Senaste nyheter

Nyheter

Programmet Nylitteracitet utarbetar beskrivningar för att stödja undervisningen som berör digitala färdigheter

Vid Utbildningsstyrelsen har inletts ett nytt utvecklingsprogram, Nylitteracitet, som har som mål att stärka den digitala kompetensen bland barn och unga inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. I början av inkommande år färdigställs beskrivningar för god pedagogisk verksamhet och beskrivningar av hur eleven kan visa sitt kunnande. Beskrivningarna ska fungera som stöd för undervisningen som berör digitala färdigheter.
Nyheter

Förändrar coronaepidemin skolan? – Lyssna på det senaste avsnittet i Utbildningsstyrelsens podcast

Distansundervisningsperioden på våren gav mera information om elevernas olika inlärningsstilar och skolans gemenskapsfrämjande betydelse i samhället. Den framhävde också vikten av digitala färdigheter...
Nyheter

Arbetshälsoinstitutet har publicerat anvisningar om förebyggande av exponering för coronaviruset bland anställda vid daghem och skolor

Arbetshälsoinstitutet har publicerat anvisningar om att förhindra exponering för coronaviruset. Anvisningarna riktar sig till daghemmen och skolorna samt till andra arbetsplatser där man ordnar småbarnspedagogik och undervisning i enlighet med lagen om småbarnspedagogik och lagen om grundläggande utbildning.
Nyheter

I tjänsten Finna.fi hittar du nu även öppna läromedel

I söktjänsten Finna.fi som sammanställer vetenskapligt och kulturellt material i Finland finns även nu öppna läromedel. Det är fritt fram att använda läromedlen för att utveckla det egna kunnandet, för studier eller i lärarnas arbete.
Nyheter

Coronaviruset har försvårat situationen för utbytesstuderande och för dem som kommit till Finland för att avlägga examen

Coronaviruset har haft en betydande inverkan på högskolornas internationella studerandemobilitet. Utbildningsstyrelsen har under årets gång med flera enkäter utrett i vilken mån och med hurdana arrangemang mobiliteten genomförs. Den senaste enkäten visar att coronapandemin har försvårat situationen på många sätt, inte bara för utbytesstuderande, utan även för utländska studerande som avlägger en examen vid högskolorna.
Nyheter

Projekt för distansundervisning i samiska belönades med Cygnaeus-priset 2020

Årets mottagare av Cygnaeus-priset belönades måndagen den 23 november. I år gick priset till ett projekt som utnyttjar digitala förbindelser i undervisningen i samiska. I valet av årets vinnare betonades särskilt verksamhetssätt som främjar delaktighet, tillgänglighet och inklusion samt mod att använda nya undervisningsmetoder.
Nyheter

Du kommer väl ihåg: på vår webbplats hittar du information och stödmaterial för olika situationer som coronavirusepidemin orsakar

Stödmaterialen och rekommendationerna grundar sig på THL:s och undervisnings- och kulturministeriets rekommendationer och anvisningar. På våra sidor hittar du stödmaterial för olika situationer, såsom...
Nyheter

Skolgymnastiken är särskilt viktig under coronaepidemin

Forskning visar att den fysiska aktiviteten bland skoleleverna har minskat under coronaepidemin. I den här situationen får skolgymnastiken en ännu större roll. I skolorna kan man ordna mångsidig gymnastikundervisning trots begränsningarna som coronaviruset medför. Anvisningar om hur undervisningen ordnas på ett tryggt sätt hittar du bland Utbildningsstyrelsens vanliga frågor om coronaviruset.
Nyheter

En bra och trygg skoldag hjälper barn och unga att se positivt på framtiden

Under världens största föräldrakväll diskuterades faktorer som skapar en bra skoldag, betydelsen av kamratrelationer och hur man stärker barnens och de ungas framtidstro. Sammanlagt dryga 3 000 föräldrar till skolelever följde med kvällens streaming och deltog i diskussionen.
Nyheter

