Meddelanden

Grunderna för läroplanen för B1-språket har reviderats – en timme mer tid att undervisa och lära sig språk i skolorna

Aktuellt Grundläggande utbildning Läroplan Det andra inhemska språket, svenska (ruotsi) Det andra inhemska språket, finska Främmande språk
Utbildningsstyrelsen har publicerat de reviderade grunderna för läroplanen för B1-språket. Grunderna tas i bruk i skolorna 1.8.2024. Efter detta datum studerar eleverna i den grundläggande utbildningen enligt de nya grunderna för läroplanen för B1-språket och den nya timfördelningen som träder i kraft samtidigt. B1-språk i den grundläggande utbildningen är finska eller svenska som det andra inhemska språket och främmande språk. I fortsättningen bekantar man sig med den finlandssvenska och svenska språkliga miljön och kulturen samt de nordiska länderna i undervisningen i B1-svenska redan i årskurs 6.
En ung student arbetar på en bärbar dator. I bakgrunden syns en lärare som ger eleverna råd.

Utbildningsstyrelsen har uppdaterat grunderna för läroplanen för B1-språket med anledning av att en timme undervisning i veckan i B1-språket har lagts till i årskurs 7 och med ändringen av timfördelningen som genomfördes av regeringen Marin. Detta innebär att minimiantalet undervisningstimmar stiger från sex till sju årsveckotimmar. Tillägget på en veckotimme i B1-språket är en del av målet att stärka lärandet och undervisningen i det andra inhemska språket i Nationalspråksstrategin. 

Grunderna tas i bruk i skolorna 1.8.2024. Med anledning av revideringen av timfördelningen och grunderna för läroplanen ska anordnarna av grundläggande utbildning uppdatera den lokala läroplanen och timfördelningen under våren 2024. Den nya timfördelningen innebär att undervisning i B1-språket ska ges i en timme mer i veckan under läsåret 2024–2025 för såväl elever i årskurs 7 som elever i årskurs 9. Dessutom ska undervisning i B1-språket ges elever i årskurs 8 i en timme mer i veckan antingen läsåret 2024–2025 eller senast läsåret 2025–2026 när de går i årskurs 9. I vissa kommuner och skolor har man redan med eget beslut ordnat undervisning i till exempel B1-svenska i en eller två timmar mer i veckan, vilket innebär att minimiantalet undervisningstimmar för B1-språket i den grundläggande utbildningen har överskridits.  

Undervisning i det för alla gemensamma B1-språket inleds senast i årskurs 6. I svenskspråkiga skolor är B1-lärokursen vanligtvis det andra inhemska språket, finska, och i finskspråkiga skolor svenska. Strävan har varit att underlätta det lokala arbetet med läroplanen genom att de reviderade grunderna för årskurs 3–6 och 7 förs in som sådana i den lokala läroplanen, när undervisningen i B1-språket inleds i årskurs 6.  

I vissa skolor och kommuner är det möjligt att studera B1-språket redan tidigare, till exempel i årskurs 5. I de skolor där undervisningen i B1-språket inleds redan före årskurs 6 ska man försäkra sig om att den lokala läroplanen motsvarar de reviderade grunderna och timfördelningen.  

Utbildningsanordnaren ska även fatta beslut om och i den lokala läroplanen fördela målen och de centrala innehållen för undervisningen i årskurs 8 och 9.

Målet är att använda språket för att kommunicera redan från början

I grunderna för B1-språket har målen för undervisningen, innehållen och beskrivningarna av kunskapskraven för olika vitsord uppdaterats, men antalet mål förblir det samma. Kunskapsnivåerna för vitsorden 5, 7, 8 och 9 förändras inte heller. Dock har beskrivningarna av kunskapskraven för bedömningen i slutet av årskurs 6 och slutbedömningen i den grundläggande utbildningen delvis justerats.

Lärarens arbete med anknytning till bedömningen minskar, eftersom elevens kunnande när det gäller ett av målen för undervisningen i läroplanen för B1-språket inte behöver bedömas. Detta innebär att omfattningen hos det som ska bedömas som en del av undervisningen i B1-språket minskar. Läraren behöver inte separat testa om eleven har lärt sig det som hör till just det här målet.

De centrala innehållsområdena för målen för undervisningen i B1-svenska har anpassats så att innehållen om det finlandssvenska språkområdet och kulturen samt om de nordiska länderna, som tidigare behandlades i årskurs 7–9, behandlas redan i årskurs 6.

Förnyelsen innebär att läraren har mer tid att undervisa och eleverna mer tid att lära sig språket. Målet för undervisningen är att öka elevernas motivation att lära sig svenska och deras färdigheter att använda sina kunskaper i svenska på ett mångsidigt sätt i olika kommunikationssituationer.

– I undervisningen i B1-svenska är det särskilt viktigt att man under lektionerna övar olika vardagliga situationer där eleverna kan använda det svenska språket för att kommunicera redan från början, konstaterar undervisningsrådet Annamari Kajasto
 

Samarbete och respons från undervisningssektorn en viktig del av beredningen

I arbetet med grunderna har man lyssnat noga på yrkesverksamma inom utbildningssektorn och beaktat deras synpunkter. I arbetsgruppen som utarbetade utkastet till grunderna för B1-språket ingick utöver sakkunniga i språkundervisning vid Utbildningsstyrelsen även språklärare inom den grundläggande utbildningen och lärarutbildare inom svensk- och finskspråkig utbildning. I arbetet beaktades även de utvärderingsresultat och åtgärdsförslag som lagts fram av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). Det har även varit möjligt att kommentera utkastet till grunderna för B1-språket i den öppna webbtjänsten Utlåtande.fi. Respons har tagits emot av olika intressegrupper och av kommunerna.  

– Vid Utbildningsstyrelsen har vi omsorgsfullt tagit del av responsen och strävat efter att beakta den när vi färdigställt grunderna, säger Kajasto.
 

Utbildningsstyrelsen erbjuder lärarna ett omfattande stöd i deras arbete

Utbildningsstyrelsen ordnar en fortbildningsturné tillsammans med regionförvaltningsverken i februari–mars till stöd för det lokala läroplansarbetet för B1-svenska. Även för B1-finskan erbjuds stöd för det lokala läroplansarbetet i form av fortbildning. Fortbildningstillfällena är gratis. Utöver detta stöder Utbildningsstyrelsen på olika sätt utvecklingen av undervisningen i B1-lärokursen i kommunerna och skolorna under de kommande åren med råd och handledning, fortbildning och stödmaterial. Ett webbinarium om B1-finska kommer att ordnas under våren 2024, tidpunkten meddelas senare.

Mer information: 

Frågor på svenska: undervisningsrådet Yvonne Nummela, tfn 029 533 1523, yvonne.nummela [at] oph.fi (yvonne[dot]nummela[at]oph[dot]fi) Undervisningsrådet Olli Määttä, p. +358 29 5331084, olli.maatta [at] oph.fi
Undervisningsrådet Annamari Kajasto, p. 029 533 1596annamari.kajasto [at] oph.fi