Nyheter

Våld kan aldrig accepteras

Aktuellt Samarbete mellan hem och skola Undervisning och handledning Lärmiljö Lärare och pedagogisk personal Säkerhet och trygghet
I offentligheten har det efter skolskjutningen i Vanda diskuterats varför ett barn eller en ung person tar till våld. Ett faktum som delvis har glömts bort i diskussionen är att våld aldrig kan accepteras. Det viktigaste är att barn och unga förstår att våld aldrig är en acceptabel lösning. Det är viktigt med tanke på barn och ungas känsla av trygghet att tydligt kommunicera att ansvaret för det egna agerandet alltid ligger hos personen själv.
En ensam pojke sitter på golvet.

Vi rekommenderar att man inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen behandlar detta tillsammans med eleverna och de studerande och poängterar att rätten till trygghet och fysisk okränkbarhet är en grundläggande rättighet som omfattar alla. Våld kan aldrig accepteras och följderna kan vara allvarliga, i värsta fall dödliga. Våld eller hot om våld är inte acceptabla lösningar på konflikter eller som en reaktion på att man själv mår dåligt. Man måste hitta andra alternativa lösningar på problem och söka hjälp vid behov.

När man behandlar ämnet i skolorna och läroanstalterna är det bra att betona att våld inte är en lösning på problem och kan utgöra ett brott. En person som har fyllt 15 år är straffrättsligt ansvarig. En minderårig person kan även vara skadeståndsansvarig, i synnerhet om det rör sig om en avsiktlig gärning. Det finns ingen nedre åldersgräns för skadeståndsansvar. En person som utövat våld kan vara skyldig att betala skadestånd oberoende av sin ålder. I lagen fastställs även disciplinära åtgärder som kan användas i skolorna och läroanstalterna. När det gäller kriminalitet bland minderåriga involveras även myndigheterna inom barnskyddet, som utöver andra stödåtgärder vid behov har befogenhet att placera barnet utanför hemmet.

I många skolor och läroanstalter har man redan fört diskussioner med eleverna och de studerande. Utbildningsanordnarna bör planera hur man behandlar ämnet och försäkra sig om att alla grupper av elever och studerande omfattas. Här kan kuratorerna, psykologerna, hälsovårdarna och läkarna inom elev- och studerandevården bidra med sin sakkunskap.

Det är även viktigt att behandla ämnet inom småbarnspedagogiken utgående från barnens ålder, i synnerhet om barnen för ämnet på tal eller om personalen lägger märke till sådant i barnens lekar som har en koppling till det inträffade.

Även samarbetet med hemmen är viktigt: det är bra att man i hemmen är medvetna om att ämnet har behandlats, så att barnet eller den unga vid behov kan fortsätta diskutera ämnet med vårdnadshavarna.

Undervisning i emotionella och sociala färdigheter samt säkerhets- och trygghetsfärdigheter är en del av småbarnspedagogiken och utbildningen

I grunderna för planen för småbarnspedagogik och läroplansgrunderna för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen samt grunderna för examina inom yrkesutbildningen ingår mål med koppling till emotionella och sociala färdigheter, säkerhets- och trygghetsfärdigheter och etiskt ansvarsfullt agerande. Ansvaret för att stärka dessa färdigheter ligger hos småbarnspedagogikenheten, skolan eller läroanstalten som helhet.

Tillsammans med barnen, eleverna och de studerande bör man reflektera över och öva olika konstruktiva sätt att kommunicera och hur man agerar i problemsituationer. När det gäller emotionella färdigheter, såsom att identifiera, reglera och uttrycka olika känslor, är det viktigaste budskapet att alla slags känslor är tillåtna, men inte alla gärningar. Det är inte tillåtet att med avsikt orsaka fysisk skada eller såra en annan person. Inom småbarnspedagogiken och utbildningen måste barnen, eleverna och de studerande lära sig hur de ska agera även i situationer som väcker starka känslor.

En del barn eller unga kan vara oroliga för sin egen eller sina kompisars säkerhet. Lärare och andra vuxna som jobbar med barn och unga bör vara uppmärksamma på oro eller rädsla som uttrycks av barnen och eller de unga. Det lönar sig att diskutera sådant som väcker oro och rädsla med låg tröskel med beaktande av barnets eller den unga personens ålder. Samtidigt är det viktigt att tydligt kommunicera att man alltid ingriper vid våld och hot om våld.