Nyheter

Utvecklingsprogrammet för det andra inhemska språket är på slutrakan – flera rapporter på kommande, liksom också riktmärken i svenska och finska

Aktuellt Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik Det andra inhemska språket, svenska (ruotsi) Det andra inhemska språket, finska Allmänbildande utbildning
Under våren publiceras ett flertal rapporter och utredningar inom utvecklingsprogrammet för det andra inhemska språket. Också riktmärken för muntliga prestationer i svenska och finska har lanserats inom programmet. Samtidigt har tidtabellen för programmet förlängts till våren 2024. Programmet lanserades av statsminister Sanna Marins regering år 2022 i syfte att stärka undervisningen i det andra inhemska språket. Utbildningsstyrelsen ansvarar för genomförandet av programmets åtgärder som gäller alla utbildningsstadier från småbarnspedagogiken till andra stadiet.
Två elever studerar datorn.

Med det andra inhemska språket avses såväl undervisning i finska i svenskspråkiga skolor och undervisning i svenska i finskspråkiga skolor. En gemensam utmaning för undervisningen i de båda språken är att intresset för det andra inhemska språket minskar såväl bland finskspråkiga som svenskspråkiga barn och unga. Just därför är ett viktigt syfte i programmet att stärka studierna i det andra inhemska språket på olika sätt, exempelvis genom att skapa stödmaterial, stärka samarbete mellan språkgrupperna, främja nätverkande och besöksverksamhet. 

Utbildningsstyrelsen, som bär ansvaret för att genomföra programmet, har tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet utarbetat åtta konkreta åtgärder inom utvecklingsprogrammet för att stärka undervisningen i det andra inhemska språket och genomföra riktlinjerna för nationalspråksstrategin. Inom utvecklingsprogrammet publiceras under våren 2024 bland annat ett flertal rapporter och publikationer.

Utbildningsstyrelsen har gett tankesmedjan Magma i uppdrag att utreda hur situationen i språkundervisningen ser ut och vilka möjligheter det finns att utveckla språkundervisningen. Utredningen gäller alla språk som undervisas i skolorna, men då det gäller det andra inhemska språket är målet särskilt att betrakta språkundervisningen utifrån lärokursernas synvinkel. Också att hitta sätt att utveckla kontinuitet för studier i det andra inhemska språket från gymnasiet och yrkesutbildningen till fortsatta studier och arbetslivet. Utredningen gäller alla utbildningsstadier. Tyngdpunkten ligger på ett lösningsfokuserat framtids- och utvecklingsperspektiv. Magma presenterar utredningens resultat under våren.

Utbildningsstyrelsen har i samarbete med Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet och Åbo Akademi kartlagt personalens och ledarnas uppfattningar om det andra inhemska språket i småbarnspedagogiken. Resultaten presenteras i en rapport som innehåller bland annat utvecklingsförslag för hur man i högre grad kan stödja alla barns språklärande i det andra inhemska språket inom småbarnspedagogiken. Utbildningsstyrelsen ordnar under våren ett publikationstillfälle för utredningen inom småbarnspedagogiken. Vi meddelar tidpunkten för publikationstillfällena senare på vår webbsida.

I Utbildningsstyrelsens publikationsserie publiceras en rapport om den modersmålsinriktade svenskan i den finskspråkiga grundläggande utbildningen. Rapporten, Modersmålsinriktad svenska i den finskspråkiga grundläggande utbildningen – en outnyttjad möjlighet att främja tvåspråkighet, grundar sig på samarbetsprojekt mellan Åbo Akademi och Helsingfors universitet. Syftet med samarbetet har varit att främja undervisning i modersmålsinriktad svenska genom att forska i och sprida information om lärokursen. 

Riktmärken i svenska och finska samt fördelar med att lära sig det andra nationalspråket

Utöver rapporter och publikationer innehåller utvecklingsprogrammet också andra åtgärder. Utbildningsstyrelsen har exempelvis inom utvecklingsprogrammet lanserat riktmärken för muntliga prestationer i svenska och finska. De muntliga prestationerna har samlats in från studerande i yrkes- och i gymnasieutbildningen och de har bedömts enligt kunskapsnivå, d.v.s. nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling. Riktmärkena kan användas som stöd för lärare och studerande inom gymnasie- och yrkesutbildningen, men även andra stadier. Riktmärkena i svenska är redan publicerade på Utbildningsstyrelsens webbsida. Riktmärken i finska publiceras i februari 2024. 

Det pågår också som bäst en kampanj i de sociala medierna vars syfte är att samla in de bästa erfarenheterna och framhäva nyttan med att kunna nationalspråken, finska och svenska. Utbildningsstyrelsen har beställt kampanjen Hejmoi av Nätverket Svenska nu och Språkambassadörerna rf. Syftet med kampanjen är att samla in videor där elever och studerande berättar om sina egna positiva erfarenheter och om vilka överraskande fördelar de har haft av det andra nationalspråket. Det är tänkt att videorna skapas på lektionstid i samarbete med språkläraren. Det går att skicka in material till kampanjen fram till 29.2.2024.

Mer information:

Direktör Kurt Torsell, kurt.torsell [at] oph.fi, tfn +358 29 533 1887 
Undervisningsråd Yvonne Nummela, yvonne.nummela [at] oph.fi, tfn +358 29 533 1523
Undervisningsråd Olli Määttä, olli.maatta [at] oph.fi, tfn +358 29 533 1084