Utvecklingen av utbildnings- och vetenskapspolitik är en central uppgift för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD. OECD utvecklar olika indikatorer och producerar information om utbildningens tillstånd i OECD:s medlems- och partnerländer. Med hjälp av jämförelseinformationen kan man utnyttja kunskap från andra länder för att utveckla utbildningen i det egna landet.

Finland deltar i OECD:s arbete inom utbildningssektorn och har deltagit i flera undersökningar, studier och tematiska utvärderingar, bland annat PISA-, PIAAC- och TALIS-studierna.

OECD producerar också indikatorer för utbildning och publicerar årligen statistikpublikationen Education at a Glance, som omfattar olika delar av utbildningen. I publikationen finns information om bland annat utbildningsnivåer i olika länder, deltagande i utbildning, kostnader, studerandemobilitet, lärare och arrangemang för undervisning.

I publikationen Education at a Glance finns information om utbildning i OECD- och partnerländer


Visste du att

  • i åtta länder, inklusive Sverige, Norge och Danmark, börjar nästan alla barn (minst 95 procent av årskullen) i småbarnspedagogik senast vid tre års ålder 
  • eleverna i Australien och Danmark har flest undervisningstimmar under den grundläggande utbildningen, medan eleverna i Bulgarien och Kroatien har minst
  • den genomsnittliga åldern för studerande inom yrkesutbildningen är högst i Nya Zeeland, Australien och Irland 
  • en klar majoritet (60 procent) av de unga vuxna som avlagt en yrkesinriktad examen är män, endast i Mexiko, Costa Rica och Chile är majoriteten kvinnor 
  • bland nya studerande inom högskoleutbildning är majoriteten (55 procent) kvinnor, på Island är andelen kvinnor hela 62 procent 
  • endast i Japan är majoriteten av lärarna i årskurs 7 till 9 (ISCED 2) män, i de flesta andra länder är kvinnor i klar majoritet 
  • även om utbildningen huvudsakligen är offentligt finansierad, överstiger andelen privat finansiering 30 procent i fem länder 

Källa: Education at a Glance 2023

Vill du veta mer om jämförelserna i Education at a Glance? Mer information:

  • Rapporten och de kompletterande datamaterialen hittar du på OECD:s webbplats här.  
  • Du kan bekanta dig med finskspråkiga utdrag ur rapportens innehåll på Utbildningsstyrelsens webbplats här
  • Presentationsmaterialet från publiceringsevenemanget för Education at a Glance 2023 har publicerats på undervisnings- och kulturministeriets webbplats här.

 

 


Updated