De centrala statliga styrdokumenten är resultatavtalen och statsbudgeten som fastställs av riksdagen. De viktigaste dokumenten beträffande uppföljningen är bokslutet, särskilt verksamhetsberättelsen, och ministeriets ställningstagande till bokslutet och verksamhetsberättelsen.

Styrdokumenten kan du hämta på våra finskspråkiga webbsidor Suunnittelu ja seuranta.