Nyheter

Finansieringen som beviljades inom programmet Erasmus+ i Finland ökade betydligt 2023 – allt fler har möjlighet att skaffa sig internationell kompetens

Aktuellt Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport EU:s ungdomsprogram Internationalisering Utveckling av utbildningen
Inom programmet Erasmus+ beviljades i Finland år 2023 totalt 58 miljoner euro, fem miljoner mer än år 2022 (53 miljoner euro). Under programperioden 2021–2027 har budgeten fram till 2024 ökat med totalt 55 procent. Den årliga ökningen av budgeten innebär att allt fler finländare har möjlighet att utöka sitt kunnande genom internationalisering.
Oppilaat kohtaavat

Erasmus+ uppfattas ofta främst som ett utbytesprogram för högskolestuderande. Av finansieringen som beviljas inom programmet riktas dock nästan 55 procent in på internationalisering och internationellt samarbete inom småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, yrkes- och gymnasieutbildning, ungdomsarbete och idrott samt vuxenutbildning och fritt bildningsarbete. Utöver utbyte finansieras även en stor del av fortbildningen för lärare och utvecklingen av organisationer av Erasmus+.

– Den ekonomiska nytta som Erasmus+ innebär för Finland är större än Finlands andel av programmets totala kostnader, säger Mika Saarinen, undervisningsråd vid Utbildningsstyrelsen.

År 2023 finansierades totalt 521 projekt inom programmet Erasmus+ i Finland. Året innan finansierades 374 projekt. År 2023 beviljades finansiering för totalt 24 003 finländska deltagare i utbyte, det vill säga mobilitet. År 2022 finansierades 20 070 mobilitetsperioder. 

– Även om EU-finansieringen för internationalisering har ökat, har den nationella finansieringen samtidigt minskat. Minskningen i den nationella finansieringen kan till och med på kort sikt ha en inverkan på organisationernas möjligheter att ansöka om och dra nytta av den ökade EU-finansieringen, säger Samu Seitsalo, direktör vid Utbildningsstyrelsen. 

Det blir dock hela tiden allt viktigare att främja internationalisering i vår globala värld. Internationalisering innebär möjligheter för såväl individer som organisationer att utöka sitt kunnande och knyta nya kontakter.  

– Internationellt samarbete stärker Finlands konkurrensförmåga och skapar förutsättningar för att påverka utvecklingen på ett globalt plan, konstaterar Seitsalo. – För läroanstalterna innebär det en möjlighet att utveckla utbildningen genom internationalisering.   

Utvecklingen av organisationer med Erasmus+-finansiering alltmer strategisk 

År 2023 deltog totalt cirka 1 600 finländska organisationer i ett projekt som fått Erasmus+-finansiering. I siffran ingår såväl projekt som koordineras i Finland som i andra länder. Inom projekten utvecklas organisationens verksamhet och personalens kompetens utökas tillsammans med internationella samarbetsparter, för att nämna några exempel. År 2022 var motsvarande siffra 1 220.

En och samma organisation kan delta i flera projekt av olika slag eller projekt som är gemensamma för flera utbildningsformer. 

–  Under årens lopp har projekten som finansieras inom programmet Erasmus+ fått en allt tydligare koppling till organisationernas egna utvecklingsplaner och utvecklingsstrategier. Det här bidrar till uppnåendet av nationella utvecklingsmål och strategisk internationalisering, konstaterar Saarinen.

Finansiering beviljades för att utveckla undervisningsmetoder och främja välbefinnande

Under 2023 beviljades Erasmus+-finansiering bland annat för att utveckla nya undervisningsmetoder, främja barn och ungas välbefinnande, utveckla organisationernas verksamhet i internationellt samarbete, främja samhällsengagemang och miljöansvar inom verksamheten samt stärka digitala färdigheter och utveckla digital teknik. 

De prioriteringar som fastställs av Europeiska kommissionen tillsammans med medlemsländerna anger riktlinjerna för verksamheten som finansieras inom programmet. Under den nuvarande programperioden är prioriteringarna inkludering, miljöansvar, digitalisering och samhällsengagemang. 

Under ansökningsomgången 2024 vill kommissionen även främja miljöansvar genom att höja bidragen för resor med lägre utsläpp, såsom tågresor.

–  Miljöansvar är en mycket viktig fråga för många deltagare i programmet, men en utmaning för deltagare i Finland. Genom att kombinera resor med färja och tåg och reservera tillräckligt med tid är resor med lägre utsläpp möjliga även för finländska deltagare. Intresset för grönt resande har ökat som en följd av höjningen av bidragen, säger Saarinen. 

Kvalitetssäkrat medlemskap i Erasmus+, ackreditering, intresserar organisationer

För närvarande är antalet Erasmus+-ackrediterade organisationer i Finland totalt 309 inom den grundläggande utbildningen, yrkesutbildningen och vuxenutbildningen; år 2022 var antalet 260. Ackreditering innebär ett kvalitetssäkrat medlemskap i programmet och möjliggör långsiktig internationell mobilitet för elever och studerande samt personalen vid läroanstalten. 

–  Fördelen med Erasmus+-ackreditering är utöver långsiktig finansiering ett strategiskt förhållningssätt som gör det möjligt att i högre grad förankra mobilitetsperioder för lärare, övrig personal och elever eller studerande i läroplanen och utvecklingen av läroanstalten, konstaterar Saarinen.

Mer information:

  • Mika Saarinen, undervisningsråd, direktör för det nationella programkontoret för Erasmus+, mika.saarinen [at] oph.fi, tfn. +358 29 5338543
  • Samu Seitsalo, direktör för huvudfunktionen Internationalisering, samu.seitsalo [at] oph.fi, tfn. +358 29 5338589 

 

Vad är Erasmus+?

  • Erasmus+ är Europeiska unionens utbildnings-, ungdoms- och idrottsprogram. Finland har medverkat i programmet sedan år 1991. 
  • Budgeten för programmet Erasmus+ programperioden 2021–2027 är nästan 28 miljarder euro, nästan två gånger så stor som under den föregående programperioden (ungefär 14,7 miljarder euro). 
  • Erasmus+ erbjuder miljontals unga, studerande och vuxna i Europa möjlighet till finansiering för att delta i utbildning, studier eller praktik utomlands. Programmet stöder också läroanstalters och organisationers samarbete med internationella samarbetspartner. 
  • Ökningen av programmets budget innebär att allt fler finländare har möjlighet att utöka sitt kunnande genom internationalisering och skaffa sig internationella erfarenheter.
  • Utbildningsstyrelsen ansvarar för genomförandet av programmet Erasmus+ i Finland. Internationalisering och utveckling av utbildning och ungdomsverksamhet understöds i Finland årligen med ungefär 50 miljoner euro.