Senaste nyheter

Nyheter

Månadens statistik: I Finland avviker utvecklingen av kostnaderna för utbildning per studerande från de andra OECD-länderna

I nästan alla OECD-länder utvecklades kostnaderna för utbildningen under åren 2012–2017 så att beloppet som användes per studerande ökade varje år. I Finland minskade ändå summan per studerande. År 2017 hade vi de lägsta utbildningskostnaderna per studerande i Norden, men de var ändå högre än genomsnittet bland OECD-länderna. Det här framgår av statistikrapporten Education at a Glance som publicerades av OECD i september.
Nyheter

Handboken om antimobbningsarbete i skolor och läroanstalter finns nu också på svenska

Utbildningsstyrelsens nya handbok i att förebygga och hantera mobbning i skolor och läroanstalter har publicerats på svenska. Varje medlem i skol- eller läroanstaltsgemenskapen ska känna igen mobbning och dess olika former samt känna till gemenskapens praxis för hur man ingriper i situationer där det förekommer mobbning.
Nyheter

Arbetet med den utvidgade läroplikten framskrider – vi förbereder anvisningar och stöd

Statsrådet överlämnade torsdagen 15.10 en proposition till riksdagen om att läroplikten utvidgas till 18 år. Lagen avses träda i kraft 1.8.2021 och skulle första gången gälla unga som avslutar den...
Nyheter

Nationell enkät kartlägger ungas färdigheter för entreprenörskap

Vilka entreprenörskapsfärdigheter har dagens unga? Det vill man kartlägga med hjälp av en nationell undersökning om färdigheterna för entreprenörskap, Ysimittari.
Nyheter

Coronaviruset inverkar på avläggandet av språkexamina: i fortsättningen kan anmälan flyttas framåt endast en gång

Situationen med coronaviruset har medfört utmaningar i avläggandet av allmänna språkexamina. Inom det allmänna språkexamenssystemet gör man sitt bästa för att så många som möjligt som behöver ett intyg över språkkunskaper ska kunna avlägga examen snarast möjligt. Ett intyg över språkkunskaper kan behövas till exempel vid ansökan om finskt medborgarskap eller då man söker en arbets- eller studieplats. Kunskaper i finska och svenska kan förutom med en allmän språkexamen även påvisas genom statsförvaltningens språkexamen.
Nyheter

I framtiden behövs mångsidigt kunnande inom vattensektorn

En arbetsgrupp bestående av sakkunniga inom olika branscher utreder i en färsk rapport (på finska, Vesi vanhin voitehista. Vesialan tulevaisuuden osaamistarpeet) vilka kunskaper och färdigheter som...
Nyheter

Läroplanslabb stödjer det lokala läroplansarbetet

De nya grunderna för gymnasiets läroplan tas i bruk i augusti 2021. Utbildningsstyrelsen ordnar stöd för det lokala läroplansarbetet under vinterperioden 2020-2021. De gemensamma läroplansgrunderna främjar en jämlik undervisning i hela landet.
Nyheter

Statistik för 2019: Allt färre studerande inom yrkesutbildningen deltar i utlandsperioder, men de som deltar upplever perioderna som betydelsefulla

Enligt Utbildningsstyrelsens statistik minskade studerandemobiliteten inom yrkesutbildningen år 2019 med nästan en femtedel jämfört med året innan. Även om antalet finländska studerande som åker utomlands minskar, visar en färsk utredning ändå att de studerande på många sätt upplever att de haft nytta av sin utlandsperiod. Antalet utlandsperioder kommer att minska ytterligare på grund av coronavirusepidemin. Det virtuella samarbetet håller också på att bli en allt viktigare del av läroanstalternas internationella verksamhet. Utbildningsstyrelsen kartlägger för närvarande på vilka sätt det virtuella samarbetet genomförs i läroanstalterna och hurdant kunnande det redan finns.
Nyheter

Kostnaderna för yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen fortsatte stiga en aning

Uppgifterna om kostnaderna för utbildning på andra stadiet har publicerats i en färsk rapport som grundar sig på de uppgifter som Utbildningsstyrelsen och Statistikcentralen årligen samlar in. Även...
Nyheter

Bekanta dig med de sex finalisterna till Cygnaeus-priset 2020!

Ansökan om nomineringar till årets Cygnaeus-pris lockade 20 stycken beaktansvärda kandidater inom den utsatta ansökningstiden. Bland dem har tävlingsjuryn som består av sakkunniga från Utbildningsstyrelsen valt ut sex finalister. Här presenterar vi nu kandidaterna som tagit sig till final.
Nyheter

Grunderna för folkhögskolornas läroplan skickas på remiss

Utbildningsstyrelsen publicerade utkastet till grunderna för läroplanen för utbildning som riktar sig till läropliktiga på sin webbplats 7.9.2020. Grunderna har bearbetats utifrån kommentarerna som...
Nyheter

THL har uppdaterat sina anvisningar om karantänstid

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har uppdaterat sina anvisningar som gäller karantäns- och isoleringstid i anslutning till coronaviruset. Ändringarna träder i kraft måndagen den 12 oktober 2020.
Nyheter

Läsrörelsen beviljade en miljon euro för att främja läskunnighet

Läsrörelsens uppgift är att främja läskunnighet på ett nationellt plan enligt de riktlinjer som fastställts av Läskunnighetsforumet som undervisnings- och kulturministeriet tillsatt. Målsättningen är...
Nyheter

Stöd för demokratifostran finns nu på svenska

En stark mediekompetens är idag en viktig del av resiliens. Bland annat det här visar publikationen Att bygga resiliens – Stöd för demokratifostran som nu har publicerats också på svenska.
Nyheter

TALIS 2018: Skolorna främjar samarbete mer än tidigare

Läraryrket uppskattas fortfarande i samhället och lärarnas erfarenheter visar att det råder en god gruppanda i skolorna i Finland. Lärarnas tillfredsställelse med sin arbetsmiljö håller ändå på att minska. Uppgifterna framgår av OECD:s TALIS-undersökning (Teaching and Learning International Survey).
Nyheter

Barns, ungas och lärares synpunkter på hur man kan lösa konflikter samlas in med webbenkät

I enkäten får deltagarna reflektera över situationer i skolvardagen, skolresor och hobbyer samt över olika situationer i hemmet och på fritiden. Var stöter de unga på motsättningar och...
Nyheter

Programmet under de gamlas dag ska planeras med hänsyn till deltagarnas trygghet

De gamlas dag är en av de mest betydelsefulla gemensamma traditionerna i gymnasierna. Till dagen hör även de gamlas dans, som man ofta börjar öva inför redan på hösten.
Nyheter

THL har uppdaterat sina rekommendationer om användningen av ansiktsmasker – rekommendationer för skolorna och läroanstalterna ges lokalt

THL:s rekommendationer har uppdaterats med anvisningar för situationer där antalet smittade ökar eller där epidemin sprids. I de uppdaterade rekommendationerna som gäller användningen av ansiktsmasker finns även skolorna och läroanstalterna med.
Nyheter

THL har uppdaterat sina rekommendationer som gäller användning av ansiktsmasker – vi uppdaterar vårt eget stödmaterial så fort som möjligt

THL:s rekommendationer har uppdaterats med anvisningar för situationer där antalet smittade ökar eller där epidemin sprids. Anvisningarna är avsedda för de regionala myndigheterna att tillämpa då de...
Nyheter

Den Europeiska språkdagen firas den 26 september

I Europa talar man över 200 språk och varje språk är värdefullt. Mångsidiga språkkunskaper och språklig medvetenhet betonas också i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen...