Under den nya programperioden 2021–2027 erbjuds vuxenutbildningsorganisationer möjligheten att övergå från enskilda projekt till mer planmässig, flerårig och strategisk internationell verksamhet (kurser, job shadowing, undervisningsperiod utomlands). Detta sker genom att ansöka om Erasmus+-ackreditering för den egna organisationen.

Ackrediteringen förutsätter att de deltagande organisationerna har en strategisk plan för internationell verksamhet och mobilitet (Erasmus Plan) där utvecklingsmålen på lång sikt fastställs. När det gäller mobilitet ska man beakta Erasmus-kvalitetskriterierna, som är en del av ansökan. De innehåller olika ämnesområden, såsom projektförvaltning, stöd för deltagarna, eftersträvade lärresultat, verkningar för organisationen och utbyte av erfarenheter.

Ackrediteringsansökan är öppen en gång per år och organisationen beviljas alltid ackrediteringen ända till programperiodens slut. Med ackrediteringen är det möjligt att ansöka om den årliga finansieringen genom ett förenklat ansökningsförfarande från och med våren 2021 under hela den sjuåriga programperioden.