Meddelanden

Ungefär 63 000 elever går ut grundskolan detta läsår

Aktuellt Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning
Enligt Utbildningsstyrelsens uppskattning slutför cirka 63 000 elever i årskurs 9 sina studier inom den grundläggande utbildningen denna vår. Nästan 25 000 studenter utexamineras. Uppgifterna om antalet studerande som utexamineras inom yrkesutbildningen under våren preciseras i början av juli.
En man överlämnar en ros till en kvinna som har tagit examen från utbildningen.

Våren 2024 är antalet elever som slutför den grundläggande utbildningen uppskattningsvis ett par tusen fler än året innan, eftersom årskullen elever i årskurs 9 är något större än förra året. Av alla som nu utexamineras går cirka 3 500 i en svenskspråkig skola eller läroanstalt.

Dessutom slutför årligen cirka 1 200 vuxna den grundläggande utbildningens lärokurs inom grundläggande utbildning för vuxna, till exempel vid ett vuxengymnasium eller en folkhögskola. Deras antal har legat på samma nivå under de senaste åren. 

Nästan 25 000 nya studenter

Enligt Studentexamensnämndens uppgifter utexamineras våren 2024 nästan 25 000 studenter, vilket är något färre än förra året. I antalet ingår studerande som senast den 14 maj slutfört gymnasiets lärokurs. Antalet utexaminerade kommer att öka något när studerande genomför studier som de saknat. 

Ungefär 2 000 av de nya studenterna utexamineras inom svenskspråkig utbildning. Av de nya studenterna är 43 procent män och 57 procent kvinnor. 

Den här våren utexamineras den första årskullen som har studerat enligt läroplanerna för gymnasiet som togs i bruk hösten 2021. De studerande erbjuds mer övergripande och långvarig studiehandledning än tidigare och de som behöver specialundervisning har möjlighet till detta. De studerande som nu utexamineras har möjlighet till fortsatt handledning i ett år efter att studierna genomförts.

Allt fler yrkesstuderande avlägger sin examen med läroavtal

Inom yrkesutbildningen utexamineras studerande under hela året. Det totala antalet utexaminerade under vårterminen 2024 står klart först i början av juli, eftersom studerande utexamineras ännu i juni.

Under motsvarande period förra året var antalet utexaminerade ungefär 44 700, varav cirka 1 500 utexaminerades vid svenskspråkiga läroanstalter. Utgående från månadsstatistiken ser det ut som om det nu skulle finnas något fler utexaminerade: under januari–april 2024 har fyra procent fler utexaminerats inom yrkesutbildningen jämfört med samma period förra året.

Av dem som utexaminerades våren 2023 fick 26 000 sitt examensbetyg i maj–juni, vilket är den vanligaste tidpunkten för examen inom yrkesutbildningen. På hösten i augusti–december slutför cirka 24 000 studerande sina studier; i fjol var antalet 24 100.

Allt fler studerande som utexamineras inom yrkesutbildningen genomför sina studier med läroavtal; totalt 42 procent av dem som utexaminerades våren 2023. Under januari–april 2024 var antalet utexaminerade som avlade examen med läroavtal cirka 1 000 fler än året innan, vilket innebär en ökning med elva procent för perioden i fråga. Arbetslivsorientering och lärande i arbetslivet har ökat inom yrkesutbildningen, vilket även syns i att antalet studerande som avlägger sin examen med läroavtal har ökat.

Uppgifterna i meddelandet utgår från statistiken i statistiktjänsten Vipunen och statistik som producerats av Studentexamensnämnden. 
 

Mer information:

  • Statistik över grundläggande utbildning och gymnasieutbildning: sakkunnig Milja Enestam, tfn 029 533 1504, milja.enestam [at] oph.fi (milja[dot]enestam[at]oph[dot]fi)
  • Statistik över yrkesutbildning: specialsakkunnig Siru Korkala, tfn 029 533 8610, siru.korkala [at] oph.fi (siru[dot]korkala[at]oph[dot]fi)