Senaste nyheter

Nyheter

Utbildningsstyrelsen har gjort preciseringar i läroplansgrunderna som berör elevhandledningen i den grundläggande utbildningen

Utbildningsstyrelsen har preciserat föreskrifterna som gäller ordnandet av elevhandledning i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. I fortsättningen ska utbildningsanordnaren i läroplanen även besluta och beskriva hur den intensifierade personliga elevhandledningen ordnas samt hur den fortsatta handledningen inför studier efter den grundläggande utbildningen ordnas inom elevhandledningen. Preciseringarna är kopplade till utvidgningen av läroplikten och de lokala läroplanerna som preciseras utifrån dem ska tas i bruk i skolorna från och med 1.8.2021.
Nyheter

Världens största lärarkväll 24.3.2021 – Lärare, hur mår du?

Vi bjuder in alla lärare, ledare och övrig personal inom småbarnspedagogiken och vid skolorna och läroanstalterna att delta i Världens största lärarkväll den 24 mars klockan 18. Kom med och dela dina erfarenheter från det gångna året och ta del av anföranden om ork och välbefinnande.
Nyheter

Exceptionella undervisningsarrangemang – information om distansundervisning och hemundervisning

Som en del av den partiella nedstängningen enligt statsrådets beslut har årskurserna 7–9 genom beslut som utfärdats av de regionala smittskyddsmyndigheterna och utbildningsanordnarna övergått till distansundervisning på de områden som befinner sig i samhällsspridnings- och accelerationsfasen. Om epidemiläget kräver det är det också möjligt att övergå till exceptionella undervisningsarrangemang, såsom distansundervisning, efter ett beslut av den regionala smittskyddsmyndigheten.
Nyheter

Ny utredning om undervisning som ordnas enligt verksamhetsområde: Varierande verksamhetssätt för att följa upp framstegen i lärandet

Utbildningsstyrelsen har publicerat en utredning om bedömningen och uppföljningen av framstegen i lärandet i undervisning som ordnas enligt verksamhetsområde. I utredningen beskriver speciallärare hur lärandet framskrider hos deras elever och hur de följer upp elevernas framsteg i undervisning enligt verksamhetsområde. Av utredningen framgår att elevernas framsteg i lärandet följs upp sporadiskt och osystematiskt och att det nästan inte alls finns gemensamma principer för observationer och dokumentation.
Nyheter

Distansstudier på andra stadiet och stöd för de studerandes välbefinnande

Regeringen beslutade den 25 februari 2021 att den grundläggande utbildningens högre årskurser samt andra stadiets läroanstalter på områden som befinner sig i samhällsspridnings- och accelerationsfasen styrs till att övergå till distansundervisning den 8–28 mars. På grund av epidemisituationen ordnar en del av läroanstalterna på andra stadiet redan nu undervisningen på distans, och därför medför beslutet om att övergå till distansundervisning i praktiken åtgärder endast för en del utbildningsanordnare. Utbildningsanordnarna beslutar om övergången till distansundervisning i enlighet med den lagstiftning som råder under normala förhållanden.
Nyheter

Nyare och mer heltäckande statistik om gymnasiestudier i statistiktjänsten Vipunen

I Utbildningsstyrelsens statistiktjänst Vipunen uppdateras och publiceras nu varje månad uppgifter om antalet studerande som deltar i gymnasieutbildning. Till skillnad från tidigare finns det nu...
Nyheter

Ansökningstiden till utbildning efter den grundläggande utbildningen förlängs fram till 7.4

Undervisnings- och kulturministeriet har beslutat att förlänga ansökningstiden till utbildningarna som följer efter den grundläggande utbildningen fram till 7.4. Läropliktsåldern stiger från och med 1...
Nyheter

Checklista för övergången till distansundervisning vid de högre årskurserna i den grundläggande utbildningen

Regeringen beslutade den 25 februari 2021 att den grundläggande utbildningens högre årskurser samt andra stadiet på områden som befinner sig i samhällsspridnings- och accelerationsfasen styrs till att övergå till distansundervisning den 8–28 mars.
Nyheter

Vårt stödmaterial underlättar även vid övergången till distansundervisning från och med den 8 mars

Regeringen beslutade den 25 februari att den grundläggande utbildningens högre årskurser samt andra stadiet på områden som befinner sig i samhällsspridnings- och accelerationsfasen hänvisas till att övergå till distansundervisning under tiden 8–28 mars. Även på dessa områden ska de lägre årskurserna i den grundläggande utbildningen, förskoleundervisningen, elever med särskilt stöd och i förberedande undervisning fortsätta med närundervisning.
Nyheter

Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar medför skyldigheter också för utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik

Riksdagen godkände 19.2.2021 lagen om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar. Lagen (147/2021) trädde i kraft 22.2.2021. Den temporära paragrafen 58 c som ingår i lagen, och där...
Nyheter

Majoriteten av högskolornas studerandeutbyten ställs in också under vårterminen

På grund av coronaviruspandemin har högskolorna blivit tvungna att även ställa in största delen av de studerandeutbyten som var planerade för vårterminen. I synnerhet antalet studerande som reser från Finland på utbyte blir lägre än man tidigare förutsett. Däremot har den virtuella mobiliteten börjat öka, då allt flera studerande genomför sina utbytesstudier på distans i sitt hemland.
Nyheter

Observera att vi svarar på frågor angående coronavirus på adressen info@oph.fi

Infon är till för utbildningsanordnare, skolor och personer verksamma inom småbarnspedagogik. Observera att infons svar grundar sig på den information som fanns tillgänglig i svarande stund och på de...
Nyheter

I år ordnades Educa digitalt – du hinner ännu se inspelningen av det mångsidiga mässprogrammet!

Det stora utbildningsevenemanget Educa ordnades i år via nätet den 29–30 januari. Under de två dagarna hade Educa totalt 15 649 besökare.
Nyheter

Inom grundläggande konstundervisning ska man nu följa den nya rekommendationen för hobbyverksamhet

Enligt de anvisningar som undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd gett 2.2.2021 ska man inom den grundläggande konstundervisningen iaktta den nya rekommendationen som gäller hobbyverksamhet.
Nyheter

Utbildningsstyrelsen stöder verkställandet av den utvidgade läroplikten: nya stödmaterial, evenemang och en infoadress

Skyldigheten att söka till och fortsätta vid utbildning på andra stadiet gäller i praktiken de unga som går i årskurs 9 i den grundläggande utbildningen våren 2021. Den utvidgade läroplikten gäller...
Nyheter

Inom Erasmus+ beviljades coronaunderstöd på nästan 5 miljoner euro till finländska organisationer

Finländska organisationer tilldelades totalt 4,7 miljoner euro i EU-finansiering för att stödja åtgärder som främjar återhämtningen från coronakrisen i samarbete med internationella samarbetspartner. Med en extra finansieringsomgång för strategiska partnerskapsprojekt inom programmet Erasmus+ understöddes sammanlagt 24 projekt som leds av finländska aktörer.
Nyheter

Grunderna för läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning har publicerats

Utbildningsstyrelsen har publicerat grunderna för läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning. Grunderna som nu publiceras riktar sig till dem som deltar i försöket, det vill säga slumpmässigt utvalda kommuner och verksamhetsställen. Grunderna baserar sig på Grunderna för förskoleundervisningens läroplan (2014), men de har till behövliga delar bearbetas så att de lämpar sig för försöket. Undervisnings- och kulturministeriet genomför ett försök med tvåårig förskoleundervisning som inleds 1.8.2021. I försöket deltar även 5-åriga barn, till skillnad från den ettåriga förskoleundervisningen där barnen ofta är 6 år gamla.
Nyheter

Utlåtanden begärs om grunderna för utbildning som handleder för examensutbildning (HUX)  

I utbildningen som handleder för examensutbildning (HUX) bildar den grundläggande utbildningens påbyggnadsundervisning (årskurs 10), utbildningen som förbereder för gymnasieutbildning (LUVA) och...
Nyheter

En delrapport om kommunala sektorn publicerades inom ledarskapsundersökningen

Bildningsarbetsgivarna, Utbildningsstyrelsen och Kommunförbundet har i oktober 2020 i en omfattande enkät utrett ledarskapet inom fostran, utbildning och forskning. Som en fortsatt analys av utredningen har Kommunförbundet i samarbete med Utbildningsstyrelsen låtit göra en delrapport som granskat svaren från de chefer som arbetar i kommunerna och i organisationer med kommunbakgrund
Nyheter

Situationen med coronaviruset stärkte det virtuella samarbetet mellan läroanstalterna på andra stadiet och deras internationella partner

Coronapandemin medförde att landsgränser stängdes, samtidigt som den internationella verksamheten inom utbildningssektorn ändrades då till exempel den internationella mobiliteten upphörde nästan helt och hållet. En del av verksamheten kunde ändå fortsätta genom virtuellt samarbete. I en färsk utredning som Utbildningsstyrelsen har gjort redogörs närmare för hur situationen sett ut i läroanstalterna på andra stadiet under våren och hösten 2020.