Ungdomsdialog, det vill säga samtal mellan unga och beslutsfattare, ger er möjlighet att fokusera på teman som ansluter till EU:s ungdomsstrategi. I ert projekt kan ni behandla till exempel ungas välmående, sysselsättning eller delaktighet i EU:s beslutsfattande. Genom ungdomsdialog kan ni lära er mer om demokrati och föra in EU-teman i den nationella debatten.
Kuvituskuva, nuoret tekevät ryhmätyötä

Inom ramen för dialogprojekt diskuterar ungdomarna med beslutsfattare, det vill säga politiker, experter och myndigheter. Genom diskussioner, utlåtanden, ställningstaganden och rekommendationer talar ungdomarna om för beslutsfattarna i vilken riktning de anser att den europeiska ungdomspolitiken borde utvecklas.

Verksamhetsformer för ungdomsdialog:

  • Nationella och internationella seminarier där unga får information, kan delta aktivt och utbyta åsikter med beslutsfattare om teman som är relevanta för EU:s ungdomsstrategi och dess dialogmekanismer.
  • Evenemang som arrangeras under Europeiska ungdomsveckan där aktuella ämnen inom ungdomspolitiken presenteras och diskuteras.
  • Samråd med unga (t.ex. webbaserat samråd eller opinionsundersökning) för att kartlägga ungas behov när det gäller demokratiskt deltagande.
  • Träffar, seminarier, informationsspridningsevenemang samt diskussionsmöten mellan unga och beslutsfattare där ungas deltagande i genomförandet av demokrati behandlas.
  • Evenemang där unga får simulera demokratiska institutioner och deras beslutsprocesser.

Stadgeenliga möten för organisationer och nätverk av organisationer eller politiskt präglade evenemang kan inte få bidrag för den här typen av projekt.