Storbritanniens EU-utträde berör många finländska studerande och läroanstalter.
Kuvituskuva, Brexit-palapeli

Artikeln har uppdaterats 12.12.2019

Storbritannien är varje år ett av de mest populära landen bland finländska studerande som väljer att avlägga en högskoleexamen utomlands. Storbritannien kommer också på en tredje plats, näst efter Tyskland och Spanien, bland de mest populära länderna för utlandsperioder som genomförs inom ramen för Erasmus+ -programmet. 

Läsåret 2016–2017 åkte fler än 600 elever och studerande inom den grundläggande utbildningen och inom gymnasieutbildningen på utbyte till Storbritannien.

Bakgrund till brexit

Storbritannien har meddelat att landet tänker träda ut ur EU. EU har som mål att få till stånd ett utträdesavtal som säkerställer ett organiserat utträde för Storbritannien.

Storbritannien har beviljats uppskov med brexit fram till 31.1.2020. Om ett utträdesavtal skulle träda i kraft tidigare kan Storbritannien ändå träda ut ur EU före den fastställda tidsfristen.

Det utträdesavtal och den politiska förklaring som EU-länderna antog i november 2018 omförhandlades delvis hösten 2019 och Europeiska rådet stadfäste det samförstånd som nåtts om dessa vid sitt möte i oktober. Det brittiska parlamentet och Europaparlamentet måste ännu godkänna avtalet.

Om avtalet träder i kraft innebär det att utträdet omfattas av en övergångsperiod som skulle pågå till åtminstone 31.12.2020. Övergångsperioden kan vid behov förlängas, högst till utgången av år 2022. Under övergångsperioden är Storbritannien en del av EU:s inre marknad och följer EU:s lagstiftning och internationella avtal. Storbritannien skulle ändå inte längre delta i beslutsfattandet inom EU.

EU och medlemsländerna har även berett sig på att Storbritannien lämnar EU utan avtal. Om Storbritannien träder ut ur EU utan avtal tillämpas Storbritanniens nationella lagstiftning på EU-medborgarna från och med den dag då utträdet sker och den fria rörligheten mellan EU och Storbritannien upphör.