Senaste nyheter

Nyheter

Du kommer väl ihåg: på vår webbplats hittar du information och stödmaterial för olika situationer som coronavirusepidemin orsakar

Stödmaterialen och rekommendationerna grundar sig på THL:s och undervisnings- och kulturministeriets rekommendationer och anvisningar. På våra sidor hittar du stödmaterial för olika situationer, såsom...
Nyheter

Skolgymnastiken är särskilt viktig under coronaepidemin

Forskning visar att den fysiska aktiviteten bland skoleleverna har minskat under coronaepidemin. I den här situationen får skolgymnastiken en ännu större roll. I skolorna kan man ordna mångsidig gymnastikundervisning trots begränsningarna som coronaviruset medför. Anvisningar om hur undervisningen ordnas på ett tryggt sätt hittar du bland Utbildningsstyrelsens vanliga frågor om coronaviruset.
Nyheter

En bra och trygg skoldag hjälper barn och unga att se positivt på framtiden

Under världens största föräldrakväll diskuterades faktorer som skapar en bra skoldag, betydelsen av kamratrelationer och hur man stärker barnens och de ungas framtidstro. Sammanlagt dryga 3 000 föräldrar till skolelever följde med kvällens streaming och deltog i diskussionen.
Nyheter

Coronaviruset förutsätter specialarrangemang vid fester i slutet av året

Det är möjligt att ordna fester inom småbarnspedagogiken samt i skolorna och läroanstalterna, om det går att iaktta de gällande rekommendationerna och om det lokala epidemiläget tillåter arrangemangen. Beslut om att ordna fester och dylika evenemang fattas lokalt. Närmare anvisningar om ordnandet av fester i skolor och läroanstalter hittar du bland våra vanliga frågor som berör coronaviruset.
Nyheter

EU:s uppföljningsrapport över utbildning 2020: Finland hör till jämförelsens mönsterelever, men det finns också rum för förbättring

Education and Training Monitor jämför EU-ländernas utbildningssystem och hur de utvecklats. Målet för uppföljningen är att främja diskussionen om utbildningens nyckelteman och ta fram information som...
Nyheter

Utbildningsstyrelsens organisation förändras 1.1.2021

Utbildningsstyrelsen har haft sin nuvarande organisationsform sedan år 2017, då Utbildningsstyrelsen och Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete (CIMO) slogs samman till ett gemensamt ämbetsverk.
Nyheter

Läsfadder-kampanjen betonar läsningens betydelse och strävar efter att stärka barnens läsfärdighet

I dag inleds Läsfadder-kampanjen vars frontfigurer är undervisningsminister Li Andersson och vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko. Med kampanjen, som är en gemensam satsning av Läsrörelsen...
Nyheter

Programmet Erasmus+ fick tilläggsfinansiering – budgetavtal möjliggör att det nya programmet kan inledas

En preliminär överenskommelse om EU:s nya finansieringsram för sju år framåt ger Erasmus+ -programmets budget ett tillskott på 2,2 miljarder euro. Budgetavtalet möjliggör att det nya programmet kan inledas som planerat inkommande år.
Nyheter

Enkät visar att man vill stärka de kommunikativa färdigheterna i skolorna

Av enkätsvaren framgår att lärarna behöver konkreta och tydliga verksamhetsmodeller för att lösa meningsskiljaktigheter och motsättningar men även för att upptäcka och förebygga dem. Modeller och...
Nyheter

Europeiska veckan för yrkesskicklighet 2020 tar fasta på yrkeskunnandets betydelse i livet, arbetskarriären och samhället

Europeiska veckan för yrkesskicklighet (European Vocational Skills Week) 9–13.11 är en temavecka som firas årligen på initiativ av Europeiska kommissionen och då olika aktörer inom yrkesutbildningen lyfter fram yrkeskunnandet och dess betydelse i en värld som förändras i snabb takt. Årets teman är hållbar utveckling och digitalisering.
Nyheter

Grunderna för läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning skickas på remiss 10.11

Utbildningsstyrelsen publicerar ett utkast till grunder för läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning. Avsikten är att försöket ska genomföras åren 2021–2024. Försöket bereds vid...
Nyheter

THL ger den senaste informationen om exponeringar, smittspridning och rekommendationer - du hittar länkarna på våra sidor

Vi vill påminna om att den allra senaste informationen om hälsovårdssektorns coronarelaterade anvisningar finns på THL:s webbplats. Rekommendationerna grundar sig på en modell med tre faser och är indelade i en utgångsnivå, en accelerationsfas och en spridningsfas.
Nyheter

Världens största föräldrakväll 12 november klockan 18: En bra skoldag!

