Senaste nyheter

Nyheter

Följ med oss på Educa!

Utbildningsstyrelsen deltar i programmet under Educa blir digital den 29–30 januari 2021. Förnyade UBS Läromedel presenterar sin verksamhet med en egen virtuell monter. Det svenskspråkiga programmet i Hörnan streamas direkt redan på onsdagen den 27 januari från och med klockan 15.
Nyheter

Tutorlärarverksamheten har gett upphov till värdefulla verksamhetsmodeller

Tutorlärarverksamheten har under de senaste fem åren blivit en välbekant del av verksamheten i våra grundskolor: en majoritet av utbildningsanordnarna har fått statsunderstöd för tutorlärarverksamhet och nästan alla lärare har haft möjlighet att få stöd av en tutorlärare. Verksamheten har upplevts som lyckad och då finansieringen upphör i sin nuvarande form återstår det att se hur tutorlärarverksamheten fortsätter härefter.
Nyheter

Ledarskap, förtroende och skolutveckling – Lyssna på Utbildningsstyrelsens nyaste podcast-avsnitt på svenska

Vilka är byggstenarna som gör att en skola fungerar bra och som gör att barnen och de unga får en utbildning av god kvalitet? Hur skapar man förtroende och kvalitet i utbildningen? Den senaste tidens exceptionella arrangemang i utbildningen har gett oss nya kunskaper och insikter i styrkorna och utmaningarna i utbildningsuppdraget. Utbildningsstyrelsens direktör Kurt Torsell och Kommunförbundets specialsakkunnig Mari Sjöström diskuterar tillsammans med undervisningsrådet Maj-Len Engelholm.
Nyheter

THL uppdaterade sina rekommendationer om användning av munskydd

I epidemins accelerations- och spridningsfas rekommenderas munskydd för alla 12 år fyllda.
Nyheter

Erasmus+ och de övriga EU-programmen inleds 2021

Det nya Erasmus+ -programmet grundar sig på de goda verksamhetssätt och strukturer som tillämpats under programperioden 2014–2020. Största delen av Erasmus+ -programmets verksamhet fortsätter som...
Nyheter

Stipendierna för utländska forskarstuderande förnyas vid årsskiftet

EDUFI Fellowship och Finnish Government Scholarship Pool slås samman till ett gemensamt stipendiatprogram.
Nyheter

Våra stödmaterial för coronasituationen har uppdaterats

Vi har sett över och uppdaterat våra stödmaterial som riktar sig till anordnarna av utbildning och småbarnspedagogik.
Nyheter

Stödmaterialet för anordnandet av grundläggande utbildning i coronasituationen har uppdaterats inför vårterminen

Vi har gått igenom och uppdaterat vårt stödmaterial som riktar sig till anordnarna av grundläggande utbildning för vårterminen 2021. I stödmaterialet behandlas undervisningsarrangemangen...
Nyheter

Coronaviruset inverkar också på ordnandet av bänkskuddardagen

Under coronaepidemin är det skäl att finna för situationen lämpliga sätt att genomföra den traditionsenliga bänkskuddardagen i gymnasiet, så att man kan visa sin uppskattning för abiturienternas arbete under åren i gymnasiet och även glädjas tillsammans. Beslut som gäller bänkskuddardagen ska fattas utgående från den lokala epidemisituationen. Närmare anvisningar ges i Utbildningsstyrelsens vanliga frågor och svar som berör coronaviruset.
Nyheter

Programmet Rätt att kunna har inletts med 42 utvecklingsprojekt

Programmet Rätt att kunna som inletts för att utveckla kvaliteten och jämlikheten inom yrkesutbildningen genomförs huvudsakligen som projekt som undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen finansierar. Det tre år långa programmet inleddes år 2020 och till slutet av året har Utbildningsstyrelsen gjort beslut om att 42 projekt kan inleda verksamhet. För att utveckla yrkesutbildningen får projekten 19 miljoner euro i statsunderstöd.
Nyheter

Mobiliteten inom den allmänbildande utbildningen sjönk läsåret 2019-2020 – internationalisering på hemmaplan allt viktigare under coronaepidemin

