade med ungefär 61 procent. Det tidigare rekordet var från den extra ansökningsrundan år 2020, då 44 ansökningar lämnades in inom högskolesektorn. Det sökta finansieringsbeloppet under ansökningsomgången år 2024 uppgick till totalt 17,3 miljoner euro. Ansökningar togs emot från 18 högskolor.

Nästa ansökningsomgång i höst 

Hösten 2024 kommer finansiering för småskaliga partnerskapsprojekt (KA2) att utlysas inom alla sektorer. Ansökningstiden avslutas 1.10.2024 klockan 13.00 finsk tid (kl. 12.00 CET).

Utöver detta kommer ytterligare ansökningsomgångar för mobilitetsprojekt (KA1) och partnerskapsprojekt (KA2) inom ungdomssektorn att ordnas under hösten. Ansökningstiden för dessa avslutas 1.10.2024 klockan 13.00 finsk tid (kl. 12.00 CET). Ansökningstiden för solidaritetsprojekt avslutas 1.10.2024 klockan 13.00 finsk tid.

Ansökningsomgångarna för kvalitetsmärket för volontärverksamhet avslutas 31.10.2024 klockan 13.00 finsk tid och 31.12.2024 klockan 13.00 finsk tid.

Under hösten är det även möjligt att ansöka om ackreditering. Tidsfristen för att ansöka om Erasmus+-ackreditering inom allmänbildande utbildning, yrkesutbildning, vuxenutbildning och ungdomssektorn löper ut 1.10.2024 klockan 13.00 finsk tid (kl. 12.00 CET).