Senaste nyheter

Nyheter

Den Europeiska språkdagen firas den 26 september

I Europa talar man över 200 språk och varje språk är värdefullt. Mångsidiga språkkunskaper och språklig medvetenhet betonas också i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen...
Nyheter

Ansök om praktikperiod utomlands via Utbildningsstyrelsen

Högskolestuderande och nyutexaminerade kan söka till Utbildningsstyrelsens EDUFI-praktikplatser 15–29.9.2020. Praktikperioderna är mellan 3 och 10 månader långa och inleds i början av år 2021.
Nyheter

Årets bästa eTwinning-projekt har utsetts

Finlands eTwinning-team har belönat Kummun koulu i Outokumpu och Säynätsalon yhtenäiskoulu i Jyväskylä för årets bästa eTwinning-projekt. I de belönade projekten genomfördes alla delar som ingår i ett lyckat eTwinning-projekt.
Nyheter

Europeiska idrottsveckan uppmuntrar till fysisk aktivitet

Europeiska idrottsveckan (European Week of Sport) firas för sjätte gången den 23 till 30 september 2020. På grund av coronavirusepidemin ligger fokus för årets idrottsvecka på mindre evenemang som även delvis kan genomföras virtuellt.
Nyheter

Bildningsarbetsgivarna, Utbildningsstyrelsen och Kommunförbundet gör tillsammans en utredning om ledarskapet inom småbarnspedagogiken, utbildningsväsendet och forskningssektorn

Syftet med enkätundersökningen är att kartlägga hur chefsidentiteten hos ledare inom småbarnspedagogiken, utbildningsväsendet och forskningssektorn i Finland ser ut i en verksamhetsmiljö som...
Nyheter

THL:s och UKM:s rekommendation till utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik under coronaepidemin har uppdaterats – fortfarande viktigt med förebyggande åtgärder

THL:s och UKM:s rekommendation till utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik under coronaepidemin har uppdaterats. Ändringarna som gjorts i rekommendationen är inte stora: Den information som tidigare funnits i rekommendationen om bland annat coronatestning och praktiska arrangemang som tydligt hör till hälsovårdens område har tagits bort. I fortsättningen länkar man istället till THL:s sida Barn och coronavirus, där man hittar den senaste uppdaterade informationen.
Nyheter

OECD:s Education at a Glance: I Finland lockar yrkesutbildningen människor i alla åldrar

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD har publicerat sin årliga rapport där man jämför olika utbildningssystem, Education at a Glance. I publikationen granskas bland annat uppgifter om utbildningsnivån, deltagandet i utbildning, utbildningens kostnader, anordnandet av utbildning och undervisning samt antalet högskoleutbildade och deras sysselsättningsgrad i OECD:s medlemsländer och enskilda partnerskapsländer. Det särskilda temat för årets jämförelse var yrkesutbildningen. Uppgifterna är i huvudsak från år 2018.
Nyheter

Erkännande av examen som avlagts utomlands kan nu sökas via nätet

Det är nu möjligt att med en elektronisk blankett i Studieinfo ansöka om ett beslut om erkännande av en examen som avlagts utomlands. Den nya tjänsten togs i bruk 7.9.2020.
Nyheter

De första grunderna för läroplanen för folkhögskolorna kan kommenteras

Utbildningsstyrelsen utarbetar grunderna för läroplanen som en del av regeringens förslag till utvidgningen av läroplikten. Grunderna som nu har utarbetats träder i kraft om riksdagen godkänner...
Nyheter

Högskolorna uppskattar: antalet studentutbyten blir långt ifrån det normala under höstterminen

De finländska högskolornas studentutbyten fortsätter höstterminen 2020, men coronasituationen har medfört att både antalet utbytesstuderande som kommer till Finland och som åker från Finland har minskat och ligger långt ifrån det normala. Högskolorna uppskattar att antalet studerande som åker från Finland utgör bara en fjärdedel av antalet studerande som åkte på utbyte förra hösten. Det totala antalet studerande som kommer till Finland är också betydligt lägre än tidigare, men i några högskolor har antalet inkommande studerande till och med ökat.
Nyheter

