Mobilitetsprojekt KA1 inom Erasmus+ och avvikande förfaranden som berör personer som kommer till Finland från Ukraina.

Godkända projekt inom Erasmus+ (KA121 och KA122) kan anpassa sina projektplaner och använda programmets projektbidrag för att ordna mobilitetsperioder i Finland för personer som har flytt undan kriget i Ukraina. Möjligheten att anpassa projektinsatserna gäller endast projekt som godkänts under den nya programperioden, det vill säga år 2021 eller 2022. Alla ändringar ska, med enstaka undantag, följa Erasmus+-programmets regler. Det nationella programkontoret bedömer de föreslagna ändringarna separat för varje fall. 

Även om det skulle genomföras ändringar i projektets mobilitetsinsatser förändras inte det totala understödsbeloppet som beviljats projektet. Det är alltså inte möjligt att höja understödsbeloppet från den redan beviljade summan, med undantag av ackrediterade KA121-projekt.  

Mobiliteten kan vara till exempel:

Personalmobilitet 

 • inbjuden expert 2–60 dagar
 • job shadowing 2–60 dagar
 • undervisning 2–365 dagar
 • mottagande av lärarpraktikant 10–365 dagar 
 • till exempel en deltagare i personalmobilitet som undervisar ukrainsktalande elever i den grundläggande utbildningen och/eller i den förberedande undervisningen. 

Elev- och studerandemobilitet 

Ifall eleven/den studerande saknar studierätt: 

 • långvarig individuell mobilitet 30–365 dagar 
 • kortvarig individuell mobilitet 10–29 dagar

Ifall eleven/den studerande har studierätt men ingen förberedande undervisning erbjuds: 

 • långvarig individuell mobilitet 30–365 dagar 
 • kortvarig individuell mobilitet 10–29 dagar   
 • gruppmobilitet 2–30 dagar 

Erasmus+-behörighetsvillkor för deltagare från Ukraina

 • Elev/studerande: ska vara i läropliktsålder (under 18 år)
 • Personal: personen har under den ryska attacken arbetat vid en organisation inom allmänbildande utbildning i Ukraina eller har lämplig utbildning
 • Inbjuden expert: personen har specialkompetens som motsvarar den mottagande organisationens behov 

Deltagare som befinner sig i Finland eller något annat land

 • Personen kan redan befinna sig i Finland och mobiliteten kan genomföras i Finland 
 • Personen kan komma direkt från Ukraina eller via ett annat land 

Hur man kontrollerar förutsättningarna att delta

Förmånstagaren ska kontrollera deltagarens behörighet att få Erasmus+-bidrag utifrån sådana lämpliga dokument som fastställs i Erasmus+-programmets programhandledning och av det nationella programkontoret. Dylika dokument kan vara till exempel: 

 • elev/studerande: intyg över var man är skriven, studieprestationsutdrag, utdrag ur läroanstaltens studeranderegister, intyg som utfärdats av läroanstalten eller en annan relevant ukrainsk instans
 • personal: lönekvitto, examensbetyg, arbetsavtal, intyg som utfärdats av läroanstalten eller en annan relevant ukrainsk instans

Utbildningsanordnarna kan ändå vara flexibla i fråga om dokumentationen när man försöker säkerställa personens behörighet för att få stipendium.

Regler för finansiering

 • Individuellt bidrag: Enligt Finlands landskategori (Landsgrupp 1)
 • Organisationsbidrag: 500 € 
 • Språkbidrag: max. 300 €/person (kostnaderna verifieras med kvitton)
 • Resebidrag, inkluderingsstöd, kursavgifter, exceptionella stöd: enligt programmets allmänna regler 
 • Deltagarna har automatiskt rätt till inkluderingsstöd. Inkluderingsstödet ska ansökas separat.

Avvikelser i projektförvaltningen  

 • I bedömningen av inlärningsresultat samt vid identifieringen och erkännandet av kunnande som anknyter till mobilitetsperioden ska man följa programmets kvalitetsstandarder. 
 • För att bestyrka dokument som behövs för att intyga deltagandet i mobilitetsperioden är det tillräckligt med den mottagande organisationens underskrift.
 • Det rekommenderas att den mottagande organisationen gör upp ett Learning Agreement-dokument, som deltagaren godkänner med sin underskrift.