Coronaviruset förutsätter specialarrangemang vid fester i slutet av året

Det är möjligt att ordna fester inom småbarnspedagogiken samt i skolorna och läroanstalterna, om det går att iaktta de gällande rekommendationerna och om det lokala epidemiläget tillåter arrangemangen. Beslut om att ordna fester och dylika evenemang fattas lokalt. Närmare anvisningar om ordnandet av fester i skolor och läroanstalter hittar du bland våra vanliga frågor som berör coronaviruset.
Nyheter

EU:s uppföljningsrapport över utbildning 2020: Finland hör till jämförelsens mönsterelever, men det finns också rum för förbättring

Education and Training Monitor jämför EU-ländernas utbildningssystem och hur de utvecklats. Målet för uppföljningen är att främja diskussionen om utbildningens nyckelteman och ta fram information som...
Nyheter

Utbildningsstyrelsens organisation förändras 1.1.2021

Utbildningsstyrelsen har haft sin nuvarande organisationsform sedan år 2017, då Utbildningsstyrelsen och Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete (CIMO) slogs samman till ett gemensamt ämbetsverk.
Nyheter

Läsfadder-kampanjen betonar läsningens betydelse och strävar efter att stärka barnens läsfärdighet

I dag inleds Läsfadder-kampanjen vars frontfigurer är undervisningsminister Li Andersson och vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko. Med kampanjen, som är en gemensam satsning av Läsrörelsen...
Nyheter

Programmet Erasmus+ fick tilläggsfinansiering – budgetavtal möjliggör att det nya programmet kan inledas

En preliminär överenskommelse om EU:s nya finansieringsram för sju år framåt ger Erasmus+ -programmets budget ett tillskott på 2,2 miljarder euro. Budgetavtalet möjliggör att det nya programmet kan inledas som planerat inkommande år.
Nyheter

Enkät visar att man vill stärka de kommunikativa färdigheterna i skolorna

Av enkätsvaren framgår att lärarna behöver konkreta och tydliga verksamhetsmodeller för att lösa meningsskiljaktigheter och motsättningar men även för att upptäcka och förebygga dem. Modeller och...
Nyheter

Europeiska veckan för yrkesskicklighet 2020 tar fasta på yrkeskunnandets betydelse i livet, arbetskarriären och samhället

Europeiska veckan för yrkesskicklighet (European Vocational Skills Week) 9–13.11 är en temavecka som firas årligen på initiativ av Europeiska kommissionen och då olika aktörer inom yrkesutbildningen lyfter fram yrkeskunnandet och dess betydelse i en värld som förändras i snabb takt. Årets teman är hållbar utveckling och digitalisering.
Nyheter

Grunderna för läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning skickas på remiss 10.11

Utbildningsstyrelsen publicerar ett utkast till grunder för läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning. Avsikten är att försöket ska genomföras åren 2021–2024. Försöket bereds vid...
Nyheter

THL ger den senaste informationen om exponeringar, smittspridning och rekommendationer - du hittar länkarna på våra sidor

Vi vill påminna om att den allra senaste informationen om hälsovårdssektorns coronarelaterade anvisningar finns på THL:s webbplats. Rekommendationerna grundar sig på en modell med tre faser och är indelade i en utgångsnivå, en accelerationsfas och en spridningsfas.
Nyheter

Världens största föräldrakväll 12 november klockan 18: En bra skoldag!

Under världens största föräldrakväll får föräldrarna dela med sig av sina synpunkter på barnens och de ungas framtid – både vad gäller möjligheter och orosmoment. Under kvällen diskuterar vi vad som gör en bra skoldag och hur man genom samarbetet mellan hemmet och skolan kan stärka skolelevernas välbefinnande och framtidstro. Välkommen med!
Nyheter

Erasmus+ -programmets coronaunderstöd för utvecklingsprojekt intresserade finländarna

Finländska organisationer har ivrigt sökt EU-finansiering för åtgärder som stödjer återhämtningen från coronakrisen och som planeras tillsammans med de europeiska samarbetsparterna. Understöden har beviljats i samband med en extra ansökningsomgång för Erasmus+ -programmets strategiska partnerskapsprojekt. För finländarna fanns totalt 3,4 miljoner euro att söka. Beslut om finansieringen utlovas vid årsskiftet.