Senaste nyheter

Nyheter

Får man tala politik i skolan? Frågor och svar om hur man kan behandla samhällsrelaterade frågor i skolan

Får man behandla politik i skolan? Ja, det får man och det hör också till. Ett av målen för undervisningen i samhällslära är att handleda eleven att förstå principerna för samhälleligt beslutsfattande...
Nyheter

Semesterperioden närmar sig – ta del av våra aktuella stödmaterial

Läsåret som präglats av coronaviruspandemin närmar sig sitt slut. Situationen är bättre, men det är fortfarande skäl att följa de lokala rekommendationer och restriktioner som gäller på olika områden för att utvecklingen ska fortsätta i samma riktning. Utbildningsstyrelsens anvisningar för situationer som är aktuella under våren och sommaren hittar du på vår webbplats. Vi förbereder oss också för inkommande höst: vi publicerar inom kort stödmaterial för det nya läsåret.
Nyheter

Ansökningstiden för Erasmus+ -programmets KA1-projekt har förlängts på grund av tekniska problem med ansökningsblanketterna

Det har uppstått tekniska problem med Erasmus+ -programmets elektroniska ansökningsblanketter då ansökningstiden gått ut.
Nyheter

Skolornas arbetstider och lov läsåret 2021–2022

De flesta kommuner har på sina webbplatser publicerat information om arbetstiderna och loven inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt vid gymnasierna, yrkesläroanstalterna och vuxengymnasierna. I så gott som alla grundskolor inleds läsåret 2021─2022 under vecka 32, i de flesta skolor den 11 augusti 2021. Skolåret avslutas lördagen den 4 juni 2022.
Nyheter

Mästare-evenemanget presenterar sammanlagt 51 olika yrken – följ med livesändningen på webben

Via Mästare livesändningen kan tittaren följa med och uppleva 51 olika yrken. Under huvudsändningen visas dagligen ett mångsidigt utbud av olika tävlingsgrenar, info om yrken samt intervjuer med...
Nyheter

Utbildningsstyrelsens avgående generaldirektör Olli-Pekka Heinonen: Det finländska utbildningssystemets framtid ligger i vår förmåga att finna de bästa sidorna hos varandra

Då den nästan femåriga eran som Utbildningsstyrelsens generaldirektör går mot sitt slut blickar Olli-Pekka Heinonen både tillbaka på de gångna åren och mot framtiden. Vilken är Utbildningsstyrelsens roll som sakkunnigorganisation, med ett verksamhetsfält som blir bredare hela tiden? Och på vilket sätt har förtroendet varit en bidragande faktor till att Utbildningsstyrelsen har en fungerande verksamhet, och vad är det som gör framtiden för utbildningen så oförutsägbar?
Nyheter

VIP-nätverket fortsätter sitt arbete för att utveckla kompetensen och det yrkesövergripande samarbetet inom krävande särskilt stöd

VIP-nätverkets verksamhet fortsätter. Nätverksarbetet stärker samarbetet mellan aktörerna inom krävande särskilt stöd i Finland och strävar efter att varje barn och ung person enkelt och i rätt tid ska få det stöd hen behöver.
Nyheter

Statistik för 2020: coronapandemin medförde en väntad minskning i antalet studerande som åkte utomlands

Statistiken som har sammanställts över den realiserade internationella studerandemobiliteten år 2020 bekräftar högskolornas preliminära uppskattning över coronavirusets effekter: antalet längre studieperioder utomlands bland de studerande minskade med hälften och de kortare utlandsperioderna med en tredjedel i jämförelse med året innan. Inom yrkesutbildningen var minskningen till och med ännu större.
Nyheter

Stöd för bedömningen – det finns fortfarande platser kvar i vårens fortbildningar

Utbildningsstyrelsen erbjuder alla lärare och rektorer inom den grundläggande utbildningen samt andra intresserade avgiftsfri fortbildning om bedömning av elevens lärande och kunnande. Det finns fortfarande platser kvar i de fortbildningar som ordnas på finska i april.
Nyheter

Material som skyddas av upphovsrätt får nu användas också inom grundläggande konstundervisning – småbarnspedagogikens och läroanstalternas licenser oförändrade