På grund av undantagssituationen våren 2020 sjönk den internationella mobiliteten i den grundläggande utbildningen och gymnasierna betydligt under läsåret 2019-2020 i förhållande till läsåret 2018-2019. Trots att siffrorna är lägre håller fortfarande många trender i sig.
Nyheter

Utbildningsstyrelsen skapar en ny tjänst för att följa upp läroplikten

Regeringen har föreslagit att läroplikten ska utvidgas till 18 års ålder. För den här reformen skapar Utbildningsstyrelsen en ny elektronisk tjänst (Valpas), där tjänsteinnehavarna som övervakar...
Nyheter

Move!-mätningarna 2020: barnens och de ungas uthållighet har försämrats, den övriga fysiska funktionsförmågan på samma nivå som tidigare

Barns och ungas uthållighet har försämrats, men det har inte skett några betydande förändringar inom den fysiska funktionsförmågan på övriga delområden. Resultaten varierar dock landskapsvis. En stillasittande livsstil och ensidig fysisk aktivitet syns också i utmaningar gällande motorisk rörlighet. Bland annat dessa iakttagelser har gjorts om resultaten av Move!-mätningarna hösten 2020.
Nyheter

Läget med coronaviruset varierar i olika regioner: det finns olika alternativ för att ordna undervisningen med avvikande arrangemang

Alternativ för en situation då det inte är möjligt att ordna närundervisning Exceptionella undervisningsarrangemang Om situationen kräver det så är det möjligt att, efter ett beslut i enlighet med...
Nyheter

Programmet Nylitteracitet utarbetar beskrivningar för att stödja undervisningen som berör digitala färdigheter

Vid Utbildningsstyrelsen har inletts ett nytt utvecklingsprogram, Nylitteracitet, som har som mål att stärka den digitala kompetensen bland barn och unga inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. I början av inkommande år färdigställs beskrivningar för god pedagogisk verksamhet och beskrivningar av hur eleven kan visa sitt kunnande. Beskrivningarna ska fungera som stöd för undervisningen som berör digitala färdigheter.
Nyheter

Förändrar coronaepidemin skolan? – Lyssna på det senaste avsnittet i Utbildningsstyrelsens podcast

Distansundervisningsperioden på våren gav mera information om elevernas olika inlärningsstilar och skolans gemenskapsfrämjande betydelse i samhället. Den framhävde också vikten av digitala färdigheter...
Nyheter

Arbetshälsoinstitutet har publicerat anvisningar om förebyggande av exponering för coronaviruset bland anställda vid daghem och skolor

Arbetshälsoinstitutet har publicerat anvisningar om att förhindra exponering för coronaviruset. Anvisningarna riktar sig till daghemmen och skolorna samt till andra arbetsplatser där man ordnar småbarnspedagogik och undervisning i enlighet med lagen om småbarnspedagogik och lagen om grundläggande utbildning.
Nyheter

I tjänsten Finna.fi hittar du nu även öppna läromedel

I söktjänsten Finna.fi som sammanställer vetenskapligt och kulturellt material i Finland finns även nu öppna läromedel. Det är fritt fram att använda läromedlen för att utveckla det egna kunnandet, för studier eller i lärarnas arbete.
Nyheter

Coronaviruset har försvårat situationen för utbytesstuderande och för dem som kommit till Finland för att avlägga examen

Coronaviruset har haft en betydande inverkan på högskolornas internationella studerandemobilitet. Utbildningsstyrelsen har under årets gång med flera enkäter utrett i vilken mån och med hurdana arrangemang mobiliteten genomförs. Den senaste enkäten visar att coronapandemin har försvårat situationen på många sätt, inte bara för utbytesstuderande, utan även för utländska studerande som avlägger en examen vid högskolorna.
Nyheter

Projekt för distansundervisning i samiska belönades med Cygnaeus-priset 2020

Årets mottagare av Cygnaeus-priset belönades måndagen den 23 november. I år gick priset till ett projekt som utnyttjar digitala förbindelser i undervisningen i samiska. I valet av årets vinnare betonades särskilt verksamhetssätt som främjar delaktighet, tillgänglighet och inklusion samt mod att använda nya undervisningsmetoder.