Nyheter

Mästare2024: Finländska mästerskap och den gröna omställningens inverkan på yrkesutbildningen

Aktuellt Yrkesutbildning Klimat Digitalisering Prognostisering Utveckling av utbildningen Hållbar utveckling Samarbete med arbetslivet
Mästare2024 är ett storevenemang inom yrkesutbildningen som samlar Finlands främsta yrkesstuderande för att tävla om finländska mästerskap i olika branscher. Evenemanget ordnas i Kuopio 20–23.5.2024. För dem som jobbar med yrkesutbildning ger tävlingen en möjlighet att utveckla sitt branschkunnande, skapa kontakter och diskutera aktuella frågor på de olika seminarierna. På ett av tisdagens seminarier diskuteras den gröna omställningens inverkan på yrkesutbildningen. Utbildningsstyrelsens generaldirektör Minna Kelhä håller ett anförande på seminariet.
Grön byggare

Genom tävlingen får de yrkesstuderande i praktiken visa sina färdigheter i yrket. De studerande tävlar i Kuopio 20–23.5.2024 i ungefär femtio olika grenar, till exempel billackering, mediaplanering och djurskötsel.

Evenemanget utgör ett utmärkt samarbetsforum för utveckling av yrkesutbildningen. Ett tiotal sakkunniga vid Utbildningsstyrelsen deltar bland annat i arbetet inom styrgrupperna för de olika grenarna.

Därtill för evenemanget samman dem som arbetar med yrkesutbildning samt bjuder in elever i årskurs åtta att bekanta sig med olika branscher inom yrkesutbildning. I år fokuserar evenemanget även på yrkesutbildningens roll i att främja den gröna omställningen. Den gröna omställningen inverkar även på utvecklingen av yrkesutbildningen.

Betoningen på en hållbar framtid och den gröna omställningen leder till en omfattande förändring av yrkesutbildningen, som innebär att utbildningsanordnarens hela verksamhet måste utgå från ansvarsfullhet. Förändringen omfattar såväl krav på yrkesskicklighet och pedagogik som samarbete med arbetslivet och partnerskap. Därtill påverkar förändringen också läroanstalternas ledarskap och värderingar, verksamhetskultur och rutiner i vardagen samt lärarnas kompetens.

– Yrkesutbildningens roll i att främja den gröna omställningen innebär framför allt att utveckla kunnandet och skapa kunnig arbetskraft. Det är också viktigt att aktivt kunna förutse kompetensbehoven på nationellt och lokalt plan. Samarbetet med arbetslivet och högskoleutbildningen samt med forsknings- och utvecklingsverksamhet blir allt viktigare, konstaterar Utbildningsstyrelsens generaldirektör Minna Kelhä i sitt anförande i Kuopio. 

Prognostiseringsforum för kunnande, som bland annat samordnas av Utbildningsstyrelsen, har lyft fram att de yrkeskunniga i framtiden måste ha färdigheter i problemlösning samt livscykeltänkande och innovationskompetens för att svara mot den gröna omställningen.

– Med tanke på de studerandes motivation och deras övergång till arbetslivet är det viktigt att de kunskaper och färdigheter som krävs för den gröna omställningen konkretiseras i kompetenser och sätt att arbeta i branschen. Här behövs en ännu aktivare dialog med arbetslivet, säger Minna Kelhä.

Nytt kunnande införs i yrkes- och specialyrkesexamina

Behovet av aktuell information innebär samtidigt en utmaning även för lärarutbildningen. Ett exempel på en examensdel som redan används och som stöder den gröna omställningen är den valbara examensdelen som ingår i yrkesinriktade grundexamina, Verksamhet med ansvar för klimatet, som ger de studerande möjlighet att lära sig grunderna i att begränsa och anpassa sig till klimatförändringen inom den egna branschen.

Utbildningsstyrelsen har inlett arbetet med att föra in det kunnande som den gröna omställningen och digitaliseringen kräver i yrkes- och specialyrkesexamina. Nu pågår redan arbetet med att ta fram nya valbara examensdelar för den gröna omställningen samt för digital kompetens. Målet är att säkerställa att de studerande har ett uppdaterat kunnande på området och att yrkesutbildningen som helhet är hållbar och tar hänsyn till miljön.

Mer information: 

undervisningsrådet Taija Paasilinna, tfn 029 533 1370, taija.paasilinna [at] oph.fi