Mobilitetsprojekt KA1 inom Erasmus+ och avvikande förfaranden som berör personer som kommer till Finland från Ukraina.

Utbildningsanordnare som genomför mobilitetsinsatser (KA1-VET) kan från och med 11.4.2022 använda projektbidrag som beviljats inom ramen för programmet Erasmus+ för att ordna mobilitetsperioder i Finland för personer som flytt undan kriget i Ukraina. Möjligheten att anpassa projektinsatserna gäller endast projekt som godkänts under den nya programperioden, det vill säga år 2021 eller 2022.

Förmånstagaren ska genomföra mobilitetsperioden i enlighet med målen som fastställts för programmet och för projektet, samt iaktta programreglerna som berör eventuella förändringar som görs i projektet. Erasmus+-bidrag kan inte användas för andra än sådana godtagbara kostnader som definieras i finansieringsreglerna. Det sker inga ändringar i det totala understödsbeloppet som projektet beviljats.   

Erasmus+-behörighetsvillkor:

För att ordna mobilitetsperioder för studerande förutsätts att personen som deltar i mobiliteten vid den tidpunkt då hen lämnat Ukraina har varit inskriven som studerande inom yrkesutbildning i Ukraina. 

För att ordna mobilitetsperioder för personal förutsätts att personen som deltar i mobiliteten vid den tidpunkt då hen lämnat Ukraina har arbetat vid en organisation inom yrkesutbildning i Ukraina eller har lämplig utbildning. 

För att bjuda in expert som en del av en mobilitetsperiod förutsätts att personen har sådan specialkompetens som motsvarar den mottagande organisationens behov. 

Förmånstagaren ska kontrollera deltagarens behörighet att delta utifrån sådana lämpliga dokument som fastställs i Erasmus+-programmets programhandledning och av det nationella programkontoret. Det kan till exempel vara frågan om följande dokument:

  • studerande: intyg över var man är inskriven, studieprestationsutdrag, utdrag ur läroanstaltens studeranderegister, intyg som utfärdats av läroanstalten eller av någon annan relevant ukrainsk instans
  • personal: lönekvitto, examensbetyg, arbetsavtal, intyg som utfärdats av läroanstalten eller av någon annan relevant ukrainsk instans.

Utbildningsanordnarna kan ändå vara flexibla i fråga om dokumentationen när man försöker säkerställa personens behörighet för att få stipendium.

Regler för finansiering:

  • Individuellt bidrag: enligt Finlands landskategori (Landsgrupp 1)
  • Organisationsbidrag: 500 €/person (ErasmusPro, kortare period 350 €)
  • Språkbidrag: max. 300 €/person (kostnaderna verifieras med kvitton)
  • Resebidrag (beräknas utifrån avståndet mellan Ukraina och Finland), inkluderingsstöd, kursavgifter: enligt de allmänna reglerna

Personer som deltar i mobilitet med avvikande arrangemang räknas automatiskt som deltagare som har färre möjligheter än andra (Participants with Fewer Opportunities). Inkluderingsstödet för organisationer är 100 €/person samt eventuellt inkluderingsstöd för deltagaren (verifieras med kvitton).

Deltagarna ingår inte i kvoten (max 20 procent) som fastställts för projekt med global mobilitet.  

Att beakta i genomförandet av mobiliteten: 

  • Utvärderingen av inlärningsresultaten samt identifieringen och erkännandet av kunnande som anknyter till mobilitetsperioden ska genomföras enligt samma kvalitetsstandarder som inom programmet i övrigt.
  • För att bestyrka dokument som behövs för att intyga deltagandet i mobilitetsperioden är det tillräckligt med den mottagande organisationens underskrift.
  • Ett läroavtal, Learning Agreement, görs upp och undertecknas av den mottagande organisationen och deltagaren.

Var i kontakt med kontaktpersonen vid det nationella programkontoret om du behöver ytterligare information för att genomföra mobiliteten.