Nyheter

Ökad användning av Utbildningsstyrelsens tjänster

Aktuellt
Utbildningsstyrelsen erbjuder ett flertal tjänster för aktörer och yrkesverksamma inom småbarnspedagogik och utbildning samt för elever och studerande. Under 2023 besöktes våra olika webbtjänster tiotals miljoner gånger och hundratusentals kunder uträttade ärenden i våra tjänster. För nästan alla våra tjänsters del ökade antalet besökare jämfört med året innan.
Utbildningsstyrelsens tjänster år 2023. Textbeskrivning finns tillgängligt som en tillgänglig PDF-fil i slutet av nyheten.

I synnerhet ökade användningen av tjänsterna som ingår i portalen Studieinfo och tjänsterna för internationalisering, som används av personer i olika åldrar och med varierande bakgrund. 

– Utbildningsstyrelsen utvecklar och producerar riksomfattande tjänster inom småbarnspedagogik, utbildning, kontinuerligt lärande och internationalisering och fungerar som sakkunnigämbetsverk. Såväl enskilda medborgare som samhället som helhet har nytta av Utbildningsstyrelsens tjänster, konstaterar Paula Merikko, direktör för enheten Kundrelationer & data och kunskap.

Våra tjänster används till exempel av elever i årskurs 9 som söker till utbildning, studiehandledare, rektorer, lärare, internationella studerande som överväger att studera i Finland och personer som avlägger språkexamina.

Den av Utbildningsstyrelsens servicehelheter som har flest användare är portalen Studieinfo. I Studieinfo publicerades 2023 över 8 600 utbildningar och fler än 335 000 personer ansökte om en studieplats i portalen. I KOSKI-tjänsten, som är en del av portalen, visade eller delade användarna uppgifter om den egna studierätten eller laddade ner sitt eget digitala studentexamensbetyg nästan 20 miljoner gånger. Totalt uppgick antalet besök i portalen Studieinfo.fi år 2023 till drygt 12 miljoner. 

Tjänsten eGrunder som ingår i portalen Studieinfo är i fortsättningen Utbildningsstyrelsens enda officiella föreskriftssamling. Under 2023 publicerades 17 nya examensgrunder i tjänsten. I tjänsten finns i fortsättningen utöver de nationella grunderna för läroplaner, examina och utbildningar alla Utbildningsstyrelsens gällande föreskrifter. 

Intresset för Utbildningsstyrelsens tjänster för internationell mobilitet har börjat öka igen efter coronapandemin, även om det fortfarande är en bra bit kvar till antalet deltagare i mobilitet under de tidigare rekordåren. Under 2023 ökade antalet finansierade mobilitetsperioder med 20 procent. I tjänsterna för internationell mobilitet ingår perioder utomlands av olika slag för personer och grupper och internationell praktik.

De mest populära informationshelheterna på Utbildningsstyrelsens webbplats 2023 var grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildning och grunderna för planen för småbarnspedagogik samt information om allmänna språkexamina och skolornas arbetstider och lov. Totalt hade Utbildningsstyrelsens webbplats 4,9 miljoner besök under året. 

Ökning i antalet frågor från kunderna

Ökningen i antalet användare kunde även ses inom Utbildningsstyrelsens kundtjänst. Antalet meddelanden till våra serviceadresser ökade med 21 procent jämfört med året innan – våra kunder kontaktade oss per e-post över 50 000 gånger. Dessutom betjänade vi våra kunder på nätet och per telefon och träffade kunder under evenemang och utbildningstillfällen.

– Vårt mål i enlighet med vår nya strategi är att ytterligare stärka vår roll som producent av smidiga, tillförlitliga och kostnadseffektiva digitala tjänster. Vår strategi styr oss att erbjuda våra tjänster med ännu större fokus på kommunikation och kundernas behov. Vi strävar efter att skapa tydliga servicestigar för alla genom att till exempel erbjuda fler möjligheter att uträtta ärenden på nätet, säger Merikko. 

Vi utvecklar våra tjänster tillsammans med våra kunder och intressegrupper

Utbildningsstyrelsens tjänster utvecklas kontinuerligt bland annat utgående från ändringar i lagstiftningen och kundernas behov. I en kundenkät om Utbildningsstyrelsens tjänster som genomfördes hösten 2023 fick tjänsterna helhetsvitsordet 3,7 (på skalan 1–5). De tjänster som deltagarna kände bäst till var Utbildningsstyrelsens webbplats och portalen Studieinfo.

I år satsar vi i synnerhet på att stärka kommunikationen med våra kunder och intressegrupper. På Utbildningsstyrelsens webbplats hittar du mer information om olika sätt att delta i utvecklingen av Utbildningsstyrelsens verksamhet och tjänster.

– Vi vill försäkra oss om att våra tjänster svarar på kundernas behov och att de är smidiga att använda. Vid utvecklingen av tjänsterna utnyttjar vi till exempel användarcentrerade metoder inom tjänstedesign och den respons som vi mottar. Att kunderna upplever att de är delaktiga och fungerande kommunikation med våra kunder och intressegrupper är avgörande, konstaterar Elina Piskonen, kundupplevelsechef vid Utbildningsstyrelsen. 

Mer information

  • direktör Paula Merikko, Kundrelationer & data och kunskap, tfn 029 533 1783, paula.merikko [at] oph.fi
  • kundupplevelsechef Elina Piskonen, tfn 029 533 1114, elina.piskonen [at] oph.fi
  • kundtjänstchef Annika Grönholm, tfn 029 533 1053, annika.gronholm [at] oph.fi