Senaste nyheter

Nyheter

Lärarnas utlandsperioder inom Erasmus+ har långvariga effekter i skolorna

De fortbildningsperioder utomlands som EU:s Erasmus+-program erbjuder ger läroanstalterna i Finland konkreta verktyg för att utveckla skolarbetet. En undersökning där man intervjuat lärare och...
Nyheter

Finland får beröm för forskningsbaserad lärarutbildning och för vuxenutbildning

Utmaningar som betonas i rapporten är den höga andelen lärare som är över 50 år samt användningen av informations- och kommunikationsteknologi i undervisningen. Årets rapport lyfter även fram den...
Nyheter

Statsunderstöd för allmänbildande utbildning hösten 2019 – ansökan öppnar den 2 oktober 2019

Statsunderstöden för förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt gymnasieutbildning utlyses hösten 2019 som en gemensam ansökningshelhet, på samma sätt som på våren. Finansiering kan sökas bland annat för verkställandet av gymnasiereformen i gymnasierna samt för tutorlärarverksamheten inom den grundläggande utbildningen.
Nyheter

Var med och fira Europeiska språkdagen den 26 september!

Syftet är att lyfta fram språk och språkinlärning som någonting viktigt, intressant och roligt. Dagen lyfter fram en mängd teman vilka också betonas i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Europeiska språkdagen firas på initiativ av EU och Europarådet sedan 2001 för att främja språkinlärning och språkundervisning.
Nyheter

Framtidens kunskapsbehov har utvärderats branschvis

Prognostiseringsgrupperna inom Prognostiseringsforumet för kunnande (PFK) har gjort en utvärdering av vilket kunnande som kommer att behövas inom olika branscher i framtiden. Forumet har för 33 olika branscher definierat vilka kompetenser som kommer att vara de viktigaste och vilket kunnande som kommer att få en större roll år 2035.
Nyheter

Enkät: Barn och unga trivs i skolan – men ändå finns det mycket kvar att göra

En av de bästa nyheterna är att barnen och de unga tycker om att gå i skolan och att de trivs i skolan. Fler än hälften av eleverna och de studerande uppger att de gärna går i skolan och att de...
Nyheter

OECD-jämförelse: Föräldrarnas utbildningsnivå inverkar på hur högskolestudierna framskrider

Föräldrarnas utbildningsnivå, den studerandes kön och invandrarbakgrund är faktorer som inverkar på valet av utbildningsområde och hur högskolestudierna framskrider. Det här framgår av en jämförelse som gjorts mellan medlemsländerna i organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD. Utredningen fokuserade bland annat på hur jämlikheten förverkligas i högskoleutbildningen.
Nyheter

Utbildningsstyrelsen har kartlagt Erasmus+-aktörernas tankar kring effekter och utvärdering

Utbildningsstyrelsen har i samarbete med Demos Helsinki utrett vilka effekter projekten som beviljats Erasmus+-finansiering har eftersträvat, hur effekterna har utvärderats och hurdant stöd projektaktörerna behöver för att utveckla och utvärdera effekterna.
Nyheter

Tre finländska daghem tävlar om Europeiska kommissionens pris #BeActive Education

Tre finländska daghem tävlar om en utmärkelse i Europeiska kommissionens tävling #BeActive Education. De nominerade daghemmen är Leinelän päiväkoti i Vanda, Hirsimäen päiväkoti i Tavastehus och Ekholmintien päiväkoti i Kouvola. Med utmärkelsen vill kommissionen lyfta fram goda förfaringssätt för att främja fysisk aktivitet och motion inom utbildningssektorn på olika håll i Europa.
Nyheter

Skolfreden utlyses: En godkännande atmosfär är på allas ansvar

Skolfreden utlyses i Kajana den 20 augusti då ungdomarna läser upp utlysningstexten som de själva har skrivit. Evenemanget startar Skolfredsprogrammet för läsåret 2019–2020. Årets tema är ansvar. Följ med evenemanget på webben och bekanta dig med materialen på adressen skolfreden.fi
Nyheter