Ansökan om medlemmar till arbetslivskommissionerna inne på slutrakan – ansökningstiden pågår fram till 15.9

Vi söker 310 medlemmar till sammanlagt 37 arbetslivskommissioner och vi uppmanar alla intresserade att söka. Arbetslivskommissionernas arbete ger insyn i genomförandet av yrkesprov och bedömningen av...
Nyheter

I Varda samlas information om den småbarnspedagogiska verksamheten – vårdnadshavarna kan granska barnens uppgifter från början av september

Informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) erbjuder från och med år 2021 heltäckande information om småbarnspedagogiken. Informationen i Varda kan användas till exempel för arbetet med att utveckla småbarnspedagogiken och som stöd för beslutsfattandet. Vårdnadshavarna kan också granska sina barns uppgifter via tjänsten Min Studieinfo.
Nyheter

Småbarnspedagogiken firas hela veckan – årets tema är Barnets rätt till småbarnspedagogik av hög kvalitet

Småbarnspedagogiken firas med en temavecka 31.8–4.9.2020. Under veckan publicerar vi nytt material som stöd för personalen inom småbarnspedagogik och uppmuntrar personalen till ett kontinuerligt och systematiskt arbete inom småbarnspedagogiken. Veckan öppnas med generaldirektör Olli-Pekka Heinonens hälsning till personalen inom småbarnspedagogiken.
Nyheter

Ansökan om statsunderstöd för En läsande kommun har förlängts till 17.9

Läsrörelsen utmanar alla finländska kommuner att delta i arbetet för att främja läskunnighet. Ansökningstiden för statsunderstödet för Läsrörelsens program En läsande kommun har förlängts fram till 17.9.2020. Sammanlagt 800 000 euro har reserverats för understödet som kan sökas av kommuner och samkommuner. Finansiering beviljas för verksamhet som genomförs av läskunnighetsnätverk som kommunerna bildar.
Nyheter

THL har preciserat rekommendationen som gäller coronatestning för barn med lindriga symtom

Du kan läsa den preciserade rekommendationen här (finns tills vidare enbart på finska): Oireinen lapsi tulee viedä koronatestiin, jos hänellä on uusi hengitystieinfektio tai on syytä epäillä korona...
Nyheter

Skolfreden utlyses för trettionde gången – temat för jubileumsåret är jämlikhet

Skolfred för det nya läsåret utlyses i Åbo den 19 augusti 2020. Evenemanget utgör en del av Skolfredsprogrammet, som äger rum i skolorna under hela läsåret. Eleverna i årets skolfredsarbetsgrupp har valt jämlikhet som skolfredstema.
Nyheter

Höstterminen inleds med närundervisning

Höstterminen i den grundläggande utbildningen inleds runtom i Finland mellan den 11 och den 18 augusti. Utgångspunkten är att undervisningen i grundskolorna inleds som närundervisning. Om situationen så kräver är det ändå möjligt att efter ett beslut som utfärdats med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar övergå till exceptionella undervisningsarrangemang, såsom distansundervisning.
Nyheter

Utbildningsstyrelsen uppdaterar sina anvisningar för utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik

Rekommendationerna publiceras på adressen www.oph.fi/sv/corona vartefter de färdigställs.
Nyheter

Anvisningen som gäller den småbarnspedagogiska verksamheten och att bekanta sig med verksamhetens utrymmen har uppdaterats

Enligt den preciserade anvisningen har barnets vårdnadshavare, eller någon annan person som är viktig för barnet, möjlighet att tillsammans med barnet bekanta sig med småbarnspedagogikens lokaler, barngruppens verksamhet, personalen och de övriga barnen när den nya verksamhetsperioden inleds. Under coronaviruspandemin ska man särskilt fästa uppmärksamhet vid hygienrutiner och att hålla tillräckligt avstånd.
Nyheter

Möjlighet till ny bedömning av vitsorden i vårens IB-examen

Examensproven för International Baccalaureate-examen (IB-examen) våren 2020 ställdes in på grund av coronaläget. Vitsorden i examen beräknades enligt en formel som utarbetats för ändamålet, där man...