Nyheter

Kvalitetssäkrat medlemskap i Erasmus+, ackreditering, intresserar fortsättningsvis utbildningsanordnarna

Program Vuxenutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Gymnasieutbildning Ungdomsväsendet Grundläggande utbildning Fritt bildningsarbete Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Internationalisering
Allt fler finländska utbildningsorganisationer är ackrediterade inom programmet Erasmus+. Inom yrkesutbildningen överskrider andelen ackrediterade organisationer redan 90 procent.
Henkilö työskentelee kannettavalla tietokoneella


Det lönar sig för läroanstalter och organisationer att ansöka om ackreditering, eftersom det möjliggör långsiktigt och mer strategiskt internationellt samarbete. Ackrediteringen är i kraft under hela den innevarande Erasmus+-programperioden fram till slutet av år 2027. 

Ackrediterade utbildningsanordnare i varje landskap inom den allmänbildande utbildningen 

År 2023 kunde högst 30 organisationer eller konsortier ackrediteras inom den allmänbildande utbildningen. Antalet organisationer som beviljas ackreditering begränsas för att garantera att bidragen räcker till för att uppnå målen för planerna inom programmet Erasmus+. 

Utbildningsstyrelsen tog emot 124 ansökningar av organisationer inom den allmänbildande utbildningen, vilket innebär att 24 procent av de sökande beviljades ackreditering. Det finns nu totalt 180 ackrediterade utbildningsanordnare inom den allmänbildande utbildningen. Av dessa är 26 konsortier. Ett konsortium är en sammanslutning av finländska organisationer för beredning, genomförande och uppföljning av projekt. I och med konsortierna närapå fördubblas antalet aktörer som beviljas finansiering för mobilitet i anslutning till lärande.

Inom yrkesutbildningen möjliggör ackreditering global mobilitet 

Inom yrkesutbildningen mottogs år 2023 fortsättningsvis ansökningar om ackreditering, även om en stor del av läroanstalterna redan är ackrediterade. Sex ansökningar mottogs och fyra organisationer beviljades ackreditering. Antalet studerande i ackrediterade organisationer omfattar redan över 95 procent av de studerande inom yrkesutbildningen mätt i minimiantalet nybörjarplatser. Inom yrkesutbildningssektorn möjliggör ackreditering global mobilitet.

Ackreditering intresserar fortsättningsvis även inom vuxenutbildningen

Inom vuxenutbildningen mottogs år 2023 totalt 21 ansökningar om ackreditering, vilket är fler än någonsin tidigare. Intresset för ackreditering är stort och tio ackrediteringar beviljades under ansökningsomgången. År 2023 utökades mobilitetsverksamheten inom Erasmus+ för vuxenutbildning till att omfatta alla studerande som deltar i ett program för vuxenutbildning hos den avsändande organisationen.  
När det gäller ungdomssektorn är det möjligt att konstatera att de ackrediterade organisationerna lyckas väl med att genomföra sina projekt. Totalt beviljades tre nya ackrediteringar. I år kommer budgetarna att vara i stort sett de samma som förra året, vilket innebär att beloppen som beviljas är mindre. Situationen borde underlättas under de kommande åren. 

Enbart mobilitetskonsortier beviljas ackreditering inom högskoleutbildningen

För närvarande finns det tre ackrediterade mobilitetskonsortier i Finland. Alla tre är ackrediterade för global mobilitet. Ackreditering för Erasmus+ för högskolor (Erasmusstadgan för högre utbildning, ECHE) beviljas centraliserat av EACEA (Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur). Alla 37 finländska högskolor har en giltig Erasmusstadga (även Polisyrkeshögskolan, men inte Försvarshögskolan).

 

Vad är Erasmus+-ackreditering?

•    Erasmus+-ackreditering innebär ett kvalitetssäkrat ”medlemskap i Erasmus+”. De organisationer och nätverk som ackrediteras visar den operativa och strategiska långsiktigheten i sin verksamhet samt förbinder sig att följa Erasmus+-programmets kvalitetsstandarder.
•    Under programperioden 2021–2027 kan sådana aktörer ansöka om ackreditering, som önskar genomföra flerårig och systematisk internationell mobilitet för studerande och personalen. Den sökande kan vara en organisation eller ett konsortium. 
•    Organisationerna som beviljas ackreditering får ett formellt erkännande om att organisationens internationella verksamhet uppfyller kvalitetskraven som ställs av Europeiska kommissionen. 
•    Ackrediteringen beviljas organisationen eller konsortiet under hela programperioden. Detta innebär att finansieringen för elev-, studerande- och personalmobilitet är garanterad under hela programperioden. Ackrediteringen ger på det här sättet möjlighet till långsiktigt och strategiskt internationellt samarbete för organisationerna.
•    Följande ansökningsomgång för ackreditering för aktörer inom den allmänbildande utbildningen, yrkesutbildningen och samt ungdomssektorn avslutas 1.10.2024 kl. 13.00 finsk tid (kl. 12.00 CET).