Nyheter

Resultaten från Utbildningsstyrelsens kundenkät stöder utvecklingen av verksamheten

Aktuellt Utveckling av utbildningen
Vi utvecklar utbildningen, småbarnspedagogiken och det kontinuerliga lärandet och främjar internationalisering med hjälp av våra olika tjänster. Förra hösten frågade vi våra kunder hur väl vi har lyckats med våra tjänster och vad vi kan bli bättre på. Utgående från responsen satsar vi bland annat på tydlig information som är lätt att hitta, kommunikation och insamling av respons.
Den blågröna bilden visar pusselbitar ovanpå varandra.

Kundenkäten om Utbildningsstyrelsens tjänster besvarades hösten 2023 av cirka 1 200 personer med olika bakgrund. Samplet representerar övergripande våra största kundgrupper. 

I enkäten fick Utbildningsstyrelsens tjänster helhetsvitsordet 3,7 (på skalan 1–5). Enligt respondenterna kännetecknas Utbildningsstyrelsens tjänster av sakkunskap, tillförlitlighet och ansvarsfullhet. Utvecklingsbehov som lyftes fram av kunderna var bland annat främjande av förmåga till förnyelse, verksamhet som ger resultat och kommunikation. 

Av respondenterna använder ungefär hälften Utbildningsstyrelsens tjänster dagligen eller varje vecka. Tjänsterna fick beröm när det gäller sakkunskap, vänligt bemötande och användbarhet. De tjänster som respondenterna kände bäst till var Utbildningsstyrelsens webbplats och servicehelheten Studieinfo. 

Utvecklingsbehov när det gäller sökbarhet, tydlig kommunikation och möjligheter att ge respons

Största delen av respondenterna uträttar ärenden i Utbildningsstyrelsens tjänster elektroniskt. Det är även vanligt att delta i evenemang, webbinarier och utbildningstillfällen. Respondenterna ansåg att det digra utbudet av webbinarier behövs och att det är väl genomfört. 

Utvecklingsbehov som lyftes fram gällde sökbarheten hos information, tydlig kommunikation och möjligheter att ge respons. Man lyfte även fram att tjänsterna bör vara snabba, lätta att använda och underlätta kommunikation.

"Den mottagna responsen är viktig när vi utvecklar våra tjänster. Vi har redan utgående från responsen påbörjat arbetet med att bland annat göra informationen tydligare och lättare att hitta. Vi strävar efter att göra det lättare för våra kunder att hitta information och anvisningar på vår webbplats och genom detta förbättra det stöd som vi erbjuder dem i deras vardag", säger kundtjänstchef Annika Grönholm.

Mer information
kundtjänstchef Annika Grönholm annika.gronholm [at] oph.fi


Utbildningsstyrelsens uppgift är att utveckla utbildningen, småbarnspedagogiken och det livslånga lärandet samt internationalisering och sköta serviceuppgifter i anslutning till dessa uppdrag. Utbildningsstyrelsen ansvarar för utarbetandet av läroplansgrunder och stöd för implementeringen av grunderna och tillhandahåller flera nationellt viktiga digitala tjänster och informationsresurser. Till Utbildningsstyrelsens uppgifter hör även erkännande av examina som avlagts utomlands och anordnande av språkexamina samt internationaliseringstjänster som erbjuder möjligheter till utbyte eller praktik utomlands, deltagande i volontärarbete och bidrag för internationalisering, program och understöd för organisationer samt tjänster inom utbildningsexport.

Vid Utbildningsstyrelsen betjänar vi årligen hundratusentals kunder i olika kanaler och vår webbplats har miljontals besök varje år. Våra tjänster används till exempel av elever i årskurs 9 som söker till utbildning, studiehandledare, rektorer, lärare, internationella studerande som överväger att studera i Finland och personer som avlägger språkexamina. Vi utarbetar bland annat grunder, anvisningar och råd, beviljar finansiering, ger ut läroböcker och upprätthåller flera viktiga digitala tjänster.