I oktober firas internationellt samarbete och europeisk identitet

Under det tre dagar långa #ErasmusDay-evenemanget delar man på olika håll i Europa med sig av erfarenheter och lärdomar från Erasmus+-programmets utbildnings-, ungdoms- och idrottsprojekt....
Nyheter

Finalisterna till Cygnaeus-priset har valts – läs mer om de sex kandidaterna

Utbildningsstyrelsens priskommitté bestående av sakkunniga har utsett sex finalister av de 29 förslag som lämnades in. Cygnaeus-priset tilldelas en individ, ett projekt eller ett samfund som har...
Nyheter

Gymnasiereformen och läsning på tapeten under forum för modersmål och litteratur som ordnades 1–2.8

De finskspråkiga lärarna i modersmål och litteratur träffades inför det nya läsåret vid det årliga forumet som ordnats sedan 1997. Forumet är ett samarbete mellan Utbildningsstyrelsen och förbundet för modersmålslärare (ÄOL). Under två dagar behandlades bland annat förnyelserna inom gymnasieutbildningen samt frågor som berör läsning.
Nyheter

Lärare från Suomi-skolorna möts hos Utbildningsstyrelsen

Lärare och förvaltningspersonal från Suomi-skolorna samlas för Suomi-skoldagarna hos Utbildningsstyrelsen 31.7–1.8.2019. I seminariet deltar 80 lärare från 17 skolor runt om i världen.
Nyheter

Disciplinära åtgärder i skolan – frågor och svar om ingripande i olämpligt beteende

Hur kan läraren ingripa vid olämpligt beteende? Det främsta sättet att ingripa vid olämpligt beteende är att läraren diskuterar med eleven. Vilka andra straff kan lärarna använda? I den grundläggande...
Nyheter

Utbildningsstyrelsen deltar aktivt i SuomiAreena

Utbildningsstyrelsen deltar åter i SuomiAreena i Björneborg 15.–19.7. I år är evenemangets teman kompetens och innovationer i framtiden.
Nyheter

De finländska lärarna nöjda med sitt yrkesval

De finländska lärarna i årskurs 7–9 i den grundläggande utbildningen är nöjda med sitt yrkesval och upplever fortfarande att deras yrke uppskattas av samhället. Det är en tydlig skillnad i förhållande till övriga länder och även de övriga nordiska länderna och Estland. Det här framgår av OECD:s internationella lärarundersökning TALIS 2018. Finland deltog första gången i undersökningen år 2013.
Nyheter

Oph.fi, Edu.fi och Cimo.fi förnyas och bildar en enda kundorienterad helhet

Vi förnyar våra webbtjänster för närvarande och i fortsättningen kommer Oph.fi, Edu.fi och Cimo.fi att utgöra en enhetlig helhet på den välbekanta adressen Oph.fi. Där finns i fortsättningen även sidorna som är avsedda för lärare och pedagogisk personal. Engelskspråkigt innehåll finns i fortsättningen på adressen Edu.fi.
Nyheter

Tre finländska skolor har fått titeln eTwinning-skola

Skolor som jobbar aktivt med eTwinning har för andra gången fått en egen titel. Kummun koulu från Outokumpu, Lauttakylän lukio från Vittis och Mäntykankaan koulu från Karleby kan nu stolt presentera sig som eTwinning-skolor. eTwinning hör till EU:s Erasmus+ -program. eTwinning är ett nätverk och ett webbverktyg för internationalisering som för samman skolor, elever och lärare i Europa.
Nyheter

Klimatfrågor kräver kunskap och handling – enkät visar att det upplevs viktigt att lära sig klimatansvar

Utbildningsstyrelsen kartlade med hjälp av en elektronisk enkät vilka erfarenheter och synpunkter det finns då det gäller att lära sig klimatansvar i skolorna och läroanstalterna. Enkäten besvarades av totalt 1 456 personer, av vilka 62 procent var elever och studerande. Det upplevs som viktigt att man lär sig ta ansvar för klimatet och bland annat lärarens kunskaper om klimatfrågor anses ha en betydande roll för lärandet. Resultatet av enkäten kommer att användas inom Utbildningsstyrelsens resultatprogram som strävar efter att göra upp ett åtgärdsprogram för att främja klimatansvaret i utbildningen.