Mobiliteten inom Erasmus+ kan utöver enskilda högskolor också arrangeras av mobilitetskonsortier som består av högskolor och andra organisationer. Ackrediterade konsortier kan ansöka bidrag för europeisk mobilitet och global mobilitet inom högre utbildning på samma villkor som högskolorna.

Instruktionerna på den här sidan gäller programmperioden 2014 - 2020, så den här sidan kan endast användas som bakgrundsinformation. En ny sida för mobilitet kommer att publiceras när den nya Erasmus+ programmperioden 2021-2027 publiceras.

Ett mobilitetskonsortium är en organiserad sammanslutning av aktörer som har etablerats för att arrangera mobilitet.

Konsortiet är nationellt, det vill säga att alla medlemsorganisationer måste vara verksamma i samma land. Konsortiet måste bestå av minst tre organisationer, av vilka minst två måste vara högskolor. Därtill kan företag eller andra privata eller offentliga organisationer inom arbetslivet eller utbildningssektorn vara konsortiemedlemmar. Konsortiet kan genomföra alla typer av mobilitet, det vill säga student-, praktikant-, lärar- och personalutbyten, eller bara vissa typer.

Ackreditering är ett förfarande där Utbildningsstyrelsen konstaterar att mobilitetskonsortiet är behörigt att ansöka bidrag. Ackrediteringen ger konsortiet rätt att ansöka finansiering från programmet Erasmus+.