Om du är missnöjd med ett finansieringsbeslut som du fått av Utbildningsstyrelsen kan du söka rättelse i beslutet. Här får du anvisningar för hur du gör ett rättelseyrkande.

De här anvisningarna gäller Utbildningsstyrelsens EU-finansieringsbeslut inom följande program:

  • Erasmus+
  • Europeiska solidaritetskåren

I följande fall får du separata anvisningar för rättelseyrkande tillsammans med finansieringsbeslutet:

  • EU-finansieringsbeslutet fattas av Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (EACEA) i Bryssel,
  • du får finansieringsbeslutet via statsunderstödssystemet. 

Statsunderstödslagen tillämpas på stipendier och bidrag beviljade av Utbildningsstyrelsens internationaliseringstjänster. Lagen tillämpas också på bidrag beviljade ur Europeiska unionens program, oavsett vilken term används för att beskriva dem (t.ex. EU-stöd eller EU-stipendium).

Du kan inte överklaga besluten genom besvär. Om du är missnöjd med ett beslut du fått av Utbildningsstyrelsen, kan du yrka på rättelse av det inom 30 dagar från att du fått del av beslutet. Det ska uppge tydliga grunder i rättelseyrkande

Lagrum för rättelseyrkande

  • Statsunderstödslagen 688/2001 34 §.

Myndighet för rättelseyrkande

  • Rättelse som gäller beslut fattade av Utbildningsstyrelsen yrkas hos Utbildningsstyrelsen.