Nyheter

Utbildningsstyrelsen har utrett åtgärder för att främja internationalisering för unga

Program Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport EU:s ungdomsprogram Euroguidance Europeiska solidaritetskåren Internationell praktik Internationell mobilitet Internationalisering
Utbildningsstyrelsens översikt Suuntaviivoja kansainvälisyyteen (Riktlinjer för internationalisering) sammanfattar uppfattningar hos utbildningsanordnare och samhällspåverkare om nyttan med internationalisering för unga och unga vuxna.
Hymyileviä nuoria istumassa ulkona portailla.

Utbildningsstyrelsen har publicerat översikten Suuntaviivoja kansainvälistymiseen – Näin edistämme nuorten ja nuorten aikuisten kansainvälistymistä (Riktlinjer för internationalisering) som ett inlägg i diskussionen om internationalisering för unga och unga vuxna.

Chef för enheten Koordinering av EU-program vid Utbildningsstyrelsen Mika Saarinen önskar att beslutsfattare och utbildningsanordnare ska förbinda sig till att främja internationalisering.

– Vi vill öka medvetenhet i samhället om vikten och behovet av internationalisering. Internationalisering behövs inom nästan alla branscher i samhället och är avgörande för hur vi klarar oss i framtiden, när konkurrensen om kompetent arbetskraft blir allt hårdare, säger Saarinen.

Utbildningsstyrelsen bjöd in utbildningsanordnare och samhällspåverkare inom olika områden för att sätta ord på nyttan med internationalisering och varför man bör satsa på internationalisering. Översikten sammanställer riktlinjer för ungas internationalisering utgående från diskussionerna och ger en bakgrund till internationaliseringens nuläge.

Minskad popularitet för studerandeutbyte och ojämlik internationalisering väcker oro

Internationalisering, det vill säga till exempel studerandeutbyte och arbetspraktik utomlands, är förknippad med regional ojämlikhet, sektors- och läroanstaltsspecifik ojämlikhet och individuell ojämlikhet.

Enligt en utredning Opetushallituksen kansainvälisen toiminnan vaikuttavuus alueellisen tasa-arvon näkökulmasta som Utbildningsstyrelsen genomförde 2022 förverkligas jämlikhet inom internationalisering inte tillräckligt bra och läroanstalternas aktivitet när det gäller genomförandet av internationaliseringen varierar. I synnerhet i små kommuner och områden med krympande befolkningsutveckling deltar man i mindre utsträckning i internationell verksamhet.

Dialogerna med utbildningsanordnarna i slutet av 2023 visade att många av de frågor som lyfts fram i utredningen fortfarande är aktuella.

– Ojämlikhet förekommer även mellan unga vuxna. Enligt en undersökning av effekterna av Erasmus+ är det mest sannolikt att de som åker på utbyte eller arbetspraktik är utbildade, bor i städer och har en stabil ekonomi, säger Saarinen.

Antalet studerande som åkte utomlands under en period under högskolestudierna var på nedgång redan före coronapandemin. Även om studerandeutbyte har börjat öka i popularitet igen efter pandemin, är det fortfarande långt kvar till toppåren.

Främjande av internationalisering ingår i Utbildningsstyrelsens uppdrag. Ett av de effektmål som styr Utbildningsstyrelsens verksamhet är att jämlikheten inom utbildning och internationalisering ska öka. Utbildningsstyrelsen genomför finansieringsprogram för internationalisering och internationellt samarbete – det mest kända programmet är EU:s Erasmus+.