Meddelanden

Behöver du uppgifter om behov av kunnande och utbildning? Utbildningsstyrelsens prognostiseringsresultat finns nu i Vipunen

Aktuellt Prognostisering
En ny del har öppnats i utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen. Här samlas de riksomfattande prognostiseringsresultat om kompetens-, utbildnings- och arbetskraftsbehov som produceras av Utbildningsstyrelsen. Materialet som erbjuds i form av interaktiva rapporter riktar sig bland annat till utbildningspolitiska beslutsfattare, utbildningsanordnare och personer som arbetar med utveckling av kompetens.
 Den blåtonade bilden visar grafiska element och händer med pusselbitar.

Den nya delen i Vipunen erbjuder prognostiseringsresultat, som tidigare publicerats som textrapporter, i form av Power BI-rapporter, vars innehåll användaren kan avgränsa utgående från sina egna behov. Resultaten är visualiserade så att de enkelt kan användas i olika presentationer och numerisk information finns även tillgänglig i form av tabeller som kan laddas ner. Resultaten är även mer aktuella än tidigare, eftersom de i princip uppdateras vartannat år i stället för som tidigare vart fjärde år. Utöver resultaten publiceras rapportbeskrivningar som underlättar tolkningen av resultaten och ökar transparensen för prognostiseringsarbetet. 

Införandet av prognostiseringsinformationen i Vipunen är en del av Utbildningsstyrelsens digitaliseringsprojekt för prognostisering och spridning av information, som har fått stöd genom Europeiska unionens stimulansfinansiering Recovery and Resilience Facility (RRF). Målet har varit att öka prognosernas användbarhet, genomslagskraft och träffsäkerhet. 

Materialet fungerar som en källa till aktuell information för alla som är intresserade av prognostisering

Fyra prognostiseringsrapporter har nu publicerats i Vipunen. Helt nytt innehåll är en examensprognos som publiceras för första gången, där man uppskattar antalet utexaminerade och personer som övergår till arbetskraften enligt utbildningsområde år 2030. 

De övriga rapporterna har tidigare publicerats som textrapporter endast på finska. I rapporten Utbildningsbehov förutses utbildningsbehov enligt utbildningssektor och utbildningsområde 2019–2040. Av rapporten Kompetensbehov framgår vilken typ av kompetens som behövs inom olika yrkesområden fram till år 2030. I rapporten Tillgång och efterfrågan på arbetskraft granskas förhållandet mellan tillgången och efterfrågan på arbetskraft inom olika branscher 2019–2028.

Sakkunniga inom olika områden kan använda prognostiseringsinformationen i Vipunen till exempel vid kvantitativ dimensionering av examina, till stöd för beslut om tillstånd att ordna yrkesutbildning och förnyande av examina, för att identifiera organisationers kompetensbehov och för att strategiskt utveckla kompetens samt för att stödja studie- och karriärvägledning. Dessutom kan media och vem som helst som är intresserad av prognostisering använda informationen. 

Prognostiseringsinformationen i Vipunen möjliggör i fortsättningen även användning av nya informationskällor och spridning av resultaten i samarbete med andra informationssystem för prognostisering. 

– Möjligheterna att hitta och använda prognostiseringsinformationen förbättras avsevärt när den blir en del av en bekant och allmänt använd tjänst. Detta är även av betydelse i ett nationellt perspektiv, konstaterar direktör för huvudfunktionen Kundrelationer & data och kunskap vid Utbildningsstyrelsen Paula Merikko.

Det blir smidigare att producera prognostiseringsresultat

Det blir även lättare att göra kalkyler som ligger till grund för resultaten. Prognoserna som i huvudsak använder Vipunens statistik om befolknings-, utbildnings- och yrkesstruktur har automatiserats så att man i samband med att den underliggande statistiken uppdateras även kan uppdatera prognoskalkylerna. 

Med hjälp av kalkylunderlagen för prognostiseringsresultaten kan man också granska olika framtidsscenarier samt deras inverkan på framtida behov av kunnande, utbildning och arbetskraft.

– Automatiska kalkylmallar hjälper oss att producera prognostiseringsresultaten på ett mer flexibelt och effektivt sätt. Vi kan snabbt reagera på aktuella behov av prognostisering, konstaterar undervisningsrådet Maria Clavert som ansvarat för projektet.

Utöver den statistikbaserade kalkyleringen har man i produktionen av resultaten som publiceras i Vipunen använt bedömningar som gjorts av sakkunniga inom Prognostiseringsforum för kunnande. 

Mer information

  • Undervisningsrådet Maria Clavert, tfn 029 533 1685, maria.clavert [at] oph.fi