Kuvituskuva, ryhmässä työskentelyä

RAY (Research-based Analysis and Monitoring of European Youth Programmes) är ett europeiskt forskningssamarbete som fokuserar på forskningsbaserad uppföljning av EU:s ungdomsprogram. RAY undersöker bland annat hur deltagande i programmet påverkar unga och ungdomsarbetare, vad de lär sig och hur programmet har inverkat på dem och deras organisationer.

RAY:s mål är att öka förståelsens av vilka effekter internationellt ungdomsarbete har samt producera information till stöd för europeisk ungdomspolitik. Speciellt inriktar sig RAY på processer och resultat som anknyter till icke-formellt lärande (nonformal learning). 

RAY-forskningsnätverket omfattar 31 länder. RAY-studierna tillämpar kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder och målet är att forskningen ska hålla en hög kvalitet. 

RAY-forskningssamarbetet inbegriper tre forskningsprojekt: uppföljningsstudien RAY Monitoring, långtidsstudien Long-term Effects of Erasmus+ Youth in Action som kartlägger erfarenheter av delaktighet och aktivt medborgarskap bland unga som deltagit i programmet, samt Competence Development and Capacity Building in Erasmus+ Youth in Action som följer upp kompetensutvecklingen och kapacitetsförstärkningen bland ungdomsarbetare som deltagit i programmet.

RAY Monitoring-studien (RAY-MON) samlar med hjälp av enkäter in uppgifter om programmets effekter på deltagarna och projektledarna. Undersökningen använder flerspråkiga enkäter för att resultaten från olika länder ska vara så jämförbara som möjligt. Syftet med enkätundersökningarna är att utreda EU-ungdomsprogrammets effekter och tillgänglighet samt att samla information om vad programdeltagarna har lärt sig.

Studien Long-term Effects of Erasmus+ (RAY-LTE) fokuserar på att analysera hur delaktighet och aktivt medborgarskap genomförs i EU:s ungdomsprogram. Forskningsprojektet syftar till att utreda hur väl programmet stöder medborgarfärdigheter och vilka långtidseffekter programdeltagande har på deltagarnas erfarenheter av delaktighet och aktivt medborgarskap. Tio länder inom RAY-forskningsnätverket deltar i forskningsprojektet. Studien genomförs med hjälp av nätenkäter och intervjuer. 

Projektets slutrapport publiceras 2019, men det finns redan resultat som visar att deltagande i Youth in Action verkligen förbättrar medborgarfärdigheterna och förstärker upplevelsen av delaktighet. Enligt studien ökade deltagande i Youth in Action deltagarnas aktivitet speciellt inom medborgar- och organisationsverksamhet samt miljöfrågor.

Studien Competence Development and Capacity Building in Erasmus+ (RAY-CAP) utforskar kompetensutveckling och kapacitetsförstärkning bland ungdomsarbetare. Studien fokuserar på utbildningar som erbjuds ungdomsarbetare inom ramen för EU:s ungdomsprogram. 

RAY-CAP har som mål att utreda hur kurser och utbildningar inom EU:s ungdomsprogram påverkar ungdomsarbetares kompetens och hur kompetensutvecklingen avspeglas i organisationernas ungdomsarbete. Syftet med studien är att producera information om hur internationalisering gagnar ungdomsarbete. Undersökningen utförs med hjälp av intervjuer, självutvärdering samt kvantitativa enkätstudier.

Närmare information:

Irmeli Karhio 
Undervisningsråd, enhetschef
Tfn +358 295 338 562
fornamn.tillnamn@oph.fi

Siru Korkala
Ledande sakkunnig
Tfn +358 295 338 610
fornamn.tillnamn@oph.fi