Om du är missnöjd med ett finansieringsbeslut som du fått av Utbildningsstyrelsen kan du begära omprövning av beslutet. Här får du anvisningar för hur du gör en omprövningsbegäran.

De här anvisningarna gäller Utbildningsstyrelsens EU-finansieringsbeslut inom följande program:

  • Erasmus+
  • Europeiska solidaritetskåren

I följande fall får du separata anvisningar för omprövningsbegäran tillsammans med finansieringsbeslutet:

  • EU-finansieringsbeslutet fattas av Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (EACEA) i Bryssel,
  • du får finansieringsbeslutet via statsunderstödssystemet. 

Statsunderstödslagen tillämpas på stipendier och bidrag beviljade av Utbildningsstyrelsens internationaliseringstjänster. Lagen tillämpas också på bidrag beviljade ur Europeiska unionens program, oavsett vilken term används för att beskriva dem (t.ex. EU-stöd eller EU-stipendium).

Du kan inte överklaga besluten genom besvär. Om du är missnöjd med ett beslut du fått av Utbildningsstyrelsen, kan du begära omprövning av det inom 30 dagar från att du fått del av beslutet. Du ska uppge tydliga grunder i din begäran om omprövning.

Lagrum för omprövningsbegäran

  • Statsunderstödslagen 688/2001 34 §.

Myndighet för omprövningsbegäran

  • Begäran om omprövning av beslut fattade av Utbildningsstyrelsen görs hos Utbildningsstyrelsen.