Programmet HEI ICI (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) stöder samarbetsprojekt mellan högskolor i Finland och i utvecklingsländer med syftet att förstärka högre utbildning i utvecklingsländerna. Projekten utvecklar högskolornas fackliga, metodologiska, pedagogiska och administrativa kapacitet.

Utrikesministeriet finansierar programmet ur Finlands medel för utvecklingssamarbete och Utbildningsstyrelsen fungerar som programmets administratör.

Kuvituskuva, miehiä kävelee siltaa pitkin

Stöd till utbildning i utvecklingsländerna främjar kunskap, utvecklingen av ett fungerande, effektivt och jämlikt samhälle, företagsamhet samt hållbar utveckling. Programmet HEI ICI står i linje med och främjar Finlands utvecklingspolitiska mål. Projekten tar alltid även hänsyn till respektive lands egna utvecklingsmål och de baseras på behoven vid högskolorna i utvecklingsländerna.