Senaste nyheter

Nyheter

OECD:s Education at a Glance: I Finland lockar yrkesutbildningen människor i alla åldrar

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD har publicerat sin årliga rapport där man jämför olika utbildningssystem, Education at a Glance. I publikationen granskas bland annat uppgifter om utbildningsnivån, deltagandet i utbildning, utbildningens kostnader, anordnandet av utbildning och undervisning samt antalet högskoleutbildade och deras sysselsättningsgrad i OECD:s medlemsländer och enskilda partnerskapsländer. Det särskilda temat för årets jämförelse var yrkesutbildningen. Uppgifterna är i huvudsak från år 2018.
Nyheter

Erkännande av examen som avlagts utomlands kan nu sökas via nätet

Det är nu möjligt att med en elektronisk blankett i Studieinfo ansöka om ett beslut om erkännande av en examen som avlagts utomlands. Den nya tjänsten togs i bruk 7.9.2020.
Nyheter

De första grunderna för läroplanen för folkhögskolorna kan kommenteras

Utbildningsstyrelsen utarbetar grunderna för läroplanen som en del av regeringens förslag till utvidgningen av läroplikten. Grunderna som nu har utarbetats träder i kraft om riksdagen godkänner...
Nyheter

Högskolorna uppskattar: antalet studentutbyten blir långt ifrån det normala under höstterminen

De finländska högskolornas studentutbyten fortsätter höstterminen 2020, men coronasituationen har medfört att både antalet utbytesstuderande som kommer till Finland och som åker från Finland har minskat och ligger långt ifrån det normala. Högskolorna uppskattar att antalet studerande som åker från Finland utgör bara en fjärdedel av antalet studerande som åkte på utbyte förra hösten. Det totala antalet studerande som kommer till Finland är också betydligt lägre än tidigare, men i några högskolor har antalet inkommande studerande till och med ökat.
Nyheter

Ansökan om medlemmar till arbetslivskommissionerna inne på slutrakan – ansökningstiden pågår fram till 15.9

Vi söker 310 medlemmar till sammanlagt 37 arbetslivskommissioner och vi uppmanar alla intresserade att söka. Arbetslivskommissionernas arbete ger insyn i genomförandet av yrkesprov och bedömningen av...
Nyheter

I Varda samlas information om den småbarnspedagogiska verksamheten – vårdnadshavarna kan granska barnens uppgifter från början av september

Informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) erbjuder från och med år 2021 heltäckande information om småbarnspedagogiken. Informationen i Varda kan användas till exempel för arbetet med att utveckla småbarnspedagogiken och som stöd för beslutsfattandet. Vårdnadshavarna kan också granska sina barns uppgifter via tjänsten Min Studieinfo.
Nyheter

Småbarnspedagogiken firas hela veckan – årets tema är Barnets rätt till småbarnspedagogik av hög kvalitet

Småbarnspedagogiken firas med en temavecka 31.8–4.9.2020. Under veckan publicerar vi nytt material som stöd för personalen inom småbarnspedagogik och uppmuntrar personalen till ett kontinuerligt och systematiskt arbete inom småbarnspedagogiken. Veckan öppnas med generaldirektör Olli-Pekka Heinonens hälsning till personalen inom småbarnspedagogiken.
Nyheter

Ansökan om statsunderstöd för En läsande kommun har förlängts till 17.9

Läsrörelsen utmanar alla finländska kommuner att delta i arbetet för att främja läskunnighet. Ansökningstiden för statsunderstödet för Läsrörelsens program En läsande kommun har förlängts fram till 17.9.2020. Sammanlagt 800 000 euro har reserverats för understödet som kan sökas av kommuner och samkommuner. Finansiering beviljas för verksamhet som genomförs av läskunnighetsnätverk som kommunerna bildar.
Nyheter

THL har preciserat rekommendationen som gäller coronatestning för barn med lindriga symtom

Du kan läsa den preciserade rekommendationen här (finns tills vidare enbart på finska): Oireinen lapsi tulee viedä koronatestiin, jos hänellä on uusi hengitystieinfektio tai on syytä epäillä korona...
Nyheter

