Via justitiekanslersämbetets externa rapporteringskanal kan man rapportera misstänkta oegentligheter i Utbildningsstyrelsens, dess fristående enheters eller statliga läroanstalters verksamhet.

Utbildningsstyrelsen, dess fristående enheter Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU, Studentexamensnämndens kansli och Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (Skols) samt statliga läroanstalter är ansvariga för att deras verksamhet som en del av statsförvaltningen följer lagen. De har förbundit sig att ordna en konfidentiell och ansvarsfull verksamhet i enlighet med god förvaltningssed samt att följa interna tillsyns- och verksamhetsprinciper.

Om du trots dessa misstänker oegentligheter i Utbildningsstyrelsens, dess fristående enheters eller statliga läroanstalters verksamhet kan du rapportera oegentligheten till justitiekanslersämbetets centraliserade externa rapporteringskanal. Oegentligheten kan gälla till exempel offentlig upphandling, skydd av privatlivet och personuppgifter eller överträdelse av bestämmelserna om beviljande, användning eller återkrav av understöd eller statligt stöd. Du kan alternativt också göra rapporten per e-post, post eller muntligen.

Vem kan rapportera?

Utbildningsstyrelsens, dess fristående enheters eller statliga läroanstalters tidigare anställda och tjänstemän, praktikanter, arbetssökande och samarbetspartner kan rapportera misstänka oegentligheter tryggt och konfidentiellt till justitiekanslersämbetets centraliserade kanal.

Ovan nämnda organisationers nuvarande anställda ska i första hand rapportera oegentligheter till Utbildningsstyrelsens interna rapporteringskanal. En anställd eller tjänsteman i anställningsförhållande kan också göra en anmälan till justitiekanslersämbetets kanal om han eller hon har grundad anledning att tro att man på basis av en intern rapport till Utbildningsstyrelsen inte inom utsatt tid har vidtagit de åtgärder som krävs, att man inte effektivt kan ingripa i överträdelsen eller om den anställda upplever att han eller hon riskerar att utsättas för repressalier på grund av rapporten.

Medborgare kan rapportera felaktiga myndighetsförfaranden eller oegentligheter till justitiekanslersämbetet på en klagomålsblankett (se punkten Klagomål). 

Vad ska jag beakta i rapporten och hur gör jag den?

Din rapport kan gälla oegentlighet som du har observerat i samband med ditt arbete och som omfattas av tillämpningsområdet för visselblåsarlagen. Då du gör rapporten behöver det ännu inte finnas konkreta bevis på oegentligheten. Det räcker att du har grundad anledning att tro att dina misstankar stämmer.

Rapporten ska innehålla

  • den rapporterande personens namn och kontaktuppgifter, det vill säga e-postadress, telefonnummer eller adressuppgifter,
  • information om vilken aktör och hurdana oegentligheter rapporten gäller,
  • en närmare redogörelse för oegentligheterna,
  • information om den rapporterande personens ställning i förhållande till föremålet för rapporten.