Under världens största föräldrakväll får föräldrarna dela med sig av sina synpunkter på barnens och de ungas framtid – både vad gäller möjligheter och orosmoment. Under kvällen diskuterar vi vad som gör en bra skoldag och hur man genom samarbetet mellan hemmet och skolan kan stärka skolelevernas välbefinnande och framtidstro. Välkommen med!
Nyheter

Erasmus+ -programmets coronaunderstöd för utvecklingsprojekt intresserade finländarna

Finländska organisationer har ivrigt sökt EU-finansiering för åtgärder som stödjer återhämtningen från coronakrisen och som planeras tillsammans med de europeiska samarbetsparterna. Understöden har beviljats i samband med en extra ansökningsomgång för Erasmus+ -programmets strategiska partnerskapsprojekt. För finländarna fanns totalt 3,4 miljoner euro att söka. Beslut om finansieringen utlovas vid årsskiftet.
Nyheter

Understöd stödjer hobbyverksamhet för barn och unga i samband med skoldagen

Huvudmålsättningen är att öka barnens och de ungas välbefinnande: I modellen kombineras hörandet av barn och unga om deras önskemål om fritidsaktiviteter, koordineringen av redan etablerade goda...
Nyheter

Månadens statistik: I Finland avviker utvecklingen av kostnaderna för utbildning per studerande från de andra OECD-länderna

I nästan alla OECD-länder utvecklades kostnaderna för utbildningen under åren 2012–2017 så att beloppet som användes per studerande ökade varje år. I Finland minskade ändå summan per studerande. År 2017 hade vi de lägsta utbildningskostnaderna per studerande i Norden, men de var ändå högre än genomsnittet bland OECD-länderna. Det här framgår av statistikrapporten Education at a Glance som publicerades av OECD i september.
Nyheter

Handboken om antimobbningsarbete i skolor och läroanstalter finns nu också på svenska

Utbildningsstyrelsens nya handbok i att förebygga och hantera mobbning i skolor och läroanstalter har publicerats på svenska. Varje medlem i skol- eller läroanstaltsgemenskapen ska känna igen mobbning och dess olika former samt känna till gemenskapens praxis för hur man ingriper i situationer där det förekommer mobbning.
Nyheter

Arbetet med den utvidgade läroplikten framskrider – vi förbereder anvisningar och stöd

Statsrådet överlämnade torsdagen 15.10 en proposition till riksdagen om att läroplikten utvidgas till 18 år. Lagen avses träda i kraft 1.8.2021 och skulle första gången gälla unga som avslutar den...
Nyheter

Nationell enkät kartlägger ungas färdigheter för entreprenörskap

Vilka entreprenörskapsfärdigheter har dagens unga? Det vill man kartlägga med hjälp av en nationell undersökning om färdigheterna för entreprenörskap, Ysimittari.
Nyheter

Coronaviruset inverkar på avläggandet av språkexamina: i fortsättningen kan anmälan flyttas framåt endast en gång

Situationen med coronaviruset har medfört utmaningar i avläggandet av allmänna språkexamina. Inom det allmänna språkexamenssystemet gör man sitt bästa för att så många som möjligt som behöver ett intyg över språkkunskaper ska kunna avlägga examen snarast möjligt. Ett intyg över språkkunskaper kan behövas till exempel vid ansökan om finskt medborgarskap eller då man söker en arbets- eller studieplats. Kunskaper i finska och svenska kan förutom med en allmän språkexamen även påvisas genom statsförvaltningens språkexamen.