Nyheter

Utvecklingen av systemet med gymnasiediplom har inletts – välkommen på seminarium den 8 maj!

Aktuellt Gymnasieutbildning Gymnasiediplom
Vid Utbildningsstyrelsen har vi på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet påbörjat arbetet med att utveckla systemet med gymnasiediplom. Arbetet är omfattande och utgår från en utvecklingsplan som publicerades 2022. Åtgärderna är planerade att utföras 2024–2027.
Penslar i burken i bildkonstklassrummet.

Vi främjar utvecklingen av gymnasiediplomen i de obligatoriska konst- och färdighetsämnena i enlighet med regeringsprogrammet. Utvecklingen av gymnasiediplomen hör till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde. Planen är att gymnasiediplomen i musik, bildkonst och gymnastik i och med reformen blir provprestationer i studentexamen och att Studentexamensnämnden ansvarar för utvecklingen av dessa.

Vid Utbildningsstyrelsen fortsätter utvecklingen av övriga gymnasiediplom som en del av avläggandet av gymnasiets hela lärokurs. Det gemensamma arbetet befinner sig i startgroparna. Vi uppdaterar planerna enligt behov i takt med att arbetet med utvecklingen framskrider. I arbetet utgår vi från samarbete med sakkunniga vid gymnasierna och universiteten och våra övriga intressegrupper.

Utbildningsstyrelsen ordnar ett avgiftsfritt inledande seminarium om utvecklingen av gymnasiediplomen 8.5.2024 i Helsingfors.

  •  Under seminariet presenteras en helhetsbild av utgångspunkterna och målen för utvecklingen samt åtgärderna 2024–2027. 
  • Vi diskuterar och planerar fortsatta utvecklingsåtgärder för de olika gymnasiediplomen. Vi delar goda idéer, modeller och fungerande tillvägagångssätt. 
  • Vi berättar även om hur vi på Utbildningsstyrelsen stöder reformen av gymnasiediplomen, som bereds av undervisnings- och kulturministeriet i enlighet med regeringsprogrammet. Seminariets huvudspråk är finska, men det är möjligt att diskutera och ställa frågor på svenska.

Läs mer om det inledande seminariet på finska och anmäl dig här: 

Uudistamme lukiodiplomia yhdessä -seminaari

Två helheter: gymnasiediplomsystemet och eventuella studentprov i konst- och färdighetsämnen 

I enlighet med statsminister Petteri Orpos regeringsprogram främjar Utbildningsstyrelsen utvecklingen av gymnasiediplomen i de obligatoriska konst- och färdighetsämnena så att de kan bli en del av studentexamen. Målet är att provet i ett ämne i studentexamen i framtiden kan ersättas med ett gymnasiediplom i musik, bildkonst eller gymnastik.   

Lagförslagen som gäller reformen av gymnasiediplomen bereds av en arbetsgrupp som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet. Om ändringarna i lagstiftningen framskrider som planerat, kommer Studentexamensnämnden att ansvara för omvandlingen av proven i musik, bildkonst och gymnastik till en del av studentexamen. Det kan även finnas ett behov av att uppdatera Grunderna för gymnasiets läroplan 2019 med anledning av reformen. 

Vid Utbildningsstyrelsen ansvarar vi i enlighet med vårt uppdrag även i fortsättningen för den nationella utvecklingen av systemet med gymnasiediplom. Vi utvecklar även de övriga gymnasiediplomen och förutsättningarna för att avlägga dem. Utvecklingen av innehållet i gymnasiediplomsystemet i gymnasieutbildningen är ett omfattande och långsiktigt arbete som baserar sig på systemets existerande styrkor och erfarenheter från tidigare utvecklingsarbete. Vi utgår från de olika läroämnena i utvecklingen av gymnasiediplomen. 

− Vi behöver få tillgång till den sakkunskap som innehas av lärare i gymnasiet och andra sakkunniga inom arbetsgrupper och under olika gemensamma tillfällen. De sakkunniga kan till exempel delta i arbetet med att skapa olika slags stödmaterial riktade till yrkesverksamma. Vi lyssnar även på de studerandes åsikter om gymnasiediplomen, säger undervisningsrådet Mikko Hartikainen som samordnar utvecklingen vid Utbildningsstyrelsen.

Fakta: Vad är gymnasiediplomen?

Enligt gymnasielagen och grunderna för gymnasiets läroplan är gymnasiediplomen studiehelheter som avläggs i olika läroämnesgrupper eller läroämnen och som innefattar påvisande av särskilt kunnande och intresse. Gymnasiediplom avläggs i läroämnen där det inte går att visa sitt kunnande genom ett prov i studentexamen. På detta sätt stärker gymnasiediplomen gymnasieutbildningens allmänbildande uppgift och gör utbildningen i gymnasiet mer mångsidig. 

Utbildningsanordnaren kan fatta beslut om att erbjuda möjlighet att avlägga gymnasiediplom i den lokala läroplanen. Det är frivilligt för gymnasiet att ordna möjlighet att avlägga gymnasiediplom, liksom det är frivilligt för den studerande att avlägga ett gymnasiediplom. Gymnasiediplomet kan vara en del av den studerandes avläggande av gymnasiets hela lärokurs. För ett gymnasiediplom som den studerande avlagt ges ett separat intyg som bilaga till gymnasiets avgångsbetyg.

Mer information:

Frågor på svenska: undervisningsrådet Jolin Slotte (jolin.slotte [at] oph.fi)

Undervisningsrådet Mikko Hartikainen (mikko.hartikainen [at] oph.fi)