Nyheter

Mer mobilfri tid! Cygnaeus-priset år 2023 uppmuntrar till samhörighet bland barn och unga och samvaro utan mobilen

Aktuellt Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Ungdomsväsendet Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik
I år vill Utbildningsstyrelsen belöna bra idéer för mobilfri samvaro för barn och unga med Cygnaeus-priset. Även om teknik möjliggör nya former av samhörighet, finns det forskning som visar att det är viktigt att umgås med kompisar utan mobilen.
Kännykkä pöydällä

Utbildningsstyrelsen vill därför tillsammans med Kommunförbundet belöna verksamhetsmodeller som främjar samhörighet och likabehandling samt teknikfri tid och samvaro. Finalisterna år 2024 är scoutkåren Käpylän Kuksat i Helsingfors, Hiukkavaaran yhtenäiskoulu i Uleåborg, Jokelan koulu i Pemar och Aseman koulu i Urjala. 

Långsiktigt arbete för att främja mobilfri tid

I Jokelan koulu i Pemar har man sedan länge fäst särskild uppmärksamhet vid att uppmuntra mobilfri samvaro för eleverna. I skolan har man sedan sex år tillbaka tillämpat verksamhetsmodellen Luurivapaa alakoulu (ungefär Mobilfri årskurs 1–6), som man utarbetat tillsammans med hemmen. Utöver lärarna har även föräldrarna, elevvården och eleverna själva engagerat sig i frågan. Verksamhetsmodellen innefattar till exempel rester med olika teman, där de vuxna i skolan och eleverna leker och umgås med varandra. Olika slags gemensam utrustning för lekar har införskaffats, klasserna har möjlighet att spela inomhusspel i gymnastiksalen under raster och yrkesverksamma inom elevvården erbjuder regelbundet möjlighet att spela brädspel under raster. 

– Detta har ökat den naturliga samvaron mellan olika grupper av elever och de vuxna i skolan har lärt känna en stor del av skolans elever. Såväl enkäten Hälsa i skolan som skolans egna enkäter om elevernas välbefinnande vittnar om att eleverna upplever att de utsätts för mobbning i betydligt mindre omfattning än genomsnittet i landets skolor. Samtidigt upplever en stor andel av eleverna att de tillhör gemenskapen i skolan och klassen, säger skolans rektor Tarja Vuontela. 

– Skolan ska vara en trygg plats på alla sätt, fri från de negativa innehållen i mobilen och andra digitala apparater. I synnerhet i de lägre årskurserna i den grundläggande utbildningen ska barnen får vara barn, röra på sig så mycket som möjligt och använda den egna fantasin i sina lekar, konstaterar Vuontela. 
I skolan i Pemar förhåller sig även eleverna positivt till mobilfrihet.

– Vi har inte behövt ingripa i elevernas användning av mobilen under skoldagen, utan eleverna förvarar frivilligt mobiltelefonerna i skolväskan.

Ta vara på elevernas egna idéer

I Aseman koulu i Urjala har man tagit vara på elevernas egna idéer för att främja mobilfri samvaro. 

-    En mobilfri skoldag bidrar till lugn och främjar äkta samvaro samt förbättrar elevernas koncentration och närvaro i stunden, konstaterar skolans rektor Mervi Lumia. – Genom att fokusera på närvaro och kommunikation skapas en mer positiv atmosfär för lärande som främjar elevernas välbefinnande.  

I skolan har man lagt märke till att det är lätt att umgås när reglerna är enhetliga och samma för alla. 

-    Genom att lyfta blicken från skärmen lär man sig att verkligen vara närvarande. 

Lumia konstaterar att ökad mobilfri tid är en ytterst aktuell fråga, som vi bör fästa uppmärksamhet nu och i framtiden hemma, i skolan och på ett nationellt plan. Behovet av genuin samvaro har inte minskat i takt med att användningen av olika former av teknik har ökat, eftersom vi människor har ett grundläggande behov att uppleva att vi blir sedda och bemötta. 

