Nyheter

Internationalisering för aktörer i medborgarsamhället med stöd av EU

Aktuellt Erasmus+ Erasmus+ Ungdomssektorn Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport EU:s ungdomsprogram Europeiska solidaritetskåren Kreativa Europa
Inom programmen Erasmus+, Europeiska solidaritetskåren och Kreativa Europa beviljades 2023 stöd för internationalisering inom ungdomssektorn och inom motion, idrott och kultur. Inom dessa EU-program beviljades förra året totalt över 6,5 miljoner euro i stöd för mobilitetsprojekt i Finland. Utöver för medborgarsamhället beviljas inom programmen stöd för internationalisering inom kommunalt ungdomsarbete.
Nuoria istumassa lattialla

Inom programmen Erasmus+ för ungdomssektorn och Europeiska solidaritetskåren beviljades förra året i synnerhet stöd för internationalisering för unga i en svagare ställning. När det gäller mobilitet från Finland till andra länder genomfördes 36,5 procent av unga i en svagare ställning. När det gäller mobilitet med Finland som målland var motsvarande andel 30,9 procent. Ackrediterade organisationer inom Erasmus+ står för en stor del av mobiliteten inom ungdomsutbyte och mobiliteten för ungdomsarbetare. Under mobiliteten arbetar man bland annat på landsbygden och med unga på små orter.  

De mest populära länderna när det kommer till mobilitet till Finland inom projekt inom ungdomssektorn var Spanien, Italien och Portugal. Spanien var ett populärt land även när det gäller mobiliteten från Finland utomlands. Andra populära målländer var Georgien och Danmark.

I siffrorna ingår de projekt som fyllt i slutrapporten före slutet av april 2024 och som beviljats finansiering av Utbildningsstyrelsen, Finlands nationella programkontor. Finländska unga deltog även i mobilitetsprojekt som finansierades av de nationella kontoren i andra länder och reste med tåg i Europa med DiscoverEU-resekortet. EU-programmen inom ungdomssektorn beviljar även stöd för annan projektverksamhet som främjar internationalisering, utveckling och ungas egen aktivitet.

Internationella utbildningar stärker yrkeskunnandet inom ungdomssektorn

År 2023 ordnade det nationella kontoret i Finland 14 internationella utbildningar för aktörer inom ungdomssektorn med totalt 552 deltagare runt om i Europa. Sju nationella evenemang ordnades med totalt 435 deltagare. Från Finland deltog även personer i internationella utbildningar: totalt deltog 172 personer i 77 olika evenemang. Utbildningarna inom programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren kan till exempel vara seminarier, studiebesök eller konferenser som behandlar aktuella teman inom ungdomsarbete. Dessa avgiftsfria utbildningar är ett utmärkt sätt för aktörer inom ungdomssektorn att utöka sitt yrkeskunnande och knyta internationella kontakter. 

De som deltagit i internationella utbildningar anser att de är lyckade och givande. Av dem som gav respons uppgav 96 procent att utbildningen eller seminariet var givande med tanke på deras arbete med unga. I responsen nämndes bland annat nya tillvägagångssätt, nya vänner från olika länder och ökad uppskattning för det egna arbetet. Totalt uppgav 93 procent att de skulle rekommendera även andra att delta i ett liknande evenemang. 

Erasmus+-mobilitetsstöd delades för första gången ut till idrottsföreningar 

Inom Erasmus+ Sport introducerades 2023 nya möjligheter till europeiskt samarbete på gräsrotsnivå för idrottsföreningar, när man för första gången delade ut bidrag för mobilitetsprojekt för idrottspersonal. Programmet Erasmus+ Sport finansierar europeiskt samarbete inom motion och idrott. Totalt 67 idrottsföreningar beviljades bidrag för internationella mobilitetsperioder för idrottspersonal och tränare i olika delar av Europa. Centrala teman för projekten som beviljades understöd var jämställdhet och likabehandling, drop-out-fenomenet inom idrott, det vill säga minskat utövande av idrott i tonåren, samhörighet inom föreningsverksamhet och digitalisering. I Finland kan vi även glädja oss över att paraidrottsföreningen Old Power ry i Esbo beviljades bidrag för ett Erasmus+-mobilitetsprojekt för idrottspersonal som första paraidrottsförening i Europa. 

Stöd för mobilitet inom kultursektorn i synnerhet för personer i början av karriären

Europeiska unionen erbjuder även stöd för mobilitetsperioder för konstnärer och andra yrkesverksamma inom kultursektorn genom programmet Culture Moves Europe som startade 2022. Under programmets första ansökningsomgång beviljades 64 finländska aktörer stöd för mobilitet, som till exempel gör det möjligt att samarbeta och stärka nätverk samt genomföra olika konstnärliga projekt tillsammans med europeiska samarbetspartner. Culture Moves Europe uppmuntrar till miljöansvar inom mobilitet och erbjuder möjligheter till internationalisering i synnerhet för yrkesverksamma inom konst och kultur i början av karriären. 

Stöden för mobilitet utgör endast en liten del av EU-finansieringen för kultur, motion och idrott som erbjuds inom programmen Erasmus+ och Kreativa Europa. Understöden söks i huvudsak centraliserat hos Europeiska kommissionen. Utbildningsstyrelsen erbjuder information om möjligheterna till finansiering för europeiskt samarbete inom dessa områden och stöder de sökande under den centraliserade ansökningsprocessen.