Työpöytä

Utbildningsstyrelsen utvecklar sin verksamhet för att öka genomslagskraften i samhället. Verksamheten grundar sig på organisationens vision alla kan nå sin fulla potential och mission lärandet som passion, som har tagits fram tillsammans med personalen. Utifrån missionen har man formulerat fyra övergripande resultatmål som beskriver Utbildningsstyrelsens planer för vilka resultat verksamheten ska ha på lång sikt i samhället och med vilka visionen ska uppnås. De övergripande resultatmålen är:

  • jämlikheten inom utbildningen och internationaliseringen ökar
  • välbefinnandet stärks bland alla som lär sig, med särskild fokus på barn och unga
  • kontinuerligt lärande höjer kompetensnivån
  • öppenheten i samhället ökar.

Utifrån resultatmålen har man fastställt fem effektmål: Det gemensamma utvecklingsarbetet och ledarskapet stärks; Välbefinnandet ökar; Internationaliseringen ökar; Kompetensnivån höjs; Jämlikheten och likabehandling inom utbildningen och internationaliseringen ökar.