Senaste nyheter

Nyheter

Arbetslivskommissionerna: arbetslivsorienteringen behöver fördjupas i yrkesutbildningen

De branschspecifika lägesbilderna som arbetslivskommissionerna har sammanställt över kvaliteten på genomförandet av yrkesprov och bedömningen av kunnandet publicerades i slutet av maj...
Nyheter

Treårigt program ska utveckla kvaliteten och jämlikheten inom yrkesutbildningen

Syftet med utvecklingsprogrammet som genomförs 2020–2022 är att förbättra de studerandes inlärningsresultat och förutsättningar för lärande, att stärka välbefinnandet och samhörigheten, att stöda...
Nyheter

Utbildningsstyrelsens Cygnaeus-pris 2020 tar fasta på verksamhetssätt som främjar delaktighet och tillgänglighet

Cygnaeuspriset, som instiftades av Utbildningsstyrelsens föregångare, Skolstyrelsen, beviljades ursprungligen som ett arbetslivspris. År 2019 började man dela ut priset i nytt format.
Nyheter

Utbildningsstyrelsens enkät ger en övergripande bild av studiematerialen som fanns tillgängliga strax före coronavirusepidemin

Utbildningsstyrelsen utredde i slutet av 2019 lärarnas och tjänsteinnehavarnas synpunkter på dagens läromedel och studiematerial och hur materialen borde se ut i framtiden. Resultatet av den nationella enkäten ger användbar information till exempel för läromedelsförlagen. Enkäten ger också en helhetsbild av vilka läromedel och studiematerial som fanns tillgängliga precis innan coronaviruset bröt ut, och från vilka utgångslägen man införde de avvikande arrangemang som epidemin medförde.
Nyheter

Betydande ökning föreslås fortfarande i Erasmus+-programmets budget

Kommissionens budgetförslag preciserar förslaget som gavs i maj 2018, och därmed även budgeten som planerats för olika samarbetsprogram inom EU. I den nya propositionen föreslås en budget på 24,6 miljarder euro för Erasmus+-programmet.
Nyheter

Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet sänder en vårfesthälsning till alla daghem, skolor och andra läroanstalter

Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet sänder en digital hälsning till alla daghem, skolor och andra läroanstalter med anledning av våravslutningen. Hälsningarna finns till skolornas och läroanstalternas förfogande på undervisnings- och kulturministeriets YouTube-kanal och kan laddas ner på statsrådets bildbank fredagen 29.5 kl. 9. Det står skolor och läroanstalter fritt att använda videomaterialet som ett inslag i sin egen vårfest, både på verksamhetsställen inom småbarnspedagogiken och i skolorna.
Nyheter

Utlandsperioder inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren kan inledas virtuellt

Det internationella samarbetet fortsätter virtuellt. Enligt kommissionens riktlinjer kan studieperioder inledas virtuellt och det är möjligt för deltagarna att fortsätta studierna på plats i värdlandet sedan då situationen tillåter det. Möten och träffar inom utvecklingsprojekten kan också ordnas med digitala förbindelser.
Nyheter

Skolornas arbetstider och lov läsåret 2020–2021

De flesta kommuner har på sina webbplatser publicerat information om det kommande läsårets arbetstider och lov inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasierna och yrkesläroanstalterna samt vuxengymnasierna. I så gott som alla grundskolor inleds läsåret 2020─2021 i vecka 32, i de flesta fall den 12 augusti 2020. Skolåret avslutas lördagen den 5 juni 2021.
Nyheter

Efter återgången till närundervisning – iakttagelser till stöd för anordnarna av grundläggande utbildning och småbarnspedagogik

Inom småbarnspedagogiken och i skolorna ska man fortfarande aktivt förebygga att coronaviruset sprids. Ta del av Utbildningsstyrelsens material som utarbetats som stöd för ordnandet av den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken.
Nyheter

Läroanstalternas huvudmän inom det fria bildningsarbetet kompenseras för inkomstbortfall på grund av coronavirusepidemin ─ ansökan öppnar 20.5.2020

