Nyheter

Ny webbplatshelhet till stöd för inkludering: småbarnspedagogik och förskoleundervisning som bygger på inkluderande principer beaktar barnet både som individ och som medlem i gruppen

Aktuellt Förskoleundervisning Småbarnspedagogik Lärare och pedagogisk personal
Inom inkluderande småbarnspedagogik och förskoleundervisning kan varje barn delta, utvecklas och lära sig både som individ och som medlem i gemenskapen. Ett material till stöd för det lokala arbetet har publicerats på Utbildningsstyrelsens webbplats i syfte att förtydliga vad som avses med inkludering och åskådliggöra den komplexa helhet som det rör sig om.
Rakentelua esiopetuksessa

Enligt grunderna för planen för småbarnspedagogik ska småbarnspedagogik och förskoleundervisning ordnas och utvecklas i enlighet med inkluderande principer. Med inkludering avses bland annat barnets rätt att höra till gruppen och delta i den gemensamma verksamheten samt att uppnå sin fulla potential med hjälp sina styrkor och positiva upplevelser av lärande. Delaktigheten stärks genom individuellt och sensitivt bemötande av barnen och genom att barnen får positiva upplevelser av att bli sedda och hörda som medlemmar i gruppen. 

– När man talar om inkludering i offentligheten avser man ofta endast inkludering som en lösning vid anordnandet av stöd.  Inkludering är dock en betydligt mer omfattande helhet och avser helhetsbetonad pedagogisk verksamhet där barnet kan utvecklas som den unika individ hen är och som medlem i gemenskapen, konstaterar undervisningsrådet  Kati Kaplin-Sainio.  
 
En förutsättning för inkluderande småbarnspedagogik och förskoleundervisning är högklassig pedagogisk kompetens och verksamhet. Inkluderingen bör ledas och utvecklas samt regelbundet utvärderas. För att inkluderande principer ska förverkligas måste alla aktörer på nationell och lokal nivå samt aktörerna vid verksamhetsstället ha kunskap om principerna och förbinda sig till att följa dem.

– Alla som arbetar inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning ska främja delaktighet, engagemang och lärande för varje barn i enlighet med inkluderande principer – det gäller även oss på Utbildningsstyrelsen, konstaterar undervisningsrådet Arja-Sisko Holappa.  

Webbplatshelheten erbjuder stöd för ledning och utveckling av inkludering och presenterar en ekosystemmodell för inkludering 

Utbildningsstyrelsens nya webbplatshelhet innehåller ett mångsidigt material till stöd för utvecklingen av inkludering på ett lokalt plan. Webbplatshelheten innehåller tidigare publicerade stödmaterial om ledning och utveckling av inkludering samt om inkluderande principer, såsom delaktighet, jämlikhet och jämställdhet.   
 
På webbsidorna kan man även läsa om ekosystemmodellen för inkluderande småbarnspedagogik, som har uppdaterats i enlighet med Grunderna för planen för småbarnspedagogik (2022). Ekosystemmodellen för inkluderande småbarnspedagogik har utformats i internationellt samarbete där även Finland har deltagit. Med modellen konkretiseras inkluderingens många dimensioner.  
 
Modellen gör det bland annat lättare att få en uppfattning om de många förutsättningarna i samhället och på lokal nivå för att barnet ska få det stöd hen behöver inom den egna gemenskapen. För att stödet för barnets inkludering och sociala delaktighet ska förverkligas och barnet ska ha möjlighet att utvecklas och lära sig för att uppnå sin fulla potential krävs målinriktat samarbete mellan flera aktörer och att man förbinder sig till att följa inkluderande principer.   

Vi uppmuntrar alla att diskutera inkludering

En inkluderande verksamhetskultur skapas tillsammans inom den egna gemenskapen. Alla som verkar inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning bör känna till sina egna huvudsakliga ansvarsområden och vilka saker de kan påverka. Det är viktigt att man även inom arbetsgemenskapen diskuterar hur man arbetar i enlighet med inkluderande principer. 

– Diskussionen om inkludering får dock inte enbart vara begränsad till lösningar som gäller det egna verksamhetsstället eller den egna gruppens struktur, utan man bör mer övergripande granska hur varje barns rätt till gemensamma tjänster och undervisning förverkligas, konstaterar  Kaplin-Sainio.  

Vi bör regelbundet reflektera över hur vi främjar delaktighet och lärande för alla barn och svarar på barnens behov av olika slag samt inkluderar barnen och vårdnadshavarna i utvecklingen och stärker känslan av att tillhöra gruppen hos varje barn.

– Med den uppdaterade ekosystemmodellen för inkluderande småbarnspedagogik vill vi uppmuntra personalen och föreståndarna inom småbarnspedagogik, forskare inom området och politiska beslutsfattare att diskutera inkludering – vad skyldigheterna att följa inkluderande principer innebär och vad vi alla själva kan påverka, säger  Holappa.