Meddelanden

I den gemensamma ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning fanns 78 600 sökande

Aktuellt Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Utbildning som handleder för examensutbildning Antagning av studerande
I den gemensamma ansökan deltog 78 600 sökande, varav 61 500 går ut den grundläggande utbildningen i vår. Av dem som går ut grundläggande utbildningen sökte 55 % till gymnasieutbildning och 39 % till yrkesutbildning. Antagningsresultaten blir klara i mitten av juni.
Studenter som går ner för trappan med böcker i händerna.

Den gemensamma ansökan till utbildning efter grundläggande utbildning avslutades tisdagen den 19 mars. För dem som går ut den grundläggande utbildningen eller dem som saknar en examen fanns det omkring 85 800 studieplatser att välja bland.  Inom svenskspråkig gymnasieutbildning fanns 2 390 platser och inom yrkesutbildning 1 790 platser. 

Följande utbildningar ingick i gemensam ansökan: 

  • yrkesinriktade grundexamina
  • gymnasieutbildning 
  • utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) 
  • yrkesinriktade grundexamina och Hux-utbildning med krävande särskilt stöd 
  • utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA)
  • folkhögskolelinjer för läropliktiga.

Antalet elever som i vår går ut grundskolan är cirka 62 700, varav 61 500 (98 %) sökte i gemensam ansökan. Enligt läropliktslagen har de som går ut grundskolan skyldighet att söka sig till fortsatt utbildning, vilket uppfylldes väl.

Drygt hälften av dem som går ut grundskolan sökte till gymnasieutbildning och 39 % till yrkesutbildning

Av dem som avslutar den grundläggande utbildningen sökte 94 % i första hand till gymnasium eller yrkesutbildning. Direkt från grundskolan sökte i första hand 39 % till yrkesutbildning och 55 % till gymnasieutbildning. Vid gymnasierna och yrkesläroanstalterna finns det cirka 77 090 nybörjarplatser. Inom svenskspråkig utbildning finns 2 390 nybörjarplatser vid gymnasierna och 1 790 platser inom yrkesinriktade grundexamina.

Till gymnasierna sökte i första hand totalt 36 260 unga, vilket är cirka 1 000 flera än i fjol. Till svenskspråkiga gymnasier sökte 2 230 i första hand. I hela landet erbjuds cirka 39 250 gymnasieplatser, varav 2 390 inom svenskspråkig utbildning. 

Till yrkesutbildning sökte i första hand cirka 35 580 unga, vilket är omkring 100 flera än i fjol. Till svenskspråkig yrkesutbildning sökte cirka 1 240 förstahandssökande. Inom yrkesutbildningen finns 37 850 nybörjarplatser, varav 1 790 nybörjarplatser inom svenskspråkig utbildning. 

Antalet ansökningar till utbildningar som ordnas med krävande särskilt stöd 

Till utbildning med krävande särskilt stöd sökte i första hand 3 450, varav 1 670 direkt från grundläggande utbildning. Antalet förstahandssökande till svenskspråkig utbildning var cirka 50. Det fanns 2 330 nybörjarplatser att söka till, inom svenskspråkig utbildning cirka 70 nybörjarplatser.

Till yrkesinriktade grundexamina med krävande särskilt stöd sökte i första hand 1 920 sökande, till utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) 800 och till utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA) 730 sökande.

Antalet sökande till Hux-utbildning var 1 720 och till folkhögskolornas linjer för läropliktiga 1 190 

Utbildning som handleder för examensutbildning, Hux ersätter de tidigare handledande utbildningarna tionde klassen, utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA) och utbildning som förbereder personer med ett främmande språk för gymnasieutbildning (LUVA). Till Hux-utbildningen sökte i första hand 1 720. Det finns 5 090 nybörjarplatser inom Hux, varav 180 inom svenskspråkig utbildning. 

Till folkhögskolornas linjer för läropliktiga med 1 290 nybörjarplatser sökte i första hand 1 190. 

Antagningsresultaten publiceras tidigast den 13 juni 

Läroanstalterna kan ordna inträdes- och lämplighetsprov samt intervjuer under april-maj. Sökande kallas till prov eller intervju i början av april. Läroanstalterna kan dessutom vid behov bedöma att sökanden har tillräckliga språkliga färdigheter för utbildningen. 

Antagningsresultaten ges ut tidigast den 13 juni. Den som blivit antagen ska senast den 27 juni ta emot sin studieplats. 

En väg till studier också via kontinuerlig ansökan 

Läroanstalterna kan ordna kontinuerlig ansökan för att bland annat fylla eventuella lediga studieplatser i den gemensamma ansökan. Utbildningarna och ansökningsanvisningarna hittas på läroanstalternas webbplatser och i Utbildningsstyrelsens webbtjänst Studieinfo.fi.

Om en grundskoleelev blir utan studieplats ger elevhandledaren under sommaren stöd och handledning för att hitta en lämplig studieplats. Om eleven efter sommaren fortfarande saknar studieplats, övergår ansvaret för handledningen och övervakningen till den kommun där den unga är bosatt i. 
 

Tilläggsinformation

Sakkunnig Regina Westermark, tfn 029 533 1289, regina.westermark [at] oph.fi