Statsunderstöd beviljas till ett belopp av sammanlagt 21,5 miljoner euro. Understöd kan beviljas huvudmän för sådana läroanstalter inom det fria bildningsarbetet för vilka undantagssituationen som...
Nyheter

Anvisningarna om frånvaro i den grundläggande utbildningen från och med 14.5 har preciserats

I den grundläggande utbildningen har man från och med den 14 maj 2020 i sin helhet återgått till att följa den lagstiftning som råder under normala förhållanden. Vad gäller frånvaro är grundprincipen...
Nyheter

Läskunnigheten stärks genom nätverkssamarbete: Läsrörelsen öppnar två ansökningshelheter för statsunderstöd för att utveckla läskunnigheten

Läsrörelsen vid Utbildningsstyrelsen utvidgar sin verksamhet genom att öppna två ansökningar för statsunderstöd för att främja läskunnigheten. Statsunderstöd utlyses totalt till ett belopp av ungefär en miljon euro. Syftet med statsunderstöden är att arbetet för att främja läskunnigheten bättre ska kunna integreras som en del av kommunernas och gemenskapernas verksamhet, samt att utveckla samarbetet mellan olika aktörer.
Nyheter

Nya tidtabeller i vårens gemensamma ansökningar till högskolor

Tidsgränsen för publiceringen av antagningsresultaten i den andra gemensamma ansökan flyttas fram med en vecka. Samtliga resultat publiceras senast onsdagen den 15 juli 2020. Också tidsgränsen för...
Nyheter

Att komma ihåg från och med 14.5 när den grundläggande utbildningen, småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen börjar

Vad ska man beakta när man förbereder sig på att eleverna återgår till närundervisningen ännu under denna vårtermin? Hur ska undervisningen och förskoleundervisningen, samt småbarnspedagogiken ordnas så att man beaktar hälsomyndigheternas anvisningar om att hindra smittspridningen?
Nyheter

Avvecklingen av begränsningarna som utfärdats på grund av coronavirusepidemin fortsätter

Enligt statsrådets beslut den 4 maj 2020 ska begränsningarna av skyldigheten att ordna utbildning som utfärdats med stöd av beredskapslagen avvecklas från och med den 14 maj 2020 inom grundläggande...
Nyheter

Världens största föräldrakväll: distansskolan gav upphov till oro över barnens ork men medförde också närvarande föräldrar

Under Världens största föräldrakväll delade föräldrar och vårdnadshavare med sig av sina erfarenheter av skolgången och distansundervisningen under undantagsförhållandena. Evenemanget förde samman fler än 8 000 föräldrar och vårdnadshavare.
Nyheter

De begränsningar och avvikande arrangemang som utfärdats på grund av coronavirusepidemin avvecklas inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen från och med 14.5.2020

Statsrådet har igår fastställt att begränsningarna som utfärdats på grund av coronavirusepidemin ska avvecklas inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen från och med den 14 maj 2020. Statsrådet fastställer inom de närmaste dagarna riktlinjerna för de övriga utbildningsformerna.
Nyheter

Utbildningsstyrelsen ger anvisningar utgående från statsrådets beslut

Våra anvisningar grundar sig på regeringens beslut, med vilka närundervisningen för närvarande har begränsats i skolorna och läroanstalterna. Syftet med alla begränsningar och rekommendationer är att...
Nyheter

Världens största föräldrakväll direktsänds på nätet 28.4.2020 kl. 18 – Välkommen!

Vi bjuder in alla föräldrar och vårdnadshavare till Världens största föräldrakväll som direktsänds på nätet den 28 april 2020 klockan 18–19
Nyheter

Begränsningsåtgärderna på grund av coronaviruset fortsätter fram till den 13 maj 2020

Utbildningsstyrelsen har preciserat sina anvisningar i enlighet med regionförvaltningsverkens och statsrådets beslut.