Programmet HEI ICI (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) och dess efterträdare HEP (Higher Education Partnership Programme) stöder samarbetsprojekt mellan högskolor i Finland och i utvecklingsländer med syftet att förstärka högre utbildning i utvecklingsländerna. Projekten utvecklar högskolornas fackliga, metodologiska, pedagogiska och administrativa kapacitet.

Utrikesministeriet finansierar programmen ur Finlands medel för utvecklingssamarbete och Utbildningsstyrelsen fungerar som programmens administratör.

Kuvituskuva, miehiä kävelee siltaa pitkin

Stöd till utbildning i utvecklingsländerna främjar kunskap, utvecklingen av ett fungerande, effektivt och jämlikt samhälle, företagsamhet samt hållbar utveckling. Programmen HEI ICI och HEP står i linje med och främjar Finlands utvecklingspolitiska mål. Projekten tar alltid även hänsyn till respektive lands egna utvecklingsmål och de baseras på behoven vid högskolorna i utvecklingsländerna.