Ett mål för programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren är att öka deltagandet i samhället genom att stödja aktivt medborgarskap samt främja utvecklingen av sociala och interkulturella färdigheter, kritiskt tänkande och medieläskunnighet.
Illustrationsbild om aktivt medborgarskap

Aktivt medborgarskap är ett brett begrepp som kan avse många olika typer av deltagande i samhällelig verksamhet. Enligt vissa definitioner kan aktivt medborgarskap vara småskaligt påverkande i den egna närmiljön, medan det enligt andra definitioner är mångsidigt deltagande i det kulturella, ekonomiska, politiska och samhälleliga livet. Alla definitioner kretsar kring att man hör till någon gemenskap och verkar för dess bästa.

Aktivt medborgarskap anses förutsätta kunskap om och förståelse för samhällets funktion, lagar och institutioner, men därtill behövs också färdigheter och funktionsförmåga som endast teoretisk informationsförmedling och inlärning inte räcker för att utveckla. För att utveckla aktivt medborgarskap måste man stödja medborgarskapets aktiva och upplevelseorienterade dimension, och det lyckas bäst genom själva aktiviteten: genom övning i påverkande, beslutsfattande och samarbete samt genom deltagande i olika projekt och medborgarverksamhet. Inom Europeiska solidaritetskåren och Erasmus+ lär man sig just sådana färdigheter.

Ett mål för programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren är att öka deltagandet i samhället genom att stödja aktivt medborgarskap samt främja utvecklingen av sociala och interkulturella färdigheter, kritiskt tänkande och medieläskunnighet. I programmen prioriteras projekt som ger möjlighet till samhälleligt deltagande och medborgarverksamhet för unga. Inom ungdomssektorn baserar sig verksamheten på Europeiska unionens ungdomsstrategi.

Även ökande av medvetenheten om och förståelsen för frågor som rör Europeiska unionen, EU:s gemensamma värderingar samt principerna om gemenskap och mångfald står i centrum.  Samtidigt vill man stärka känslan av tillhörighet till Europeiska unionen.