Erasmus+ Ungdomsverksamhet stöder unga i att delta i samhällelig verksamhet på sätt som passar dem.

Ihmisiä Politiikkabussin edessä.

Inom ungdomsverksamheten uppmuntrar ni unga att identifiera möjligheter i omgivningen att påverka och stöder de ungas möjligheter att delta i samhället på sitt eget sätt tillsammans med andra.

Inom ungdomsverksamheten uppmuntras deltagarna att pröva, testa och följa nya sätt att öka deltagandet och möjligheterna att påverka samt göra unga hörda bättre. Projekt inom ungdomsverksamheten kan vara lokala, regionala, nationella eller internationella.

Genom ungdomsverksamheten får de unga sin röst hörd i samhället och kan påverka sådant som är viktigt för dem. Samtidigt inspirerar projekten inom ungdomsverksamheten till påverkan, ökar kunskapen om EU och dess värderingar samt stöder ungdomsinriktat deltagande.

Denna insats stöder verksamhet utanför den formella utbildningen som uppmuntrar, främjar och underlättar ungdomars deltagande i Europas demokratiska liv på lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

Ungdomsverksamhetens mål

  • Att uppmuntra unga med alla typer av bakgrund att identifiera möjligheter i omgivningen att påverka och stödja deras möjligheter att delta i samhället på sitt eget sätt tillsammans med andra.
  • Att öka ungdomarnas medvetenhet om gemensamma europeiska värderingar och grundläggande rättigheter samt främja den europeiska integrationsprocessen genom att delta i uppnåendet av ett eller flera av EU:s ungdomsmål
  • Att utveckla ungdomarnas digitala färdigheter och medieläskunnighet, särskilt stärka kritiskt tänkande och färdigheter att ifrågasätta samt färdigheter att delta i demokratisk verksamhet
  • Att främja dialogen mellan unga och ungdomsorganisationer och beslutsfattare och andra sakkunniga.

Vilket av de elva ungdomsmålen tilltalar särskilt er grupp?

Ungdomsverksamheten ska vara kopplad till EU:s Ungdomsstrategi och dess 11 ungdomsmål.

Ungdomsstrategin och ungdomsmålen är inte tomma ord, utan grundar sig på en bred utfrågning som genomfördes med europeiska unga. Till exempel bekämpning av klimatförändringen, delaktighet, möjligheterna för unga på landsbygden, psykisk hälsa och välbefinnande, stärkande av jämlikheten och Europas framtid är gemensamma frågor som diskuteras på olika håll i Europa. Lösningar kan också sökas över sektors- och förvaltningsgränser.

 

Projektets form betjänar målet

Projekten har ingen definierad form, utan genomförandet struktureras enligt projektets mål och partnerorganisationernas behov. Verksamhetsformerna kan till exempel vara 

  • ett möte, en kampanj, en presentation, ett seminarium, ett evenemang för informationsspridning samt ett diskussionstillfälle mellan unga och beslutsfattare där de ungas deltagande i samhället stärks
  • ett lokalt, nationellt och/eller internationellt seminarium där unga delar information, deltar och utbyter tankar med beslutsfattare om utvalda EU-ungdomsmål
  • ett evenemang som ordnas under Europeiska ungdomsveckan där man berättar om och diskuterar aktuella teman inom ungdomspolitiken
  • hörande av unga (till exempel via webben eller genom en opinionsundersökning) där man utreder de ungas behov eller utmaningar i anslutning till demokratiskt deltagande.

Organisationers och organisationsnätverks ordinarie eller officiella möten eller olika politiska möten och evenemang kan inte få stöd.