Nyheter

Genom att aktivt delta tillsammans kan vi påverka

Program Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport EU:s ungdomsprogram Internationalisering
Inom programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren strävar man efter att främja aktivt medborgarskap och öka kunskapen om Europeiska unionen bland allmänheten. Att stärka aktivt medborgarskap och möjligheter att påverka i samhället är särskilt viktigt just nu inför EU-valet i juni 2024.
Hymyilevät nuoret pitävät yhdessä käsiään keskellä.

Prioriteringar för programmen under programperioden 2021–2027 är deltagande i det demokratiska livet, gemensamma värderingar och samhällsengagemang. Målet är att öka medborgarnas deltagande i de demokratiska processerna i samhället och främja bland annat social och interkulturell kompetens, kritiskt tänkande och medieläskunnighet.

Målet för programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren är även att öka kännedomen om Europeiska unionen och dess gemensamma värderingar, såsom människovärde och respekt för mänskliga rättigheter, frihet, jämlikhet, rättsstatsprincipen och minoriteters rättigheter.

Viktigt att stärka aktivt medborgarskap redan bland unga

Aktivt medborgarskap innebär att medborgarna deltar aktivt i samhället och beslutsfattande. Målet är att påverka det egna samhället och gemenskapen och föra fram sin egen syn på samhällsutvecklingen.

Med samhällsengagemang avses att man deltar och påverkar i utvecklingen av samhället och den egna levnadsmiljön. Detta kan man göra till exempel genom att uttrycka och föra fram sina egna åsikter för att samhället bättre ska svara på alla medborgares behov.

För en fungerande demokrati är det ytterst viktigt att stärka kunskap om samhällsengagemang, gemensamma värderingar och aktivt medborgarskap redan hos unga.

EU-valet - en möjlighet att påverka

Det är särskilt viktigt att stärkta just ungas deltagande och möjligheter att påverka i vårt demokratiska samhälle nu när EU-valet (6–9.6.2024) närmar sig. Det här valet utgör en möjlighet att tillsammans påverka Europeiska unionens framtid – därför är det viktigt att rösta på lokal och nationell nivå. Vi behövs alla för att värna om demokratin med början från små handlingar.

Genom att rösta är det möjligt att påverka vem som företräder Finland i EU och fattar beslut om frågor som man själv upplever som viktiga, såsom frågor som gäller klimatet, säkerhet, sysselsättning och rättigheter. Vår alltmer komplexa och instabila globala värld innebär att Europeiska unionen står inför flera olika globala utmaningar.

Europeiska kommissionen har publicerat informationspaket och material riktat till unga med information om fördelarna med Europeiska unionen, Europaparlamentets roll vid beslutsfattande, medborgarnas möjligheter att påverka och vikten av att rösta i EU-val.

Ta del av materialet och använd din röst!