Nyheter

Erasmus Mundus -magisterprogrammen ökar kapaciteten för finländska högskolor att delta i internationella gemensamma examensprogram.

Program Högskoleutbildning Globalt sammarbete Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen Internationalisering Utveckling av utbildningen
Europeiska kommissionen har beviljat finansiering för projekt inom ramen för Erasmus Mundus-aktionen. Erasmus Mundus-magisterprogrammen är högkvalitativa internationella gemensamma examensprogram som organiseras av flera högskolor. Genom dessa program främjas kvalitet, innovation och internationalisering inom den europeiska högre utbildningen.
Globen mellan handflatorna

Under ansökningsomgången för Erasmus Mundus aktionen 2023 ansöktes om finansiering för Erasmus Mundus magisterprogram (Erasmus Mundus Joint Masters, EMJM) och Förberedelse inför Erasmus Mundus magisterprogram (Erasmus Mundus Design Measures, EMDM).

Ansökningar kom från hela världen och deras antal ökade jämfört med föregående år. Antalet ansökningar för magisters programmen är nu på samma nivå som vid slutet av föregående programperiod för Erasmus+. Erasmus Mundus-magistersprogrammens konsortier måste inkludera minst tre högskolor, varav två måste vara från programländerna eller associerade länder. Förberedelseprojekt för magisters programmen söks av en högskola.

Det lämnades in sammanlagt 91 ansökningar för EMJM, varav 19 involverade finländska aktörer. Det lämnades in 145 ansökningar för EMDM, varav fyra involverade en finländsk högskola som koordinator. Antalet ansökningar visar att intresset för Erasmus Mundus-verksamheten är på en god nivå i Finland.

 

Resultaten av ansökningsomgången 2023 har offentliggjorts 

Under 2023 beviljades finansiering för 32 Erasmus Mundus-magistersprogram, varav åtta har en finländsk högskola antingen som koordinator eller partner. Utöver dessa program är finländska aktörer involverade i två projekt i rollen som associerad partner. Resultatet kan betraktas som positivt för de finländska aktörerna.

Bland de beviljade projekten finns högskolor med lång erfarenhet av Erasmus Mundus-magistersprogram samt högskolor som för första gången fick finansiering för att etablera ett Erasmus Mundus-magistersprogram under denna programperiod.

Ett av de centrala målen för Erasmus+-programperioden är att möjliggöra deltagande från nya aktörer i Erasmus Mundus-magistersprogram. Finansieringen för förberedelse av Erasmus Mundus-magistersprogram är avsedd att öka de nya deltagarnas beredskap. Under ansökningsomgången 2023 beviljades finansiering för 58 EMDM-projekt. Av de finländska ansökningarna fick en projektfinansiering. EMDM-projekt är korta, ungefär ett årslångt projekt med en total budget på 55 000 euro. Projektet har endast en mottagare av stöd, som dock kan dela finansieringen med de partners som är involverade i projektet. Intresset för EMDM-projekten i Finland har hittills koncentrerats till yrkeshögskolor.

Under denna programperiod kan Erasmus Mundus-konsortiekoordinatorer vara från icke-associerade tredje länder. Även om detta ännu är ovanligt i beviljade projekt, finns det högskolepartners från icke-associerade tredje länder med i programmen

Finska universitet är involverade i Erasmus Mundus-magisters program som täcker olika ämnesområden 

Erasmus Mundus-magistersprogrammen är flaggskeppsprogram inom sina områden och de bidrar till att utveckla kvaliteten, innovationen och internationaliseringen av europeisk högre utbildning. Finska universitet deltar i Erasmus Mundus-magisterprogram som behandlar aktuella frågor och utbildningsområden. Konsortierna för magistersprogrammen varierar i storlek, och i de finländska konsortierna för ansökningsomgången 2023 ingår tre till åtta högskolor. Många program involverar också ett brett spektrum av associerade partners, som bidrar med sin kompetens genom till exempel praktikplatser och gästföreläsningar och främjar programmens relevans för arbetslivet.

