Senaste nyheter

Nyheter

Seminarium förde samman utvecklingsarbete för att främja smidiga övergångar

Webbinariet inleddes av Aalto-universitetets arbetslivsprofessor Lauri Järvilehto, som höll ett anförande om lärandet i en ny tid. Enligt Järvilehto lever vi i en brytningstid, där det har blivit...
Nyheter

De yrkesinriktade grundexamina revideras

Revideringen gäller de gemensamma examensdelarna och de valbara yrkesinriktade examensdelarna som är gemensamma för alla i grundexamina. Därtill har man i examensgrunderna reviderat och preciserat...
Nyheter

Nytt pedagogiskt innehåll för att behandla den digitala tidsålderns fenomen

Utvecklingsprogrammet Nylitteracitet främjar jämlika möjligheter för alla barn och unga i hela landet att lära sig digital kompetens, medieläskunnighet och programmeringskunnande. Som stöd för att utveckla den digitala kompetensen inom undervisningen och småbarnspedagogiken publiceras nya stödmaterial samt andra exempel och tips.
Nyheter

Under luppen: I Europa pågår läroplikten i genomsnitt i tio år

Läroplikten omfattar åtminstone grundläggande utbildning och i hälften av länderna som ingår i Eurydice-nätverkets jämförelse hör också studier på andra stadiet till läroplikten. I många länder är även förskoleundervisningen obligatorisk.
Nyheter

Utbildningssamkommunen OSAO:s Amishelpperi-verksamhet fick Cygnaues-priset 2021

Med årets Cygnaeus-pris uppmärksammas verksamhet som under det senaste läsåret har bidragit till att stödja orken och välbefinnandet samt främjat delaktigheten bland barn, elever och studerande. Priset tilldelades utbildningssamkommunen OSAO:s Amishelpperi-verksamhet som ger yrkesstuderande möjligheter att med låg tröskel få konkret stöd i utmanande livssituationer. Priset överräcktes den 24 november vid ett digitalt evenemang.
Nyheter

Ansökningsomgångarna för 2022 inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren har öppnats

Europeiska kommissionen har den 24 november 2021 öppnat ansökan om finansiering och publicerat programhandledningen för Erasmus+ för år 2022. Utöver de sedan tidigare bekanta programinsatserna erbjuds nya intressanta möjligheter. Nya programinsatser är till exempel virtuella utbyten inom högskoleutbildningen och ungdomssektorn samt insatsen för inkludering Discover EU, som ska ge allt fler unga möjlighet att bekanta sig med Europa med tåg. Ansökningsomgångarna för Europeiska solidaritetskåren öppnades den 17 november 2021.
Nyheter

Vi strävar efter att på alla sätt lugna arbetssituationen på fältet

Pressen på de yrkesverksamma inom småbarnspedagogiken och utbildningssektorn har varit stor under hela coronapandemin. Det är viktigt för samhället att de som arbetar med undervisning och utbildning mår bra för att man ska kunna stödja barnens och de ungas välbefinnande. Budskapen om trötthet och brist på ork är oroväckande. Utbildningsstyrelsen har under hela pandemins gång strävat efter att ge arbetsro åt fältet för att sköta den akuta situationen.
Nyheter

Bekanta dig med de fem finalisterna till Cygnaeuspriset 2021

I år tilldelas Cygnaeus-priset för att hedra läropliktslagen som fyller 100 år. Vid valet av årets pristagare betonas verksamhet och modeller som har främjat välbefinnandet och delaktigheten under de exceptionella förhållandena.
Nyheter

Ny nätbaserad utbildning ger verktyg för att bemöta könsbaserat våld

Hur ska man bemöta en ung person som utsätts för diskriminering på grund av könsuttryck? Hur ingriper man i en situation där kränkande bilder på en elev sprids i till exempel sociala medier? Och hur...
Nyheter

Enkät kartlägger ungas färdigheter för entreprenörskap

Den nationella enkäten Ysimittari genomförs för andra gången. Med enkäten kartläggs hur unga ser på företagsverksamhet och entreprenörskap.
Nyheter

Utlåtanden begärs om grunderna för läroplanen för integrationsutbildning

Utbildningsstyrelsen har utarbetat ett utkast till grunder för läroplanen för integrationsutbildning för vuxna invandrare. Utkastet har utarbetats i nära samarbete med sakkunniga aktörer som arbetar...
Nyheter

De första viktiga stegen har tagits i arbetet med att utveckla det krävande särskilda stödet för lärande och skolgång

VIP-nätverket grundades 2018 och nätverkets andra verksamhetsperiod inleddes i början av 2021. Varje barn och ungdom har rätt till småbarnspedagogik och undervisning: lärandet ska stödjas med sådana...
Nyheter

Stöd för bedömningen-fortbildningarna fortsätter på hösten 2021

Under fortbildningarna behandlas riktlinjerna för bedömningen i det preciserade kapitlet 6 om bedömning och bedömningskriterierna för slutbedömningen per läroämne. Fortbildningarna motsvarar till sitt...
Nyheter

Erfarenheter av den utvidgade läroplikten

De studerande som för första gången omfattas av den utvidgade läroplikten inledde i höst sina studier på andra stadiet. Rektorn för yrkesinstitutet Spesia, Tiina Meriläinen, ser den utvidgade...
Nyheter

Under luppen: Antalet barn i hemundervisning ökar

Sedan år 2011 har det skett en tydlig ökning i antalet läropliktiga i grundskoleålder som fullgör den grundläggande utbildningens lärokurs i hemundervisning. Trots ökningen är det fortfarande ändå frågan om ett marginellt fenomen: färre än 0,1 procent av barnen deltar i hemundervisning.
Nyheter

Webbsidor utarbetas som stöd för arbetet med att förhindra mobbning, trakasserier, diskriminering och våld

Ensi vuonna julkaistava verkkosivusto tarjoaa kattavasti tietoa ja työkaluja kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan vastaiseen työhön varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa.
Nyheter

Kostnaderna för yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen fortsatte öka måttligt år 2020

De senaste kostnadsrapporterna innehåller inga stora överraskningar, eftersom utvecklingen har fortsatt i samma riktning redan en längre tid. De totala kostnaderna ökade med ungefär två procent inom både yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen. Den största utgiftsposten utgjordes av kostnader för att ordna undervisningen.
Nyheter

Programmet HEI ICI har lyckats väl med att stärka högskoleundervisningen i länder under utveckling

Programmet för utvecklingssamarbete inom högskoleutbildningen HEI ICI (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) stöder samarbetsprojekt mellan finländska högskolor och...
Nyheter

UKM och THL har uppdaterat sin rekommendation som berör hälsosäkerhet i småbarnspedagogiken, läroanstalterna och högskolorna

Vi uppdaterar så snart som möjligt våra egna stödmaterial på adressen oph.fi/sv/corona så att de motsvarar den nya rekommendationen. Läs mer:
Nyheter

Utbildningsstyrelsen stärker arbetet för att stödja integration

För att uppnå dessa mål är det viktigt att stödja integration, utveckla undervisningen för elever och studerande med invandrarbakgrund och bygga upp ett pluralistiskt samhälle. Vid...