Senaste nyheter

Nyheter

Europeisk jämförelse visar att finländska grundskoleelever har kortare skoldagar än genomsnittet

De finländska grundskoleeleverna har färre obligatoriska lektioner än de europeiska skoleleverna i genomsnitt. I alla europeiska länder har eleverna flest obligatoriska lektioner i läroämnet modersmål och litteratur. De finländska skolorna erbjuder i genomsnitt fler lektioner i naturvetenskapliga ämnen. Det här framgår av en utredning som EU:s nätverk Eurydice har genomfört. I utredningen granskas antalet lektioner i olika läroämnen som läroplikten omfattar i europeiska länder.
Nyheter

”Språkfostran räddar världen!” – Finlandsskolornas lärare samlas på utbildningsdagar 

I år är det övergripande temat för utbildningsdagarna ”Språkfostran räddar världen!”. Temat är högaktuellt, eftersom den språkliga mångfalden och ett parallellt och överlappande bruk av olika språk är...
Nyheter

Undantagsbestämmelserna som gäller coronaepidemin fortsätter i grundläggande utbildning och yrkesutbildning

Under läsåret 2021–2022 ordnas den grundläggande utbildningen i regel som närundervisning. Om undervisningen på grund av ett beslut med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) inte kan...
Nyheter

Högskolornas internationella mobilitet återgår småningom till det normala

Enligt högskolornas uppskattningar kommer nästan 2 300 studerande att åka på studerandeutbyten eller praktik utomlands på hösten. Höstterminen 2020 deltog slutligen bara dryga 700 studerande i utbyten...
Nyheter

Cygnaeus-priset 2021 tilldelas verksamhet som främjar elevernas välbefinnande och delaktighet

I år tilldelas Cygnaeus-priset för att hedra läropliktslagen som fyller 100 år.
Nyheter

Utbildningsstyrelsens lägesanalys: Coronaepidemin medförde ingen ökning i mängden avbrutna studier på andra stadiet år 2020

I Finland följer man på många olika sätt upp hur många studerande som avbryter studierna. För utvecklingen av utbildningen behövs förutom statistik på årsnivå även lägesanalyser över kortare...
Nyheter

Tvåspråkiga familjer väljer svenskspråkig skola för sina barn

De 2 279 skolor som ger grundläggande utbildning i Finland hade sammanlagt över en halv miljon elever år 2019. Av dessa skolor ger 227 grundläggande utbildning på svenska. De svenskspråkiga skolorna...
Nyheter

Anslutningsavtalen för inloggningslösningen MPASSid har förnyats

Anslutningsavtalen har förnyats för inloggningslösningen MPASSid, som sedan våren 2021 upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. Den väsentligaste förändringen är att avtalsparten som erbjuder tjänsten numera är Utbildningsstyrelsen istället för CSC som tidigare fungerat som operatör.
Nyheter

Mika Saarinen har valts till direktör för Erasmus+ -programmets nationella kontor

Direktören för Erasmus+- programmets nationella programkontor i Finland Mikko Nupponen går i pension. Hans efterträdare blir enhetschef Mika Saarinen, som har arbetat med programmet Erasmus+ och föregående EU-program redan i 24 års tid. Saarinen börjar i sin nya befattning den 1 juli 2021.
Nyheter

Kom med och planera de kommande tyngdpunkterna för Utbildningsstyrelsens arbete!

Vi har förnyat vår verksamhet för att stärka genomslagskraften på samhällsnivå och vill nu utvärdera och utveckla vårt arbete ur ett ännu mer kundorienterat perspektiv. Därför bjuder vi in våra kunder och intressegrupper för att tillsammans med oss reflektera över vilka fokusområden vår verksamhet ska ha i en verksamhetsmiljö som kontinuerligt förändras, samt för att skapa grunden för verksamheten år 2022.
Nyheter

Webbplatsen oph.fi stöder de sakkunnigas arbete – Hjälp oss att utveckla tjänsten genom att besvara vår enkät

Utbildningsstyrelsens webbplats oph.fi har etablerat sin ställning som ett gemensamt verktyg för sakkunniga och som en informationskälla i frågor som berör småbarnspedagogik, utbildning och internationalisering. Genom att besvara vår enkät kan du påverka webbplatsens innehåll och hjälpa oss att göra det lättare för användaren att hitta informationen på sidorna.
Nyheter

Nytt stödmaterial för utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik inför hösten 2021

Epidemiläget varierar i olika regioner och ändrar hela tiden, och vi kan inte med säkerhet veta hur situationen med coronaepidemin ser ut då höstterminen 2021 inleds. Därför är det fortfarande skäl...
Nyheter

Åtta finländska skolor har fått titeln eTwinning-skola

Titeln eTwinning-skola 2021–2022 tilldelades totalt 2 935 europeiska skolor. I år har rekordmånga finländska skolor fått titeln, sammanlagt åtta skolor. Skolorna bildar ett europeiskt nätverk av ledande skolor, som också inspirerar andra skolor att utveckla sin internationella verksamhet.
Nyheter

De första ansökningsomgångarna under den nya Erasmus+-programperioden kom trevande i gång

I slutet av maj gick tidsfristen ut för de första ansökningsomgångarna i det nya Erasmus+-programmet och antalet ansökningar var måttligt. Dessa ansökningsomgångar gällde bidrag för inlärningsrelaterad mobilitet och partnerskap för samarbete. För ansökningsomgångarna på hösten torde det finnas bidrag att sökas för både småskaliga partnerskap och mobilitet.
Nyheter

Innovationscentrets verksamhetsperiod avslutades – Utbildningsstyrelsen fortsätter stödja försöksverksamheten

Under de fyra åren har Innovationscentrets viktigaste uppgift varit att stödja utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik i att utveckla verksamhetskulturen och skapa innovationer...
Nyheter

Minna Kelhä är ny generaldirektör för Utbildningsstyrelsen

Minna Kelhä har varit statssekreterare för undervisningsministern sedan 2019. Tidigare har hon bl.a. varit generalsekreterare för Vänsterförbundets riksdagsgrupp 2016 – 2019 och riksdagssekreterare...
Nyheter

Webbinarier som stöd för höstterminen 2021 och situationen med coronaepidemin

Vid webbinarierna berättar vi om anvisningarna inför höstterminen som berör coronaepidemin. På svenska ordnas ett gemensamt webbinarium för alla utbildningsformer.
Nyheter

I registret över rättstolkar finns redan professionella inom flera olika språk

Registret över rättstolkar inrättades i april 2016 efter en längre tids förberedelser för att uppfylla skyldigheten som föreskrivs i EU-direktivet från 2010. I enlighet med direktivet ska varje...
Nyheter

Ny utredning: Lärarna önskar att tutorlärarverksamheten kan fortsätta

Lärarna upplever att tutorlärarverksamheten har gagnat den professionella utvecklingen och önskar att verksamheten skulle fortsätta också i framtiden. Verksamhetens finansiering och frågor som berör tidsanvändningen upplevs ändå som utmaningar. Det här framgår av en ny utredning som Koulutuksen tutkimuslaitos vid Jyväskylä universitet har gjort på uppdrag av Utbildningsstyrelsen. I utredningen kartlades hur tutorlärarverksamheten har förverkligats och vilka effekter verksamheten har haft.
Nyheter

Samarbete för en hållbar framtid

Finland har förbundit sig till FN:s handlingsprogram Agenda 2030 och till att uppnå programmets 17 mål för hållbar utveckling senast år 2030. Utbildningen har en nyckelroll när det gäller att uppnå FN...