De beviljade programmen fokuserar på LUMA-vetenskaper, datavetenskap och artificiell intelligens samt stads- och hållbar utveckling. Till exempel är Oulun yliopisto's Erasmus Mundus Joint Master Redesigning the Post-Industrial City baserat på samarbete inom nätverket European Universities (UNIC). Programmet strävar efter att skapa forskningsbaserade lösningar för att främja förändringar i städer. Turun ammattikorkeakoulu är koordinator för programmet Towards International Master in B2B Sales, som är inriktat på försäljning mellan företag. 

Erasmus Mundus-programmet fyller 20 år nästa år. Erasmus Mundus aktionen har haft en central roll i utvecklingen av europeiska internationella utbildningsprogram. Finska universitet har varit med från början av aktionen. Möjligheterna för finländska yrkeshögskolor och universitet att delta i programmet har utvecklats genom bland annat förändringar i den nationella lagstiftningen gällande bredden på internationella gemensamma examina. Deltagande högskolor har också aktivt lyft fram frågor om internationella samarbetsprogram i den nationella diskussionen, såsom gemensamma examensbevis för programmen eller terminsavgiftspraxis.

 

Finansiering som beviljades 

Erasmus Mundus-magistersprogrammen som fick finansiering under ansökningsomgången 2023, med en finländsk högskola:

  • Sustainable Information Technologies for Societies Joint Masters, Tampereen yliopisto partnerina
  • EUROPHOTONICS, Tampereen yliopisto partnerina
  • Erasmus Mundus Joint Master Redesigning the Post-Industrial City, Oulun yliopisto partnerina
  • RE_PLAY: EUROPEAN JOINT MASTERS IN GAMES, Aalto-yliopisto partnerina
  • MSc in Smart Cities and Communities, Vaasan yliopisto partnerina
  • Erasmus Mundus Joint Master Programme in Imaging, Tampereen yliopisto koordinaattorina
  • Communications Engineering and Data Science, Aalto-yliopisto koordinaattorina
  • Sekä yksi ohjelma, jonka tiedot eivät vielä ole julkaistu komission Funding and Tenders -portaalissa

Ansökan inom Förberedelse inför Erasmus Mundus magisterprogram 2021–2022 och finländskt deltagande.

  • Towards International Master in B2B Sales, Turun ammattikorkeakoulu koordinaattorina

Erasmus Mundus -maisteriohjelmien haut 2020–2023 ja suomalaisten osallistuminen.

VuosiMyönnetty rahoitusHakemusten määräRahoitettuja ohjelmia yhteensäSuomalaiset korkeakoulut hakemuksissaSuomalaiset korkeakoulut hyväksytyissä ohjelmissa (koordinaattori/partneri + assosioitu partneri)Hakemusten hyväksymisprosentti (koko Eurooppa)
2023n. 154 milj. €9132192/6 + 235 %
2022n. 137 milj. €583060/352%
2021122 milj. € 682781/139%
2020161 milj. €9740123/541%

 

Erasmus Mundus -maisteriohjelmien valmistelun haku 2021–2023 ja suomalaisten osallistuminen.

VuosiMyönnetty rahoitusHakemusten määräRahoitettuja ohjelmia yhteensäSuomalaiset korkeakoulut hakemuksissaSuomalaiset korkeakoulut hyväksytyissä ohjelmissa (koordinaattori)Hakemusten hyväksymisprosentti (koko Eurooppa)
2023n. 3,2 milj. €145584148%
2022n. 3,4 milj. €122622151%
20212 milj. € 148422028%

Den fjärde ansökningsomgången för Erasmus Mundus insatserna öppnas i slutet av hösten 2023 och beräknad avslutning är i februari 2024.

Vad är Erasmus Mundus magisterprogram

Erasmus Mundus magisterprogrammen är högklassiga internationella examensprogram som flera högskolor arrangerar tillsammans. Magisterprogrammen omfattar studier i minst två olika länder. De som studerar vid programmen får ansenliga stipendier och efter avlagda studier får den studerande en examen från minst två europeiska högskolor

Vad är finansiering av Förberedelserna inför Erasmus Mundus magisterprogram

Med hjälp av EMDM-finansiering skapas kontakter och inleds samarbetsåtgärder för att påbörja ett   Erasmus Mundus magisterprogram. Finansiering kan sökas i en situation där ett konsortium är intresserat av att arrangera ett program för gemensam examen, men ännu inte beredd att starta programmet.