Skolfreden utlyses för trettionde gången – temat för jubileumsåret är jämlikhet

Skolfred för det nya läsåret utlyses i Åbo den 19 augusti 2020. Evenemanget utgör en del av Skolfredsprogrammet, som äger rum i skolorna under hela läsåret. Eleverna i årets skolfredsarbetsgrupp har valt jämlikhet som skolfredstema.
Nyheter

Höstterminen inleds med närundervisning

Höstterminen i den grundläggande utbildningen inleds runtom i Finland mellan den 11 och den 18 augusti. Utgångspunkten är att undervisningen i grundskolorna inleds som närundervisning. Om situationen så kräver är det ändå möjligt att efter ett beslut som utfärdats med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar övergå till exceptionella undervisningsarrangemang, såsom distansundervisning.
Nyheter

Utbildningsstyrelsen uppdaterar sina anvisningar för utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik

Rekommendationerna publiceras på adressen www.oph.fi/sv/corona vartefter de färdigställs.
Nyheter

Anvisningen som gäller den småbarnspedagogiska verksamheten och att bekanta sig med verksamhetens utrymmen har uppdaterats

Enligt den preciserade anvisningen har barnets vårdnadshavare, eller någon annan person som är viktig för barnet, möjlighet att tillsammans med barnet bekanta sig med småbarnspedagogikens lokaler, barngruppens verksamhet, personalen och de övriga barnen när den nya verksamhetsperioden inleds. Under coronaviruspandemin ska man särskilt fästa uppmärksamhet vid hygienrutiner och att hålla tillräckligt avstånd.
Nyheter

Möjlighet till ny bedömning av vitsorden i vårens IB-examen

Examensproven för International Baccalaureate-examen (IB-examen) våren 2020 ställdes in på grund av coronaläget. Vitsorden i examen beräknades enligt en formel som utarbetats för ändamålet, där man...
Nyheter

Coronavirusets inverkan på högskolornas studerandemobilitet

På grund av coronapandemin stannade cirka en tredjedel av studerandena som åkt på utbyte från finländska högskolor i mållandet våren 2020 för att fortsätta sina studier. Hösten 2020 genomförs färre fysiska studentutbyten än normalt, men åtminstone hälften av högskolorna kommer att ersätta en del av dem med virtuell mobilitet.
Nyheter

Nya anvisningar för anordnarna av småbarnspedagogik och utbildning för det kommande läsåret

Utbildningsstyrelsen har publicerat anvisningar för utbildningsanordnarna för det nya läsåret. Också anvisningarna för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen har uppdaterats och anvisningar för yrkesutbildningen samt gymnasieutbildningen publiceras senare denna vecka. Anvisningarna grundar sig på de temporära ändringarna av lagen om grundläggande utbildning och lagen om yrkesutbildning som stadfästes 26.6.
Nyheter

Bildningsarbetsgivarna, Utbildningsstyrelsen och Kommunförbundet genomför utredning om ledarskapet inom fostran, utbildning och forskning

Bildningsarbetsgivarna, Utbildningsstyrelsen och Kommunförbundet genomför en omfattande enkät för att kartlägga ledarskapet inom området för fostran, utbildning och forskning. Utredningen genomförs på hösten 2020. Som samarbetspartner medverkar Helsingfors universitet.
Nyheter

Ny rapport visar på stora variationer i finskundervisningen

Utbildningsstyrelsen skickade år 2018 ut enkäter till skolorna för att kartlägga situationen inom undervisningen i finska. Enkäterna skickades ut inom delprojektet Finskan i fokus och de besvarades av...
Nyheter

Utbildningsstyrelsen förbereder sig redan för höstterminens anvisningar som gäller coronavirusepidemin

Vi vet inte ännu under vilka omständigheter höstterminen 2020 inleds när det gäller coronavirusepidemin. Utbildningsstyrelsen utarbetar redan nu anvisningar för olika potentiella situationer under...
Nyheter

Utredning: Nuläget och utvecklingsbehoven inom den fortsatta handledningen för de studerande som avlagt en yrkesinriktad grundexamen

I en ny utredning redogör man för nuläget och framtiden för den fortsatta handledningen samt för den handledning som erbjuds de studerande som har avlagt en yrkesinriktad grundexamen. Därtill lyfter utredningen fram sådana modeller som utbildningsanordnarna har utvecklat och som kan stöda utbildningsanordnarna i deras utvecklingsarbete samt utvecklingsbehoven gällande handledningen efter studierna.