Mobiliteten inom Erasmus+ kan utöver enskilda högskolor också arrangeras av mobilitetskonsortier som består av högskolor och andra organisationer. Ackrediterade konsortier kan ansöka bidrag för europeisk mobilitet och global mobilitet inom högre utbildning på samma villkor som högskolorna.

Ett mobilitetskonsortium är en organiserad sammanslutning av aktörer som har etablerats för att arrangera mobilitet.

Konsortiet är nationellt, det vill säga att alla medlemsorganisationer måste vara verksamma i samma land. Konsortiet måste bestå av minst tre organisationer, av vilka minst två måste vara högskolor. Därtill kan företag eller andra privata eller offentliga organisationer inom arbetslivet eller utbildningssektorn vara konsortiemedlemmar. Konsortiet kan genomföra alla typer av mobilitet, det vill säga student-, praktikant-, lärar- och personalutbyten, eller bara vissa typer.

Ackreditering är ett förfarande där Utbildningsstyrelsen konstaterar att mobilitetskonsortiet är behörigt att ansöka bidrag. Ackrediteringen ger konsortiet rätt att ansöka finansiering från programmet Erasmus+.