Meddelanden

Utredning: Sociala färdigheter allt viktigare i framtiden utöver teknisk kompetens

Aktuellt Vuxenutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Prognostisering Ledning och förvaltning Kulturell mångfald Samarbete med arbetslivet
Behovet av kompetens med anknytning till digitalisering och ny teknik fortsätter att öka kraftigt. Utöver detta krävs även färdigheter med koppling till kulturell mångfald och social hållbarhet. Utbildningsstyrelsen har gjort en utredning av förändringar i kompetensbehoven fram till år 2040. Prognostiseringsforum för kunnande har utarbetat en bedömning av inverkan av olika förändringar på behovet av bransch- och yrkesöverskridande kompetens i framtiden.
Dekorativ bild.

Genom att besvara Utbildningsstyrelsens enkät bedömde sakkunniga vid Prognostiseringsforum för kunnande de långsiktiga effekterna av förändringar med inverkan på behoven av kompetens i arbetslivet. De förändringar som granskades var energiomställningen, ekonomiska förändringar, ökade säkerhetshot och utvecklingen inom befolkningsstrukturen. Effekterna av förändringarna granskades när det gäller färdigheter som behövs inom flera olika branscher. 

Utgående från resultaten är det möjligt att konstatera att förändringarna ökar behovet av kompetens med koppling till digitalisering och ny teknik. På grund av de ökade säkerhetshoten framhävs särskilt behovet av kompetens i cybersäkerhet. Digitaliseringen inom sociala tjänster och tjänster för välbefinnande ökar även behovet av kompetens i användningen av virtuella tjänster. 

-Digitaliseringen framskrider och påverkar kompetensbehoven inom alla branscher. I framtiden blir det allt viktigare att kunna identifiera de möjligheter som digitalisering, artificiell intelligens och automation innebär för det egna arbetet och att kunna tillämpa dessa. Även kunskap om dataförvaltning och analysering av data behövs, samt förmåga att utnyttja data vid beslutsfattande, säger undervisningsrådet Miia Jaatinen vid Utbildningsstyrelsen.

Utöver teknisk kompetens behövs även sociala färdigheter i framtiden. Utvecklingen inom befolkningsstrukturen innebär ett ökat behov av färdigheter i att arbeta i en heterogen arbetsgemenskap som präglas av kulturell mångfald. 

-I fortsättningen kommer vi att se en allt större variation i den kulturella bakgrunden hos arbetskamrater och kunder. Språkfärdigheter och kunskap om varierande verksamhetsmodeller som har sitt ursprung i olika kulturer är viktiga för att kunna samarbeta inom en heterogen arbetsgemenskap och betjäna kunder med varierande kulturell bakgrund, konstaterar Jaatinen. 

Inom utvecklingen av tjänster och kundbetjäning är det även viktigt att man har förmågan att beakta behoven hos kunder i olika åldrar.

Även när det gäller hållbarhetskompetens blir kunskap om social och etisk hållbarhet allt viktigare i framtiden. De sakkunniga vid Prognostiseringsforum för kunnande lyfte fram att hållbarhet bör beaktas övergripande och inte enbart med tanke på miljön och ekonomin. Det finns ett behov av kompetens inom främjande av likvärdighet och tryggande av välbefinnande för alla. Vid ledningen av arbetsgemenskaper bör mångfalden bland de anställda betraktas som en styrka och alla bör uppleva att de inkluderas.

Allt viktigare att kontinuerligt utveckla den egna kompetensen

Av utredningen framgår även tydligt att de snabba ekonomiska förändringarna innebär att det blir allt viktigare att kontinuerligt utveckla den egna kompetensen.

-Nya arbetsuppgifter och gemenskaper uppkommer i arbetslivet. På grund av detta behövs förmåga att identifiera nya kompetensbehov och skapa korta utbildningar som snabbt ger ökad kompetens. De anställda behöver även metafärdigheter, såsom färdigheter i att lära sig, hitta och tillämpa information och skapa kunskap tillsammans. Arbetsgivarna behöver färdigheter i att inspirera och stödja de anställda när det kommer till utveckling av den egna kompetensen, bedömer Jaatinen.

Resultaten presenteras i sin helhet i en finskspråkig rapport. I rapporten presenteras förändringarna i kompetensbehoven enligt de övergripande temana som granskas i utredningen och i allmänhet.

Prognostiseringsforum för kunnande (PFK) är ett gemensamt sakkunnigorgan för Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet som sammanför en bred grupp sakkunniga inom utbildningen och arbetslivet för att utarbeta prognoser för framtida kompetens- och utbildningsbehov.


Mer information: 

Undervisningsrådet Miia Jaatinen, 029 533 1550 miia.jaatinen [at] oph.fi (miia[dot]jaatinen[at]oph[dot]fi) 
Undervisningsrådet Riku Honkasalo, 029 533 1249, riku.honkasalo [at] oph.fi (riku[dot]honkasalo[at]oph[dot]fi)