-    Det blir allt svårare att konkurrera med mobiler och datorer och skapa möjligheter till äkta samvaro. I skolan finns det dock goda förutsättningar för detta. 

I scouterna ligger fokus på samvaro och att röra sig i naturen 

För scoutkåren Käpylän Kuksat ligger mobilfrihet och äkta samvaro till grunden för all verksamhet. I kårens verksamhet betonas aktiviteter i skogen, kontaktlekar och olika vildmarksfärdigheter.

-    Människans behov av att bli genuint bemött och sedd är enormt. Idag använder vi mobilen i vardagen i så hög grad, att vi behöver göra helt andra saker som motvikt till skärmtiden, konstaterar Riikka Juhas vid Käpylän Kuksat.

Vanligtvis behöver man inte säga till någon scout att lägga undan mobilen, eftersom det är en självklarhet för alla kårens medlemmar. Under läger och utflykter samlas mobilerna in av deltagarna. Även detta är medlemmarna vana vid.

-    Vi har dock som princip att inte utfärda några totalförbud. Tanken är att verksamheten ska vara så inbjudande och aktiverande att mobilerna inte kan konkurrera om uppmärksamheten.

Scoutkåren utgörs av en grupp frivilliga och samhörighet är inte bara vackra ord, utan ligger till grund för verksamheten. Det är viktigt för alla människor att uppleva att de hör till en gemenskap.

-    Verksamheten inom kåren utgår från att de unga själva förverkligar verksamheten för barn och unga. De får öva sig på att leda och ta ansvar, dock finns det alltid stöd att få vid behov. Vuxna är alltid närvarande och kan hjälpa till, men de bestämmer inte hur man ska göra olika saker. Hos oss glömmer man bort mobilen när man gör saker tillsammans. Inte för att man måste, utan för att man har så roligt.

I Uleåborg innebär mobilfri tid möjligheter, inte begränsningar 

I Hiukkavaaran yhtenäiskoulu i Uleåborg utgår mobilfriheten inte från begränsningar, utan möjligheter. Detta kunde många andra skolor ta lärdom av. Målet är att erbjuda eleverna individuella och gemensamma aktiviteter som lockar mer än mobilen. Detta har man lyckats med. 

-    Vi har jobbat målmedvetet för att minska elevernas mobilanvändning. Vi är mycket stolta både över vårt arbete och över vår nominering, konstaterar Anne Moilanen, rektor för Hiukkavaaran koulu.

Samhörigheten som är ett resultat av mobilfriheten tar sig uttryck i skolan bland annat genom att de unga pratar mer med varandra, hittar på saker på rasten, rör på sig tillsammans och spelar olika spel. Allt detta bidrar till samhörighet och gemenskap. I skolan har man utarbetat regler för att minska elevernas mobilanvändning under skoltid, som man tillsammans följer.  

-    För oss är det viktigt att samma riktlinjer gäller för de vuxna i skolan som för eleverna. Därför förekommer det ofta att vi diskuterar olika frågor. Detta skapar även samhörighet inom arbetsgemenskapen som helhet.

Cygnaeus-priset delas ut på Educa-mässan

I år utses mottagaren av priset av professor Anne Birgitta Pessi och sångaren och låtskrivaren Nelli Matula. Cygnaeus-priset delas ut på Educa-mässan 26.1.2024 kl. 12.50 på TIETO-scenen. Priset delas ut av Utbildningsstyrelsens generaldirektör Minna Kelhä.

Cygnaeus-priset, som instiftades av Utbildningsstyrelsens föregångare Skolstyrelsen, beviljades ursprungligen som ett pris för förtjänstfullt arbete. Sedan år 2019 delas priset ut i förnyad version. I år ville Utbildningsstyrelsen lyfta fram verksamhet som främjat olika sätt för barn och unga att umgås utan mobilen och annan teknik.