Gymnasiet i Sotkamo ansökte projektbidrag från Erasmus+ för att kunna ta fram en målinriktad internationaliseringsstrategi för skolan som skulle styra hela verksamheten. Därtill ville man utveckla lärarnas undervisningsmetoder och språkkunskaper för att säkerställa utbildningens kvalitet.

Gymnasiet i Sotkamo är en avsides belägen, internationell skola som har en IB-linje med många internationella studerande samt en idrottsakademi. Syftet med Erasmus+-projektet var att integrera internationaliseringen i gymnasiets hela verksamhet och samtidigt förstärka lärarnas yrkeskunskaper. Totalt 16 lärare deltog i mobiliteten, i form av antingen en kurs eller job shadowing-period utomlands. Lärarna fick bland annat möjligheten att bekanta sig med utbildningssystemet i olika länder, förbättra sina kunskaper i användningen av undervisningsteknologi och lära sig utveckling av internationell verksamhet.

Genom utbildningarna och besöken lärde lärarna vid gymnasiet i Sotkamo känna andra europeiska lärare och de här internationella kontakterna har underlättat internationaliseringsfostran och förstärkt den internationella dimensionen i skolan. Enligt projektkoordinator Leena Korhonen var en av de viktigaste sakerna just mötena med människor under projektets gång. 

– Vi har fått europeiska kolleger och skapat nätverk med nya, intressanta personer. Lärare som vi träffat på kurser har besökt gymnasiet i Sotkamo på job shadowing-perioder och kollegerna har blivit vänner. Genom projektet hittade vi också en ny spansk vänskola och med dem har vi fortsatt internationaliseringen också efter projektperioden.

Gemenskap och innovation

Samarbetet med utländska skolor har berikat gymnasiets vardag och också eleverna har fått delta aktivt. Studerandena har varit värdar för utländska job shadowing-gäster och deltagit i föreläsningar som de hållit. Gymnasiet erbjuder också en helhet i internationaliseringsstudier som uppmuntrar eleverna att studera språk, ta kontakt med utländska studerande och delta i skolans övriga internationella verksamhet. Intresset speciellt för att studera spanska har ökat i och med den spanska vänskolan. Studerande deltog också i planeringen av skolans internationaliseringsstrategi. Gymnasiet i Sotkamo anser att det är viktigt att alla kommer med i den internationella verksamheten.

I och med projektet har lärarna kunnat förstärka sin yrkeskunskap och utvecklat sin kompetens i synnerhet i språk och kulturer. Genom samarbetsskolorna har lärarna utökat sina kunskaper om mångsidiga undervisningsmetoder och lärmiljöer samt om stöd för elever med specialbehov. Projektet har också gett lärarna ny inspiration och entusiasm att utveckla såväl det egna arbetet som skolans långsiktiga internationella verksamhet. Enligt en lärare som deltog i mobiliteten har de gemensamma aktiviteterna också ökat skolans interna samhörighet. Många lärare håller kontakt med sina europeiska kolleger och ingår i olika nationella och internationella nätverk.

– Den internationella verksamheten har blivit en del av vår arbetskultur. Hela lärarkåren anser att det är en viktig aspekt av vår skola, säger Korhonen.

Internationell verksamhet har också definierats som en prioritet inom kommunens skolväsende – det är gemensam verksamhet som också fungerar som marknadsföring.

Internationalisering del av vardagen

KA1-mobilitetsprojektet inom Erasmus+ har förankrat internationaliseringsverksamheten till en bestående del av vardagen vid gymnasiet i Sotkamo och såväl personalen som eleverna är entusiastiska. Det här bevisas bland annat av att gymnasiets nya KA1-projekt som började 2018 lockade med nya lärare och i höstas fick också elevernas egen internationaliseringsgrupp mer medlemmar än någonsin tidigare.

– KA1-projektet var en väldigt positiv erfarenhet för oss och tack var det har skolans internationalisering verkligen tagit fart, sammanfattar Korhonen.

Skola: Gymnasiet i Sotkamo
Projektets namn: Sotkamon lukion kansainvälisyysstrategian tekeminen ja opetuksen laadun kehittäminen
Startår: 2015

Text: Maarit Mesiniemi
Bilder: Leena Korhonen, gymnasiet i Sotkamo