Avtalen gäller småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildning som leder till en grundexamen. Dessutom gäller de läroanstalter som...
Nyheter

Inloggningslösningen MPASSid har överförts till Utbildningsstyrelsen

Med MPASSid är det lättare att använda tjänster för lärande MPASSid är en lösning för identifieringsförmedling som standardiserar förmedlingen av personuppgifter från utbildningsanordnarens...
Nyheter

Bedömningen i den grundläggande utbildningen våren 2021 – ta del av vår uppdaterade anvisning

Oppimisen ja osaamisen arviointi toteutetaan peruskouluissa myös korona-aikana opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Löydät sivuiltamme päivitetyt ohjeistuksemme arvioinnin tueksi kevätlukukaudelle 2021.
Nyheter

Romernas internationella dag 8.4 är en nationell flaggdag i Finland

Romernas internationella dag har firats sedan år 1990. Helsingfors universitets almanacksbyrå införde romernas nationaldag i almanackan från och med år 2014, då romernas internationella dag också blev en nationell flaggdag i Finland.
Nyheter

För barn och unga rekommenderas mångsidig, ansträngande och rask motion minst en timme per dag enligt ny motionsrekommendation

För alla barn och unga i åldern 7–17 år rekommenderas minst 60 minuter mångsidig, rask och ansträngande motion per dag på ett sätt som är lämpligt för individen, med beaktande av hens ålder. Det här framgår av den nya motionsrekommendationen för barn och unga som undervisnings- och kulturministeriet publicerade den 7 april.
Nyheter

Skyldigheterna som ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar medför har beaktats i våra stödmaterial

Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar trädde i kraft 22.2.2021. Den temporära paragrafen 58 c som ingår i lagen medförde skyldigheter även för anordnarna av småbarnspedagogik och för...
Nyheter

Belönade eTwinning-projekt utvecklade språkkunskaper och lärde deltagarna samarbeta internationellt över nätet

De bästa finländska eTwinning-projekten år 2020 har utsetts. De belönade projekten är "Listen to my radio: Breaking news" av Karkun evankelisen opiston lukio och "Women who changed the world" av Oulun normaalikoulu. I projekten, som har genomförts under coronapandemin, låg fokus på att använda digitala plattformar i internationellt samarbete.
Nyheter

THL:s anvisning som gäller ventilation berör också lokalerna som används för småbarnspedagogik, undervisning och utbildning

Frågor som berör ventilation ska tas i beaktande i lokalerna som används inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, högskoleutbildning...
Nyheter

Den nationella rekommendationen om distansundervisning upphör: beslut ska i fortsättningen fattas lokalt utifrån den regionala situationen

Den rekommendation om distansundervisning som regeringen utfärdade i februari för den grundläggande utbildningens högre årskurser och andra stadiet upphör på måndagen 29.3. Minister Saramo sade 24.3.2021 att beslut om att övergå till distansundervisning i fortsättningen ska fattas lokalt.
Nyheter

Nyheten uppdaterad 4.5.2021: De första ansökningsomgångarna för den nya programperioden inom Erasmus+ har öppnat

Europeiska kommissionen har öppnat de första finansieringsomgångarna för programperioden 2021–2027 inom Erasmus+ den 25 mars 2021. Ansökningstiderna är i maj. Utöver de programområden som är bekanta från tidigare kan man också söka finansiering för nya insatser som ska utveckla det europeiska samarbetet.
Nyheter

Utbildningsstyrelsen har gjort preciseringar i läroplansgrunderna som berör elevhandledningen i den grundläggande utbildningen

Utbildningsstyrelsen har preciserat föreskrifterna som gäller ordnandet av elevhandledning i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. I fortsättningen ska utbildningsanordnaren i läroplanen även besluta och beskriva hur den intensifierade personliga elevhandledningen ordnas samt hur den fortsatta handledningen inför studier efter den grundläggande utbildningen ordnas inom elevhandledningen. Preciseringarna är kopplade till utvidgningen av läroplikten och de lokala läroplanerna som preciseras utifrån dem ska tas i bruk i skolorna från och med 1.8.2021.