Nyheter

Antalet perioder utomlands ökar inom yrkesutbildningen, men når fortfarande inte upp till nivån före coronapandemin

Aktuellt Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationell mobilitet Internationalisering
År 2023 åkte totalt 3 724 studerande utomlands för en period under studierna inom yrkesutbildningen. Det här är en ökning med 38 procent jämfört med år 2022. Före coronapandemin år 2019 åkte 4 426 studerande utomlands för en period. När det gäller personalens deltagande i mobilitet närmar sig siffrorna redan toppåren 2017–2019.
Kaksi henkilöä tekemässä metallitöitä.

Totalt 2 437 utländska studerande anlände till Finland, vilket är en ökning med 29 procent jämfört med året innan. Under coronapandemin anlände endast några hundratal studerande till Finland, så även här pekar trenden uppåt.   

Andelen studerande som åkte utomlands under en period bland grundexamensstuderande i åldern 16–25 år uppgick till 8,8 procent och andelen som anlände till Finland till 5,8 procent. År 2022 var motsvarande andelar 6,2 procent och 4,3 procent. 

Stort intresse för internationalisering inom yrkesutbildningen

Hos totalt 71 procent av anordnarna av yrkesutbildning deltog studerande i internationell mobilitet år 2023. År 2023 lämnade 93 procent av läroanstalterna inom yrkesutbildningen in uppgifter vid insamlingen av statistik. Det här är den högsta svarsprocenten under hela den tid som statistik om mobilitet har samlats in. Den höga svarsprocenten är ett tecken på att största delen av yrkesläroanstalterna anser att internationalisering är viktigt.

Arbete utomlands berikar

Största delen av yrkesstuderande som åker utomlands studerar på en arbetsplats inom den egna branschen. Totalt 61 procent studerade med utbildningsavtal på en arbetsplats utomlands. Totalt en procent av alla studerande som åkte utomlands hade ett läroavtal under perioden utomlands. Av de studerande som anlände till Finland deltog 39 procent i lärande i arbetslivet. En del studerande utnyttjar perioden utomlands för att studera vid en läroanstalt. Perioden kan även vara en del av partnerskap eller andra gemensamma projekt för läroanstalter. Även här har arbetslivet ofta en viktig roll. 

När det gäller mobilitet inom yrkesutbildningen är en viktig aspekt att största delen av mobiliteterna genomförs i samarbete med arbetslivet. Det här innebär att de studerande tillägnar sig kunskaper och färdigheter för sitt framtida yrke i en internationell miljö. När studerande som tillbringat en period utomlands som en del av sina studier börjar arbeta efter examen, bidrar de inte bara med sitt eget kunnande utan tillför även internationellt kunnande till arbetslivet, konstaterar undervisningsrådet Sari Turunen-Zwinger vid Utbildningsstyrelsen. 

Inom yrkesutbildningen deltar studerande i mobilitet inom alla utbildningsområden. Vanligast är deltagande i mobilitet inom servicebranscherna, teknik samt handel och förvaltning. 

När det gäller fördelningen mellan könen är den mer jämn bland utländska studerande som anländer till Finland än bland studerande som åker utomlands. Bland studerande som åkte utomlands uppgick andelen kvinnor till 60 procent. 

Bland studerande som åkte utomlands var ungefär 16 procent och bland studerande som anlände till Finland ungefär två procent vuxenstuderande, det vill säga personer födda före 90-talet.

Flerformsmobilitet, där en period utomlands kombineras med en virtuell period, erbjuder de studerande flexibilitet vid deltagande i internationalisering. Totalt sju procent av perioderna utomlands genomfördes i form av flerformsmobilitet, både när det gällde studerande som åkte utomlands från Finland och utländska studerande som anlände till Finland. 

Europa mest populärt när det kommer till såväl målländer som avreseländer

De mest populära mål- och avreseländerna när det gäller såväl studerande som kommer till Finland och studerande som åker utomlands från Finland fanns i Europa. De mest populära målländerna har under flera års tid varit Spanien, Sverige och Tyskland. De vanligaste avreseländerna för utländska studerande som anländer till Finland är Tyskland och Frankrike. Mobiliteten riktad till Asien ökade något jämfört med året innan.

Stor ökning inom personalmobiliteten inom yrkesutbildningen

År 2023 anlände 4 091 lärare och övriga medlemmar i personalen till Finland och 3 105 lärare och medlemmar i personalen åkte utomlands inom yrkesutbildningen. Jämfört med föregående år var ökningen 14 respektive 21 procent. Spanien ligger i topp bland målländerna när det gäller mobilitet för lärare och övrig personal. 

Största delen av mobiliteterna inom yrkesutbildningen genomförs med stöd av programmet Erasmus+

Det mest populära mobilitetsprogrammet inom yrkesutbildningen var EU:s Erasmus+-program: 2 950 studerande, eller 79 procent av alla som åkte utomlands, deltog i mobilitet med stöd av programmet. Totalt 81 procent av alla studerande som anlände till Finland deltog i mobilitet med stöd av programmet. Andra sätt att finansiera internationalisering är läroanstalternas egen finansiering (7,4 procent) och Nordiska rådets Nordplus-program, de studerandes egen finansiering och övriga källor till finansiering, till exempel finansiering som erbjuds av stiftelser. 

Mer information: 

Undervisningsrådet Sari Turunen-Zwinger, sari.turunen-zwigner [at] oph.fi (sari[dot]turunen-zwinger[at]oph[dot]fi), tfn +358 29 533 8617